Litomysl Město pro lidi

Máte zájem o práci na radnici? Hledáme nové lidi

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 8/2017 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa: odborný pracovník odboru výstavby a územního plánování - územní plánování.

 Odborný referent odboru výstavby a územního plánování - územní plánování

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti: pořizování územního plánu, regulačních plánů a územně plánovacích podkladů pro území Města Litomyšl a obcí ve správním obvodu Městského úřadu Litomyšl

Požadavky:

Kvalifikační:

 • fyzická osoba, která má vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování,  nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením, nebo
 • autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

 • dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě vítána

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

 • přesné označení výběrového řízení
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče

A dále je třeba přiložit:

 • strukturovaný životopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: ihned

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 12. 2017

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Městský úřad Litomyšl

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

Bří Šťastných 1000  

570 20  Litomyšl

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník městského úřadu

datum zveřejnění: 23. 10. 2017
datum aktualizace: 15. 11. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty