Litomysl Město pro lidi

Nabídka zaměstnání: zkušební komisař

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 6/2017 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa: referent odboru dopravy - zkušební komisař. Přihlášky posílejte do 23. 6. 2017.

Referent odboru dopravy - zkušební komisař

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti: provádění zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel

Požadavky:

věk minimálně 25 let (dle §34, odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.)

ukončené střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou

uchazeč musí být 5 let držitelem řidičského oprávnění pro skupinu vozidel min. A, C+E, T

dobrá uživatelská znalost práce na PC

samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

přesné označení výběrového řízení

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

datum a podpis uchazeče

a dále je třeba přiložit:

strukturovaný životopis

výpis z evidenční karty řidiče

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: 01.08.2017

Lhůta pro podání přihlášky: 23.06.2017

 
Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Městský úřad Litomyšl

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

Bří Šťastných 1000  

570 20  Litomyšl

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník městského úřadu

datum zveřejnění: 17. 05. 2017
datum aktualizace: 12. 06. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele digitalart z domény FreeDigitalPhotos.net


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty