Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu v Litomyšli vyhlašuje výběrové řízení č. 3/2016 dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, na obsazení pracovního místa: referent odboru místního a silničního hospodářství. Přihlášky posílejte do 2. listopadu 2016

Referent odboru místního a silničního hospodářství

Místo výkonu práce:
Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl

Platové zařazení:
10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a nařízení vlády č. 564/2006 Sb.)

Charakteristika vykonávané činnosti:
výkon silničního správního řádu v působnosti obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II., III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací a místních komunikací na území města Litomyšle dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky

Požadavky:
min. SŠ vzdělání
samostatnost, komunikativnost, zodpovědnost
schopnost výkonu práce v terénu
dobrá uživatelská znalost práce na PC
řidičské oprávnění skupiny B

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb.

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče:
přesné označení výběrového řízení
jméno, příjmení a titul uchazeče
datum a místo narození uchazeče
státní příslušnost uchazeče
místo trvalého pobytu uchazeče
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis uchazeče


a dále je třeba přiložit:
strukturovaný životopis
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Předpokládaný termín nástupu:
ihned


Lhůta pro podání přihlášky:
2. 11. 2016


Způsob podání přihlášky:
písemně na adresu: Městský úřad Litomyšl, Odbor kanceláře vedení městského úřadu, Bří Šťastných 1000, 570 20  Litomyšl. Obálku označte slovy „NEOTVÍRAT VŘ“

 

Ing. Bohuslav Pulgret
tajemník městského úřadu

datum zveřejnění: 18. 10. 2016
datum aktualizace: 19. 10. 2016
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty