Litomysl Město pro lidi

Informace k změně místního poplatku z pobytu

Novela zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, mimo jiné ruší dřívější poplatek z ubytovací kapacity a nahrazuje jej poplatkem z pobytu s novými pravidly. Město Litomyšl zavádí místní poplatek z pobytu vyhláškou s účinností od 1. 1. 2020. Vyhláška současně zruší místní poplatek z ubytovací kapacity.

Místní poplatek z pobytu

dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění

 

Místní poplatek z pobytu zavede město Litomyšl obecně závaznou vyhláškou č. 13/2019 o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 1. 2020 a tato vyhláška současně zruší místní poplatek z ubytovací kapacity.

Část 1. Úvod

Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu (plátce) poskytnutý na území města Litomyšl včetně jeho místních částí.

Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu s výjimkou dne počátku pobytu.

Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce vybere poplatek od poplatníka a odvede jej správci poplatku (městskému úřadu).

Poplatníkem je ubytovaná osoba, která není přihlášena v Litomyšli včetně jejích místních částí
(pojem „není přihlášena“ znamená, že zde nemá trvalý pobyt nebo zde není hlášena ve smyslu zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců).

Rozšiřuje se okruh plátců

Poplatek bude vybírán nejen za pobyt v objektech a prostorách, které jsou k přechodnému ubytování za úplatu přímo určeny (jako tomu bylo u poplatku z ubytovací kapacity), ale nově se zpoplatní také poskytnutí úplatného pobytu v rodinném domě, bytě, rekreačním objektu, ateliéru, ale také úplatné poskytnutí zahrady pro stanování nebo pobyt v karavanu a podobně.

Nerozhoduje účel pobytu ani účel užívání objektu, ve kterém se pobyt uskutečňuje.

Část 2. Ohlášení

Všichni plátci (poskytovatelé pobytu) musí podat nové ohlášení.

Termín: do 15. ledna 2020

Tiskopisy k vyplnění naleznete na www.litomysl.cz, Občan, Městský úřad, Formuláře městského úřadu, Finanční odbor.

Tiskopisy lze vyplnit přímo na webových stránkách, uložit a následně odeslat datovou schránkou, nebo vyplněné vytisknout a doručit osobně pracovnici finančního odboru městského úřadu, která tuto agendu zpracovává.

Kontakt: Iva Kubešová, kancelář č. 10, tel. č. 461 653 336

Upřednostňujeme osobní kontakt, a to z důvodu sdělení čísla účtu a variabilního symbolu pro placení poplatku a také pro případné sjednání placení záloh.

Změnu údajů uvedených v ohlášení je třeba nahlásit do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Výňatek z vyhlášky:

Ohlášení

(1) Plátce je povinen podat Městskému úřadu Litomyšl ohlášení ke vzniku své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu na území města Litomyšl včetně jeho místních částí. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů.

(2) V ohlášení plátce uvede

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.

(3) Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Část 3. Splatnost a sazba

Splatnost poplatku

Poplatek bude splatný jednou ročně, vždy do 30 dnů po skončení kalendářního roku. Plátce poplatku může poplatek odvádět průběžně formou záloh.

Sazba poplatku

Zpoplatňuje se každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku.
Vyhláška stanovuje sazbu poplatku ve výši 10 Kč.

Část 4. Osvobození

Výňatek z vyhlášky:

Osvobození

(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba

a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,

b) mladší 18 let,

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,

d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo

e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo

f) pobývající na území obce

1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,

3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo

4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják
v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.

 

Část 5. Evidenční kniha

Změna v evidenční knize:
- neuvádí se účel
- vypisují se všichni ubytovaní včetně osvobozených

Výňatek z vyhlášky:

Evidenční povinnost

(1) Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

(2) Údaji podle odstavce 1 jsou

a) den počátku a den konce pobytu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,

c) datum narození,

d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být

1. občanský průkaz,

2. cestovní doklad,

3. potvrzení o přechodném pobytu na území,

4. pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,

5. průkaz o povolení k pobytu,

6. průkaz o povolení k pobytu pro cizince,

7. průkaz o povolení k trvalému pobytu,

8. průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo

9. průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a

e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

(3) Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

(4) Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.


datum zveřejnění: 21. 11. 2019
datum aktualizace: 08. 01. 2020
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Informace k změně místního poplatku z pobytu


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty