Litomysl Město pro lidi

Litomyšl je nejlepší v třídění odpadů v celé ČR

Naše město se stalo absolutním vítězem 14. ročníku soutěže „O křišťálovou popelnici“ a rovněž vyhrálo i v kategorii obcí nad 10 000 obyvatel. Tento výsledek je podle odborné poroty zapříčiněný tím, že v Litomyšli mají občané vhodné podmínky k separaci odpadů i dobré výsledky.

Vyhlášení soutěže se uskutečnilo 13. června v Hradci Králové na konferenci Odpady a obce 2018. V letošním ročníku pořadatelé nově rozdělili obce do tří kategorií podle počtu obyvatel. Do užšího výběru postoupilo letos 65 nejlepších obcí a měst. Boží Dar ovládl kategorii obcí do 1 000 obyvatel. Na prvenství v kategorii obcí od 1 001 do 10 000 obyvatel dosáhlo město Týniště nad Orlicí. Ve třetí kategorii, obce nad 10 000 obyvatel, byla na první příčce vyhlášena Litomyšl. Zástupci všech tří zmíněných vítězů převzali menší cenu a šek na 100 tisíc korun jako příspěvek na další zlepšení nakládání s odpady. Do rodiště Bedřicha Smetany pak navíc zamířilo i putovní ocenění pro absolutního vítěze – velká Křišťálová popelnice. A Litomyšl je tak 14. jménem, které je na této putovní trofeji vyryto.

„Vítězství v soutěži bereme jako ocenění dlouhodobých a vyrovnaných výsledků odpadového hospodářství města. Třídění odpadu má v Litomyšli dlouhou tradici už z dob, kdy kolektivní systémy typu EKO - KOM ještě neexistovaly. K vítězství v letošním ročníku zřejmě přispělo také instalování kontejnerů na kovové obaly a zaběhlý systém kompostování. Zároveň se však snažíme udržet náklady systému na přijatelné úrovni, což se projevuje na výši poplatku za komunální odpad pro občany města, který je několik let ve výši 576 Kč za rok,“ říká k ocenění Pavel Jiráň, vedoucí Odboru místního a silničního hospodářství MěÚ Litomyšl. Aktivita při třídění se občanům vyplácí i finančně. Díky příjmům za přeprodej surovin z kontejnerů se nemusí zvyšovat poplatek za svoz komunálního odpadu,  Litomyšlan tak ročně ušetří asi 200 Kč.

V soutěži „O křišťálovou popelnici“ se hodnotila řada kritérií. V celorepublikovém klání byly obce hodnoceny podle dosažených výsledků a míry aktivity v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Klíčovým kritériem pak byl tříděný sběr využitelných složek odpadů, hustota sběrné sítě, poměr směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu nebo další způsoby sběru. Hodnocení obcí se provádí především na základě údajů poskytovaných obcemi systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Soutěž byla určena všem obcím zapojeným v systému EKO-KOM, tedy aktuálně 6 123 obcím a městům.

250 kontejnerů a 170 kg směsného komunálního odpadu ročně „na hlavu“

O plánech města v oblasti ekologie a třídění odpadů občany pravidelně informujeme v městském zpravodaji. V současné době se v Litomyšli nachází 54 stanovišť, na kterých je přes 250 kontejnerů na papír, plast, čiré a směsné sklo i kovové obaly. Svozy směsného odpadu probíhají v závislosti na lokalitě dvakrát či čtyřikrát měsíčně,  tříděný odpad – plasty a papír - se odváží dvakrát týdně, sklo dle vyhodnocení potřeby. Ve městě rovněž najdete pět veřejně přístupných kontejnerů na elektroodpad a šest nádob na oblečení a lůžkoviny, z nichž jednu spravuje charitativní organizace. Dvakrát ročně se také organizují mobilní svozy velkoobjemového a nebezpečného odpadu, především pro občany integrovaných obcí. Sběr a třídění odpadů se také podporuje v místních školách, město rovněž pořádá nebo spolupořádá osvětové akce zaměřené na ekologii a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Statistika svozové společnosti LIKO Svitavy za rok 2017 nabízí zajímavé údaje. Například, že v uvedeném období každý Litomyšlan v průměru vyprodukoval 170 kilogramů směsného komunálního odpadu, přičemž 822 tun skončilo na skládce a 920 tun se podařilo tepelně využít. „Litomyšl si Křišťálovou popelnici zaslouží za kvalitní a dobře fungující systém tříděného sběru, který vypovídá o velmi dobrém vztahu všech zainteresovaných stran k otázkám životního prostředí. Cena patří zástupcům města, kteří vytvářejí prostor pro rozvoj odpadového hospodářství, ale zejména patří obyvatelům, kteří jsou uživateli systému a určují jeho výkonnost. Pochvalu si snad také zasloužíme i my, svozová firma LIKO Svitavy. Pro město zajišťujeme provoz systému tříděného sběru, podílíme se na jeho rozvoji a významně přispíváme k tomu, že je Litomyšl upraveným a čistým městem,“ dodává k úspěchu Josef Gestinger, ředitel společnosti LIKO Svitavy.

Důležitou součástí procesu separace odpadů je sběrný dvůr na Mařákově ulici, který chce vedení města kvůli zvyšující se zátěži modernizovat a rozšířit na potenciální kapacitu 1200 tun ročně. O tomto projektu za 26 milionů Kč, na který chtějí politici získat dotaci, jsme informovali v předchozím čísle Lilie.

Sběrný dvůr je důležitý rovněž kvůli tomu, že v současné době ve městě nejsou některé typy kontejnerů, například popelnice na olej či hnědé nádoby na biologický odpad. Různých druhů olejů se občané mohou ekologicky zbavit právě ve sběrném dvoru, tento odpad nepatří do výlevek ani WC. Vedení města nicméně v současné době zvažuje, zda v budoucnu ve zkušebním provozu otestuje nádoby na olej v další části města. Podobná situace panuje také v případě biologicky rozložitelného odpadu. Zbytky ze zahrady či vaření lidé mohou odložit do volně dostupného velkoobjemového kontejneru před městskou kompostárnou nebo ve sběrném dvoře. Městské služby Litomyšl zajišťují na jaře a na podzim bezplatné svozy tohoto druhu odpadu přímo od občanů. Litomyšlané také mohou zažádat o finanční podporu při nákupu domácího kompostéru, této příležitosti do konce roku 2017 využilo téměř 400 domácností.

Rozšíření počtu kontejnerů a četnost jejich svozů v ulicích však musí vycházet z ekonomických, ale již také z prostorových možností města. V minulé době byla se svozovou firmou dohodnuta změna režimu odvozu tříděného odpadu a podle vedení města se situace se zaplňováním kontejnerů výrazně zlepšila.


datum zveřejnění: 14. 06. 2018
datum aktualizace: 21. 06. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Litomyšl je nejlepší v třídění odpadů v celé ČR

obrázek k aktualitě Litomyšl je nejlepší v třídění odpadů v celé ČR

obrázek k aktualitě Litomyšl je nejlepší v třídění odpadů v celé ČR

obrázek k aktualitě Litomyšl je nejlepší v třídění odpadů v celé ČR


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty