Litomysl Město pro lidi

Výstupy z realizovaných workshopů a setkání

Od začátku letošního roku připravuje Město Litomyšl ve spolupráci s nadací PROMĚNY projekt úpravy Vodních valů a parku u Smetanova domu. Cílem aktivit, které v tomto roce probíhají, je identifikovat potřeby a požadavky uživatelů území a připravit podklady pro architektonickou soutěž.

Od začátku letošního roku připravuje Město Litomyšl ve spolupráci s nadací PROMĚNY projekt úpravy Vodních valů a parku u Smetanova domu. Cílem aktivit, které v tomto roce probíhají, je identifikovat potřeby a požadavky uživatelů území a připravit podklady pro architektonickou soutěž.

V průběhu května a června proběhla tři setkání formou workshopů, které poskytly podklady pro detailnější analýzu současného stavu a návrhy na možné budoucí využití zájmového území. Dvě z těchto setkání byla určena studentům Střední pedagogické školy a Gymnázia Litomyšl. Na třetím se sešli zástupci občanských sdružení, spolků, místních obyvatel a skupin se specifickými potřebami.

Mezi hlavní pozitivní stránky území řadili účastníci workshopů především možnost využití klidného a dostupného místa přírodního charakteru. Oceňují na něm zároveň vybavení v podobě dětského hřiště a zázemí pro kulturní aktivity ve Smetanově domě a jeho okolí. Vedle toho poskytuje území prostor pro výuku okolním vzdělávacím zařízením.

Mezi hlavní problémy patří nebezpečné či nepohodlné řešení dopravní situace v ulici Vodní Valy. Problém v bezpečnosti vnímají specificky studenti v oblasti nadchodu přes rychlostní komunikaci, kde se vyskytují rizikové osoby. Absence kvalitního osvětlení v tranzitních částech parku je dalším důvodem k obavám. Obecným problémem je údržba či stav různých částí území. Jedná se především o komunikace a stav chodníků, zeleně, hřiště nebo také zázemí pro kulturní aktivity. Řada míst jako hřiště či sportoviště by si dle účastníků workshopů zasloužila doplnění o herní prvky jak pro menší, tak starší děti a mládež, či další prvky mobiliáře.

Většina návrhů budoucího využití území reagovala na stav popsaný výše. Zásadní problémy související zejména s dopravou, bezpečností a údržbou by podle účastníků setkání měly být odstraněny. Zejména zlepšení zázemí pak může napomoci ke zvýšení komfortu využití celého prostoru. Naprostá většina všech účastníků zdůrazňovala využití přírodního či romantického charakteru území, změny podmiňuje maximálně k přírodě citlivým přístupem. Přírodní prvek by měl být dle řady lidí posílen například zvýšením diverzity místních druhů a případně využit k výukovým účelům. Tímto způsobem se má dosáhnout toho, aby území poskytovalo možnosti trávení volného času co nejširšímu okruhu uživatelů. Zázemí dostupné v současnosti by se mělo rozšířit o takové prvky, které budou sloužit dalším věkovým skupinám.

Návrh nových prvků, na kterých se často shodovali účastníci různých dílen, souvisí s posílením prostupnosti území a využitím řeky. Řada účastníků by v budoucnu ráda viděla řeku zpřístupněnou a doplněnou o nový způsob jejího překonávání. Také využití území pro kulturní aktivity řadu lidí inspirovalo k návrhům na vytvoření nového chráněného prostoru, např. altánu.

Kromě setkání u kulatých stolů byla příležitostí k diskusi o proměně nábřeží také červnová akce v rámci celostátního Víkendu otevřených zahrad. Jejím cílem bylo zapojit do projektu nejmladší občany Litomyšle a oživit nábřeží ještě před plánovanými úpravami. Během odpoledne se děti s rodiči mohly zapojit například do výtvarné dílny Město je karneval, kterou připravila nadace PROMĚNY. Děti si při ní vyzkoušely, z čeho se skládá město, a jakou úlohu v něm má pro člověka zeleň. Zájemci mohli v doprovodu zástupců Střední zahradnické a technické školy vyrazit na prohlídku zájmového území, pro děti připravilo občanské sdružení Generace 89 spolu s Rodinným centrem a Skauty řadu soutěží a her. Svůj názor na podobu nábřeží jste mohli vyjádřit v Knize proměn.

Všechny výstupy z workshopů, z dotazníkového šetření a veřejného setkání budou souhrnně zapracovány do podkladů pro architekty, kteří dostanou za úkol vytvořit návrhy, které respektují názory veřejnosti.

Jolana Říhová
nadace PROMĚNY

vyvěsil Jaromír Drábek
Město Litomyšl

datum zveřejnění: 16. 01. 2013
datum aktualizace: 27. 09. 2013
zveřejnil: Ing. Jaromír Drábek 

obrázek k aktualitě Výstupy z realizovaných workshopů a setkání


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty