Litomysl Město pro lidi

Nabídka zaměstnání: referent odboru dopravy

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 9/2017 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa: referent odboru dopravy. Uzávěrka pro zaslání přihlášky je 16. listopadu 2017.

Referent odboru dopravy

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 9. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti: Práce u registrační přepážky. Udělování řidičského oprávnění, vydávání řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů, průkazů profesní způsobilosti řidičů, vedení registru řidičů, zapisování bodů apod.

Požadavky:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • řidičské oprávnění vhodné
 • příjemné vystupování, samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost

Písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

A dále je třeba přiložit:

 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2018

Lhůta pro podání přihlášky: do 16. 11. 2017

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Městský úřad Litomyšl

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

Bří Šťastných 1000  

570 20  Litomyšl

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník městského úřadu

datum zveřejnění: 01. 11. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty