Litomysl Město pro lidi

Chcete pracovat na úřadě?

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje dne 21. 12. 2018 výběrové řízení č. 15/2018 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa: referent/referentka odboru životního prostředí

Referent/referentka odboru životního prostředí

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), po zkušební době přiznání osobního příplatku

Charakteristika vykonávané činnosti: výkon státní správy na úseku vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, tedy veškeré správní činnosti na úseku vodního hospodářství a speciálního stavebního úřadu ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litomyšl

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání
 • spolehlivost, pečlivost, schopnost samostatného rozhodování
 • komunikační a vyjednávací schopnosti
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B

Nabízíme:

 • dobré pracovní podmínky
 • systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
 • možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
 • stabilní zaměstnání - pracovní poměr na dobu neurčitou
 • pružnou pracovní dobu
 • širokou škálu benefitů – 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní adresu (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), telefonické spojení a email

A dále je třeba přiložit:

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, vč. aktuální fotografie
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: do 31.01.2019

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Městský úřad Litomyšl
Odbor kanceláře vedení městského úřadu
Bří Šťastných 1000  
570 20 Litomyšl

obálku označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ“

Bližší informace o pracovní pozici:

Ing. Olga Paclíkova, vedoucí odboru životního prostředí, tel. 461 653 421

e-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Litomyšl, IČO 00276944) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.


datum zveřejnění: 21. 12. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Chcete pracovat na úřadě?


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty