Litomysl Město pro lidi

Hledáme posilu na odbor výstavby a úz. plánování

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje dne 28.06.2018 výběrové řízení č. 8/2018 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa: odborný/á referent/ka odboru výstavby a územního plánování

Odborný referent/odborná referentka odboru výstavby a územního plánování

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb.), po zkušební době přiznání osobního příplatku

Charakteristika vykonávané činnosti:

pořizování územních plánů, regulačních plánů a územně plánovacích podkladů pro město Litomyšl a obce ve správním obvodu Městského úřadu Litomyšl, vydávání závazných stanovisek ke stavebním záměrům

Požadujeme:

 • kvalifikační dle §24 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon:
 • vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování,  nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo
 • autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
 • spolehlivost, pečlivost, schopnost samostatného rozhodování
 • komunikační a vyjednávací schopnosti
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B 

Nabízíme:

 • zajímavou a různorodou práci v úzké návaznosti na projekty a činnosti města a úřadu
 • možnost zlepšovat zaběhlé postupy a hledat nová řešení
 • systém dalšího vzdělávání a profesního i osobního rozvoje
 • možnost získat cenné zkušenosti v oboru územního plánování
 • stabilní zaměstnání - pracovní poměr na dobu neurčitou
 • pružnou pracovní dobu
 • širokou škálu benefitů – 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na kulturní a sportovní aktivity

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis uchazeče
 • kontaktní adresu (pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), telefonické spojení a email

Dále je třeba přiložit:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: ihned

Lhůta pro podání přihlášky: do 13.08.2018

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Městský úřad Litomyšl
Odbor kanceláře vedení městského úřadu
Bří Šťastných 1000  
570 20  Litomyšl

obálku označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ“

 

Bližší informace o pracovní pozici:

Ing. Josef Filipi, vedoucí odboru výstavby a územního plánování, tel. 461 653 347, mobil 775 653 314

e-mail: josef.filipi@litomysl.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Město Litomyšl, IČO 00276944) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.


datum zveřejnění: 28. 06. 2018
datum aktualizace: 29. 06. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty