Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Zažádejte o dotaci z rozpočtu města

Vedete sportovní kroužek? Organizujete kulturní program? Zabýváte se pomocí a sociálními službami? Pokud ano, i letos můžete ve většině případů od prvního prosince podávat žádosti o finanční podporu z městského rozpočtu na aktivity v sociální oblasti, výchově, vzdělávání, kultuře a sportu.

Dotační programy budou zveřejněny na webu města 1. listopadu 2019. Příspěvek nikdy nekryje celkové náklady. Výši příspěvku vždy schvaluje zastupitelstvo nebo rada města s ohledem na doporučení odborných komisí. O dotaci může žádat právnická nebo fyzická osoba se sídlem v Litomyšli nebo realizující svoji činnost na území města Litomyšle. Všichni žadatelé o dotaci zároveň nesmí mít dluh po splatnosti vůči městu. Podmínky se u různých programů liší, proto je dobře prostudujte.

KOMPLETNÍ PODMÍNKY A INFORMACE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM JSOU ZVEŘEJNĚNY ZDE.

Litomyšl je plná aktivních lidí a toto je jedna z možností, jak jim za město finančně pomoci. Kompletní informace máme zveřejněné na webu, případně je rádi poskytnou úředníci. Doufám, že se žádostí sejde co nejvíce, protože v minulosti byly některé programy veřejností opomíjeny. Doufám, že se organizátoři akcí, členové spolků a další aktivní lidé podívají na podmínky, pokud je splní, rádi jim přispějeme na jejich činnost,“ připomíná existenci dotačních programů starosta Daniel Brýdl. Město pro letošní rozpočet vyčlenilo na níže zmíněné programy částku přesahující tři miliony korun, z toho většinu na podporu sportu. A v jakých oblastech můžete přesně žádat o podporu?

Výchova a vzdělávání:
podpora zapojení rodičů a širší komunity do života školy či města; podpora environmentální výchovy; podpora mezigeneračního soužití; podpora vzdělávání dobrovolníků; podpora zajištění didaktických a výchovně vzdělávacích pomůcek pro činnost dětí a mládeže.

Příjem žádostí 1. 12. 2019 – 31. 1. 2020. Vyřizuje Odbor školství a sociální péče MěÚ Litomyšl.

Sociální oblast:
podpora registrovaných sociálních služeb působících v Litomyšli nebo mající klienty z Litomyšle; podpora sociálně ohrožených rodin, obětí domácího násilí; podpora osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním, podpora seniorů; podpora sociálních a preventivních aktivit národnostních menšin a etnických skupin; podpora aktivit, které vedou k samostatnosti a nezávislosti (např. přístup k zaměstnání, právům); podpora protidrogové politiky; podpora aktivit prevence kriminality a prevence sociálně patologických jevů.

Příjem žádostí 1. 12. 2019 – 31. 1. 2020. Vyřizuje Odbor školství a sociální péče MěÚ Litomyšl.

Sport – provozní výdaje organizací:
podpora sportovních organizací, klubů a oddílů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, které systematicky pracují s dětmi, mládeží a dospělými. Lze žádat o dotaci na platby na elektrickou energii, plyn, vodné, stočné a nájemné na sportovištích.

Příjem žádostí 1. 1. 2020 – 31. 1. 2020. Vyřizuje Odbor školství a sociální péče MěÚ Litomyšl.

Sport – činnost dětí a mládeže:
podpora sportovních organizací v Litomyšli, které se zabývají pravidelnou sportovní činností a systematickou sportovní přípravou dětí a mládeže od 5 do 19 let (ročníky 2015–2001) v Litomyšli. Lze žádat o dotaci na sportovní vybavení, dopravu, startovné, ubytování, odměny rozhodčím, vzdělávání trenérů, provozní náklady.

Příjem žádostí 1. 1. 2020 – 31. 1. 2020. Vyřizuje Odbor školství a sociální péče MěÚ Litomyšl.

Kultura:
Podpora jednorázových kulturních akcí v Litomyšli; podpora dlouhodobých kulturních projektů; podpora reprezentace Litomyšle v oblasti kultury v zahraničí; podpora litomyšlských talentů; podpora spolkové činnosti; akce na oslavu státních i městských výročí.

Příjem žádostí 1. 12. 2019 – 31. 1. 2020 a 31. 5. 2020. Vyřizuje Odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Litomyšl.

 

Dotace na obnovu historických budov:
Od března do června příštího roku mohou majitelé historických domů v památkové rezervaci žádat o dotaci na restaurátorské práce v podloubí, přízemí domů, průčelí a opravu dlažby v podloubí domů na Smetanově náměstí. Celkem je na tyto práce vyčleněno z rozpočtu města 150 tisíc Kč, nutná bude finanční spoluúčast majitele. Ke zveřejnění záměru poskytnutí dotace dojde v lednu 2020. Více informací po tomto termínu najdete na webu litomysl.cz, případně je poskytnou úředníci z Odboru rozvoje a investic MěÚ Litomyšl.


datum zveřejnění: 6. 11. 2019
datum aktualizace: 3. 1. 2020
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Zažádejte o dotaci z rozpočtu města


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty