Litomysl Město pro lidi

Oznámení o povinnosti vybudování kanal. přípojky

Upozorňujeme občany Litomyšle na to, že majitelé stavebních pozemků a staveb, kde vznikají odpadní vody, mají nově povinnost se připojit na městskou kanalizaci. Toto nařízení platí samozřejmě pouze v případech, že je připojení technicky proveditelné.

Městský úřad Litomyšl, na základě doporučení rady města ze dne 23. 5. 2017, přistoupí k zajištění připojení jednotlivých nemovitostí k  nově vybudované kanalizaci. Podle § 3 odst. 8 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, může obecní úřad  v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Prvním krokem ze strany vodoprávního úřadu, pokud nedojde k napojení na kanalizaci v termínu do 31. 5. 2018,  bude zaslání výzvy k prokázání zneškodňování odpadních vod za uplynulá období. Vodní zákon ve svém ustanovení § 38 odst. 6 stanovuje že, „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.“ Pokud vlastník nemovitosti toto neprokáže v plném rozsahu, například fakturami za odvoz a likvidaci odpadních vod na MČOV, může být  tato skutečnost přestupkem s možným uložením pokuty.

Výše uvedené se netýká nemovitostí s vybudovanou domovní čističkou odpadních vod se současně platným povolením k vypouštění odpadních vod. I u těchto nemovitostí se však nepředpokládá udělení dalšího povolení a bude požadováno připojení do kanalizačního systému.

Město investovalo na základě žádosti obyvatel lokality nemalé prostředky na rozvoj těchto sítí, ale také na vybudování jednotlivých přípojných bodů. Pro jednotlivé nemovitosti zpracovalo projekty kanalizačních přípojek a zajistilo vydání územních souhlasů pro jejich realizaci.

Motivem k výše uvedeným krokům není hlavně zvýšení tržeb na stočném, neboť toto navýšení nebude pro celkový provoz zásadní (spíše pokryje pouze provozní náklady), ale uvedení stavu zneškodňování odpadních vod do souladu se zákonnými předpisy a podpora ochrany životního prostředí.

Věříme, že  důvody vedoucí k tomuto postupu většina majitelů nemovitostí pochopí a ve výše uvedeném  termínu do 31. 5. 2018, zajistí jak vybudování přípojek, tak i uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod se společností VODOVODY spol. s.r.o. Litomyšl.

Ing. Pavel Jiráň, Ing. Jiří Randák
MěÚ Litomyšl

datum zveřejnění: 01. 11. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Oznámení o povinnosti vybudování kanal. přípojky


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty