Litomysl Město pro lidi

Zastupitelé řešili s projektanty výstavbu dálnice D35

Výstavba dálnice D35 je jedním z největších témat minulých i budoucích let, které výrazně ovlivní životy nás všech. Trasa páteřní komunikace spojující Čechy a Moravu byla v úseku Ostrov – Staré Město původně rozdělena do celkem šesti částí, z nichž dvě se přímo dotýkají našeho města.

Jedná se o úseky Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov. Jak se pokročilo s jejich přípravou? Tato otázka byla hlavním tématem odborného semináře zastupitelů. Ti se na začátku ledna sešli s projektanty úseků Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov a téměř dvě hodiny s nimi probírali historii i aktuální stav příprav výstavby dálnice D35. K jednání došlo na žádost nových zastupitelů, kterých je v 23členném orgánu hned 9. Možnost vyzpovídat projektanty si však nenechali ujít ani zkušenější kolegové, a na semináři se tak sešlo celkem 19 zastupitelů.

V první části semináře technický ředitel projekční kanceláře Valbek Karel Dusbaba přítomné seznámil s historií stavby. Ta sahá až do roku 2004, kdy byly severní a jižní varianty tehdy ještě rychlostní komunikace R35 zaneseny do územně plánovacích podkladů. V příštích patnácti letech došlo ke zvolení jižní varianty, vypracování studie posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA) v roce 2009, její veřejné projednání o tři roky později a vydání souhlasného stanoviska ke studii EIA Ministerstvem životního prostředí ČR na konci roku 2012. Centrální komise Ministerstva dopravy ČR schválila záměr výstavby v roce 2015. Od té doby probíhá projektová příprava šesti úseků D35 a provádějí se nezbytné průzkumy.

Na základě připomínek některých okolních obcí a občanských iniciativ došlo v roce 2017 k vypracování alternativních studií trasy dálnice v části Litomyšl – Janov. Podle Strakova, Kornic a spolků Pro Litomyšl a Živé Kornice je alternativní varianta č. 1 ohleduplnější vůči lidem i životnímu prostředí, navíc v některých místech vychází lépe v akustických parametrech a těleso dálnice je na nižších náspech. V roce 2017 se k požadavku na vybudování dálnice D35 v okolí Litomyšle podle alternativní varianty č. 1 vyjádřila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Ta nedoporučila přípravu dálnice podle varianty č. 1 a jednohlasně schválila postup investora a potvrdila pokračování příprav stavby dálnice D35 v původní variantě.

Zastupitelstvo města Litomyšle téhož roku rozdílem jednoho hlasu vyjádřilo stanovisko, v němž souhlasí s vedením dálnice v původní variantě č. 0. Podmínkou bylo, že u částí stavby, kde hrozí riziko překročení hlukových norem, požaduje město vykoupení širšího pásu pozemků a realizaci protihlukových stěn a výsadbu dřevin s více vegetačními patry z důvodu omezení hlukového zatížení okolní zástavby.

Aktuální stav příprav
K lednu 2019 platilo, že se z šesti projektovaných úseků dálnice stalo sedm. Úseky Džbánov – Litomyšl a Litomyšl – Janov byly zkráceny o jejich části v blízkosti Kornic a vznikl tak nový úsek Litomyšl – Janov – 1. etapa. Na ten se zpracovává projektová dokumentace kvůli úpravě vedení trasy, která byla v konfliktu s dokumentací EIA. Smluvní termín pro podání žádosti o územní rozhodnutí je 30. 11. 2019.

O úseku Litomyšl – Janov se vede územní řízení. Obec Strakov předložila oponentní akustickou studii, jejíž závěry se neshodovaly s podklady projektantů. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě v lednu v odborném posouzení uvedl, že praktickým řešením tohoto dilematu není vypracování dalších hlukových studií, ale příprava záložní varianty pro případ překročení hygienického limitu, tedy vymezení územní rezervy pro případné dobudování protihlukové stěny. Stavební úřad o tomto úseku dosud nemohl rozhodnout, a to z důvodu, že Ministerstvo životního prostředí ČR nevydalo své stanovisko.
O posledním úseku kolem města Džbánov – Litomyšl je v současné době také vedeno územní řízení, předpokládá se vydání územního rozhodnutí na jaře 2019.

Debaty o hluku i počtu aut
Po historii přišel čas na současnost. Zastupitelka Petra Benešová (Generace 89) se v následné diskuzi hostů ptala, proč v úseku Litomyšl-Janov vyšly dvě akustické studie s různými výsledky. Akustik Filip Fikejz jí odvětil, že v České republice je možné použít čtyři metodiky výpočtu, kvůli tomu mohou mít studie mírně rozdílné výsledky. Jedná se o matematické modely, které se ještě před kolaudací stavby budou ověřovat měřením přímo na místě. Ještě předtím musí investor znovu nechat zpracovat akustickou studii v rámci navazujícího stavebního řízení v celé délce dálnice D35, aby na základě aktuálních dat prověřil správnost návrhu protihlukových stěn. Kvůli tomu Ředitelství silnic a dálnic nechalo do dokumentace k územnímu řízení zahrnout rezervy v pozemcích, kde v případě překročení limitů vzniknou stěny.

Další dotaz směřoval na počet aut, která budou Litomyšlí jezdit v případě, že kvůli soudním sporům a průtahům dojde ke zpoždění výstavby v okolí města. Na základě aktuálních dopravních modelů byli zastupitelé informováni o tom, že pokud nebude hotová dálnice, Litomyšlí v roce 2023 projede denně 26 000 vozidel. Po vybudování dálnice tento počet klesne na zhruba 6 500. Podle Celostátního sčítání dopravy 2016 projelo průtahem Litomyšle 17 000 až 20 700 vozidel denně.
Zastupitelé se také podrobně bavili s hydrologem o možném znečištění zdejších spodních a povrchových vod. Byli ujištěni, že podle hydrogeologického průzkumu nebude tělesem dálnice zasažena spodní voda a dešťové srážky budou z dálnice odváděny tak, aby neznečistily zdejší ekosystém.

Kdy se začne stavět?
Na jednání také zazněly odhadované termíny stavby dálnice. V plánech ŘSD je zaneseno, že výstavba proběhne v letech 2022 až 2024. Úseky Opatovice – Časy – Ostrov se mají dokončit v roce 2021 a počítá se s tím, že větší část stavebních kapacit se přesune sem. Podle projektantů se kvůli přepracování plánů dálnice v okolí Kornic výstavba zpozdí nejméně o rok a půl. Stále platí záměr přednostně stavět obchvaty Vysokého Mýta (Vysoké Mýto – Džbánov) a Litomyšle (Litomyšl – Janov), ale pokud nebude příprava dokončena, bude se stavět jiný úsek. Dále záleží na tom, jak bude probíhat projednání žádostí na stavebních úřadech a zda se někdo bude odvolávat proti rozhodnutí.

Lednový seminář byl určený pouze pro zastupitele, vedení města na příští týdny plánuje uspořádat ještě jednu informativní schůzku určenou pro zástupce občanů Strakova, Kornic, Janova, Němčic a spolků Pro Litomyšl a Živé Kornice, na které budou projektanti zvonu vysvětlovat současný stav příprav i svá stanoviska k vedení dálnice v okolí Litomyšle.

Pokud vás zajímá, jak by dálnice mohla v budoucnu vypadat, na YouTube profilu ŘSD najdete vizualizace úseků Litomyšl - Janov a Džbánov - Litomyšl.


datum zveřejnění: 06. 02. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Zastupitelé řešili s projektanty výstavbu dálnice D35


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty