Litomysl Město pro lidi

Podpora obnovy kulturních památek pro rok 2018

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2018 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.

Z programu nelze hradit následující náklady:

 • modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny;
 • nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní konstrukce krovu);
 • jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;
 • hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;
 • protiradonová opatření;
 • čištění a úklid budov;
 • pronájem lešení;
 • stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;
 • náklady na stavební/autorský dozor;
 • úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
 • kopie sochařských děl a výdusky;
 • archeologie;
 • veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);
 • položka v rozpočtu – rezerva;
 • DPH – v případě, že vlastník je plátcem;
 • režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

Ministerstvo kultury stanovilo kvótu pro město Litomyšl, jako obec s rozšířenou působností, v celkové výši 305.000 Kč.

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury a příslušné formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz.

Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádostí poskytuje Ministerstvo kultury, Ing. Tomáš Srb tel. 257 085 417, e-mail tomas.srb@mkcr.cz nebo Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu - oddělení státní památkové péče, PhDr. Milada Nováková, tel. 461 653 460, e-mail milada.novakova@litomysl.cz.

Žádosti na výše uvedený program s povinnými přílohami přijímá osobně Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, v termínu do 28. února 2018 na následující adrese: Městský úřad Litomyšl, Purkyňova 918, Litomyšl. 

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2017 v rámci státní finanční podpory z výše uvedeného programu účelový finanční příspěvek na obnovu otvorových prvků nemovité kulturní památky – Smetanova domu čp. 402 v Litomyšli ve výši 315.000 Kč.

PhDr. Milada Nováková
odbor kultury a cestovního ruchu - oddělení státní památkové péče

datum zveřejnění: 12. 02. 2018
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty