Litomysl Město pro lidi

Nabídka pracovního místa na úřadu

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2018 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa na dobu určitou (zástup po dobu rodičovské dovolené): referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Referent oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • sledování nepříznivých vlivů působících na děti, zjišťování jejich příčin, poradenská činnost pro rodiče, budoucí osvojitele a pěstouny, vyhledávání dětí vhodných pro osvojení a fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 • sepisování návrhů ve věci nezletilých děti (úprava rodičovské zodpovědnosti, určení výživného, změny výživného, změny příjmení atd.)
 • zabezpečování funkce kolizního opatrovníka v soudních řízení dotýkajících se práv dítěte, tj. řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilých, o určení styku, o určení a popření otcovství, o výšení nebo snížení výživného, o změně příjmení, o schválení právního úkonu, zastupování v dědickém řízení atd.
 • rozhodování ve věcech výchovných opatření včetně kontroly plnění těchto opatření
 • podávání podnětů a návrhů na soudní dohled nad nezletilými, na ústavní nebo ochrannou výchovu, na předběžné opatření je-li ohrožen život nebo zdraví dítěte včetně součinnosti se soudem při realizaci výkonu rozhodnutí
 • účast při trestním řízení, včetně přípravného, vedeným proti mladistvým, spolupráce s PČR, státní zastupitelstvím, soudy a probační a mediační službou
 • sledování dětí umístněných v ústavní péči, spolupráce s diagnostickými ústavy, dětskými domovy a výchovnými ústavy pro mládež, včetně návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních, vydávání souhlasu k pobytu dětí mimo ústavní zařízení, zabezpečování nezbytných dokladů pro děti umístněné v ústavní výchově
 • práce s dětmi a mladistvými, na kterých je páchána trestná činnost (týrané a zanedbávané děti), včetně podávání podnětů k prošetření a trestního oznámení
 • spolupráce se školami v oblasti prevence kriminality a protidrogové oblasti
 • zprostředkování náhradní rodinné péče, osvojení, pěstounská péče

Požadavky:

Odborná způsobilost dle § 110, odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu40) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo
 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu
 • samostatnost, psychická zdatnost, zodpovědnost
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění skupiny B

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontaktní telefon
 • datum a podpis uchazeče

Dále je třeba přiložit:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: dohodou v nejbližším možném termínu

Lhůta pro podání přihlášky: 15. 03. 2018

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Městský úřad Litomyšl

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

Bří Šťastných 1000  

570 20 Litomyšl

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 06. 03. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Logo


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty