Litomysl Město pro lidi

Výzva vlastníkům k ochraně lesa – rozšíření kůrovce

Městský úřad Litomyšl, Odbor životního prostředí vyzývá všechny vlastníky lesa k provádění pravidelných kontrol svého lesního majetku z důvodu rozšíření podkorního hmyzu (lýkožrouta smrkového, lýkožrouta lesklého apod.) ve smrkových porostech po celé České republice.

V případě zjištění výskytu kůrovce je nutno v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem v co nejkratší době napadené stromy vytěžit a asanovat. Zpracovat kůrovcové stromy v tomto období je třeba nejlépe do konce března, příp. během měsíce dubna, než začne být brouk v teplém počasí aktivní a opustí tyto stromy. Při napadení stromů kůrovci se používá chemická asanace pomocí insekticidů nebo mechanická asanace, kdy se dříví odkorní. Samotné pokácení stromů nestačí. Neasanované stromy ani potěžební zbytky nesmí zůstat ležet v lese či na okraji lesa na skládce. Příznaky napadení kůrovcem jsou rezavění korun smrků, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni, příp. drtinky na spodní části kmene a následné odumírání celých stromů.

Zároveň je třeba v lese aktivně vyhledávat stromy atraktivní pro kůrovce, zejm. vyvrácené a zlomené vzniklé během zimy. Tyto stromy a všechny jejich části, zatím neobsazené kůrovci, je nutné zpracovat také co nejdříve, nejpozději však do konce května (v lesních porostech do 600 m nadmořské výšky), příp. do konce června (v lesních porostech nad 600 m nadmořské výšky). Toto dřevo je třeba odvézt z lesa, příp. provést preventivní chemickou asanaci. Pokud se však tyto stromy použijí na místě jako lapáky pro nalétnutí kůrovce (tj. během dubna, května), je třeba je do konce měsíce května, resp. června též chemicky nebo mechanicky asanovat.

Kontakty na příslušné odborné lesní hospodáře jsou k dispozici na MěÚ Litomyšl, Odbor ŽP.

V souvislosti s dopady sucha na lesní porosty a rozvojem kůrovcové kalamity na většině území České republiky byl spuštěn nový informační portál nekrmbrouka.cz určený především drobným vlastníkům lesů, který přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa v době kůrovcové kalamity.

Ing. Lenka Havranová
státní správa lesů a myslivosti, MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 03. 04. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační foto: Sebastian Unrau, Unsplash.com


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty