Litomysl Město pro lidi

Informace pro cizince, kteří chtějí volit v ČR

V pátek 24. května a sobotu 25. května 2019 se uskuteční volby do Evropského parlamentu. Své hlasy při nich mohou odevzdat i občané jiných členských států Evropské unie. Musí však splnit několik podmínek. Volit své zástupce v parlamentu EU smí pouze občané, kteří mají státní občanství jiného členského státu EU.

Je jim 18 let nebo tohoto věku dosáhnou nejpozději druhý den voleb, nejméně od 10. dubna 2019 jsou přihlášeni k trvalému či přechodnému pobytu v ČR, nemají omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a jsou u obecního úřadu v místě pobytu zapsaní do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Pokud by chtěli občané jiného členského státu EU přihlášení k pobytu v Litomyšli volit a splňují výše uvedené podmínky, musí nejpozději do 14. dubna 2019 do 16.00 hodin podat na městském úřadu žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Toto se netýká voličů, kteří již hlasovali ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách do Evropského parlamentu. Občan jiného členského státu Evropské unie, který hlasoval ve volbách do zastupitelstva města, pouze požádá o přenesení údajů z tohoto seznamu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a to rovněž nejpozději do 14. dubna 2019.

Žádost se podává osobně, a co k ní musí být připojeno, upravuje § 29 zákona č. 62/2003 Sb. V případě, že občan nebude hlasovat v místě svého trvalého či přechodného pobytu (občané EU), může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče. Žádost lze podat osobně do 22. května 2019 nebo písemně (s ověřeným podpisem) do 17. května 2019.
Voliči, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.

V případě nejasností, prosíme, kontaktujte zaměstnance správního odboru na tel. číslech 461 653 339, 461 653 393, 461 653 390 – zastupování. Adresa pro písemné žádosti je: Městský úřad Litomyšl, Odbor správní, Bří Šťastných 597, 570 01 Litomyšl.


datum zveřejnění: 06. 03. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Informace pro cizince, kteří chtějí volit v ČR


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty