Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Nabídka zaměstnání na odboru výstavby

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 5/2017 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa: odborný pracovník odboru výstavby a územního plánování.

Odborný pracovník odboru výstavby a územního plánování

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti: výkon státní správy na úseku stavebního řádu – zejména umísťování a povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb

Požadavky:

kvalifikační požadavky podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.:

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,

nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví

nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

dobrá uživatelská znalost práce na PC

samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost

řidičské oprávnění skupiny B

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

přesné označení výběrového řízení

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

datum a podpis uchazeče

a dále je třeba přiložit:

strukturovaný životopis

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Předpokládaný termín nástupu: ihned

 

Lhůta pro podání přihlášky: prodloužena do 31. 5. 2017

 

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Městský úřad Litomyšl

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

Bří Šťastných 1000  

570 20  Litomyšl

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník městského úřadu

datum zveřejnění: 15. 5. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty