Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Hledáme strážníka/strážnici městské policie

Hledáte novou práci či uvažujete o změně zaměstnání? Město Litomyšl vyhlašuje nabídku volného pracovního místa na funkci: strážník/strážnice (čekatel/čekatelka) Městské policie Litomyšl. Své přihlášky můžete posílat až do 11. ledna 2019, více informací k nabídce zaměstnání najdete v této aktualitě.

Strážník/strážnice (čekatel/čekatelka) Městské policie Litomyšl

Místo výkonu práce: město Litomyšl

Platové zařazení: čekatel 5. platová třída, strážník 7. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), po zkušební době přiznání osobního příplatku

Požadujeme:

 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, 
 • bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 4a, § 4b a § 4c zákona o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • státní občanství České republiky
 • dobrá psychická i fyzická kondice 
 • aktivní a samostatný přístup k práci, dobré komunikační a organizační schopnosti, časová flexibilita
 • odolnost vůči stresu, schopnost jednat ve stresových situacích 
 • řidičský průkaz skupiny B
 • dovednost práce s PC (MS Office, Internet a další)

Nabízíme:

 • stabilní zaměstnání - pracovní poměr na dobu neurčitou
 • zajímavou a různorodou práci
 • možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
 • systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
 • širokou škálu benefitů – 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu
 • datum a podpis uchazeče, kontaktní adresu, telefon, e-mail

K přihlášce je nutné přiložit:

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný profesní životopis, kde budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dosaženém vzdělání vč. aktuální fotografie
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1, písm. b) zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 4b zákona o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů 
 • v případě, že uchazeč je v současné době zaměstnám jako strážník, předloží rovněž úředně ověřenou kopii platného osvědčení 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: prodlouženo do 11. 1. 2019

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Město Litomyšl
k rukám Mgr. Tomáše Rádka
Bří Šťastných 1000  
570 20 Litomyšl
obálku označte slovy

 „NEOTVÍRAT, nabídka – strážník (čekatel) MP“

Bližší informace o pracovní pozici:

Mgr. Tomáš Rádek, velitel městské policie, tel. 720 071 075, e-mail: tomas.radek@mp.litomysl.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit tuto nabídku kdykoliv v jejím průběhu či nevybrat žádného uchazeče. Uchazeč nese náklady, které mu v souvislosti s touto nabídkou vznikly. Termín pohovoru s uchazeči bude stanoven na základě projeveného zájmu uchazečem.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Litomyšl, IČO 00276944) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.


datum zveřejnění: 5. 11. 2018
datum aktualizace: 11. 12. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty