Litomysl Město pro lidi

Povinnost vybudování kanalizační přípojky

Majitelé stavebních pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, mají nově povinnost se připojit na městskou kanalizaci. Toto nařízení platí pouze v případech, že je připojení technicky proveditelné. Městský úřad přistoupí k zajištění připojení jednotlivých nemovitostí k nově vybudované kanalizaci.

Podle § 3 odst. 8 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, může obecní úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Prvním krokem ze strany vodoprávního úřadu, pokud nedojde k napojení na kanalizaci v termínu do 31. 12. 2019, bude zaslání výzvy k prokázání zneškodňování odpadních vod za uplynulá období. Vodní zákon ve svém ustanovení § 38 odst. 8 stanovuje: „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.“ Pokud vlastník nemovitosti toto neprokáže v plném rozsahu, například fakturami za odvoz a likvidaci odpadních vod na MČOV, může být tato skutečnost přestupkem s možným uložením pokuty. Výše uvedené se netýká nemovitostí s vybudovanou domovní čističkou odpadních vod se současně platným povolením k vypouštění odpadních vod. I u těchto nemovitostí se však nepředpokládá udělení dalšího povolení a bude požadováno připojení do kanalizačního systému.

Město investovalo na základě žádosti obyvatel lokality nemalé prostředky na rozvoj těchto sítí, ale také na vybudování jednotlivých přípojných bodů. Pro jednotlivé nemovitosti zpracovalo projekty kanalizačních přípojek a zajistilo vydání územních souhlasů pro jejich realizaci.

Motivem k výše uvedeným krokům není hlavně zvýšení tržeb na stočném, neboť toto navýšení nebude pro celkový provoz zásadní (spíše pokryje pouze provozní náklady), ale uvedení stavu zneškodňování odpadních vod do souladu se zákonnými předpisy a podpora ochrany životního prostředí.

Věříme, že důvody vedoucí k tomuto postupu většina majitelů nemovitostí pochopí a ve výše uvedeném termínu do 31. 12. 2019, zajistí jak vybudování přípojek, tak i uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod se společností Vodovody s.r.o. Litomyšl.


datum zveřejnění: 05. 06. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty