Litomysl Město pro lidi

Nabídka zaměstnání na odboru dopravy

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2018 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa: referent odboru dopravy. Své přihlášky můžete posílat do 31. května 2018.

Referent odboru dopravy

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti: projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání
 • znalost právních předpisů (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) výhodou
 • samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost, příjemné vystupování
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

Dále je třeba přiložit:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: červenec 2018

Lhůta pro podání přihlášky: 31. 5. 2018

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Městský úřad Litomyšl
Odbor kanceláře vedení městského úřadu
Bří Šťastných 1000  
570 20  Litomyšl

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 04. 05. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Nabídka zaměstnání na odboru dopravy


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty