Litomysl Město pro lidi záložky a sdílení

Máte zájem o práci na radnici?

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 1/2017 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa odborný pracovník odboru výstavby a územního plánování. POZOR změna termínu podání přihlášky!

Odborný pracovník odboru výstavby a územního plánování

Místo výkonu práce: Městský úřad Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Litomyšl

Platové zařazení: 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:

výkon státní správy na úseku stavebního řádu – zejména umísťování a povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňování staveb.

Požadavky:

minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví

dobrá uživatelská znalost práce na PC

samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost

řidičské oprávnění skupiny B

praxe ve veřejné správě vítána

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:

přesné označení výběrového řízení

jméno, příjmení a titul uchazeče

datum a místo narození uchazeče

státní příslušnost uchazeče

místo trvalého pobytu uchazeče

číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

datum a podpis uchazeče

a dále je třeba přiložit:

strukturovaný životopis

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Předpokládaný termín nástupu: nejpozději 01.04.2017

Prodloužená lhůta pro podání přihlášky: 20.02.2017

Způsob podání přihlášky:

písemně na adresu:

Městský úřad Litomyšl

Odbor kanceláře vedení městského úřadu

Bří Šťastných 1000  

570 20  Litomyšl

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník městského úřadu

datum zveřejnění: 11. 01. 2017
datum aktualizace: 30. 01. 2017
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

Ilustrační snímek použitý se svolením uživatele phasinphoto z domény FreeDigitalPhotos.net

    VR (formát doc, velikost 58 KB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty