Litomysl Město pro lidi

Já jsem… Zdeněk Nejedlý

Výstava v Městské galerii Litomyšl reaguje na vlnu emocí kolem sochy komunistického politika, ministra Zdeňka Nejedlého, která od roku 1978 stojí před jednou z místních základních škol. Po sametové revoluci v roce 1989 město sochu neodstranilo, ale připojilo k ní dodatkovou tabulku s následujícím citátem:

 „Odmítám ty, kdož se rozhodli pro oslavu člověka, stejně jako ty, kdož se rozhodli jej tupit, mohu dát za pravdu jen těm, kdož v úzkostech hledají. B. Pascal“; a dovětkem: „Zdeněk Nejedlý (1878–1962) Rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré, zavrhuje špatné jeho skutky.“

Ne všichni jsou s touto úpravou srozuměni, čas od času se derou na povrch emotivní reakce, které Litomyšl rozdělují: je dodatková tabulka dostatečná? Vyjadřuje to, jak o Nejedlém smýšlíme? Chceme odstranit, nebo ponechat sochu této kontroverzní osobnosti?

Tato situace byla také hlavním důvodem ředitelky galerie k tomu zařadit tento projekt do výstavního plánu galerie a napomoci tak přenést emoce spjaté s Nejedlým – potažmo jeho sochou, do roviny poznání. Výstava je rozdělena do tří částí. První představuje Nejedlého jako litomyšlského rodáka, profesora, historika, muzikologa, propagátora Smetanovy hudby, ale také jako ideologa, politika a ministra komunistických vlád.

Druhou, paralelní linií, je datová osa, zaznamenávající důležité okamžiky Nejedlého života, historické milníky litomyšlské a také obecně historické. Třetí část je věnována Nejedlého zobrazování ve výtvarném umění a příběhu jeho „druhého života v Litomyšli“, jehož ústředním bodem je postavení ministrovy sochy.

Takto náročný projekt by galerie nemohla zvládnout bez spolupráce s odborníky věnujícími se této problematice dlouhodobě, přesto byl nutný – převážně v oblasti regionálních dějin – detailní archivní průzkum. Odbornou záštitu převzal a základním pilířem týmu je historik Jiří Křesťan. Dalšími členy týmu jsou regionální historik Martin Boštík, archivář a historik Stanislav Vosyka . Významnou roli zastává Hana Kábová, která opatruje Nejedlého pozůstalost. Kurátorsky, v rovině ideové koncepce a celkové vizuality, má výstavu na starosti ředitelka galerie Dana Schlaichertová, která je také hlavní koordinátorkou celého projektu a autorkou části zaměřené na výtvarné umění; její textovou část připravil historik Václav Nájemník.

Marcela Boštíková pracovala s texty redaktorsky – s jejich sjednocením a převedením do ich formy; je také autorkou názvu výstavy Já jsem … Zdeněk Nejedlý, který má s jistou ironií parafrázovat slova, kterými Bůh ve Starém Zákoně představoval svou sílu a moc. Jiří Lammel pak stojí za grafikou celého projektu.

Komplexní obraz Zdeňka Nejedlého
V rámci výše uvedených oddílů výstavy je Nejedlý v dobovém kontextu prezentován všemi dostupnými médii, ve snaze o co nejúplnější vykreslení této osoby. Návštěvník se setkává s jeho kresbami, knihami, či texty, k dispozici ke studiu dostane jeho publikace, jeho statě namluvené k poslechu, výběr zásadních projevů z archivu Českého rozhlasu, autentické vzpomínky pamětníků, které budou přístupné z tabletů apod. Součástí výstavy jsou umělecká zpodobnění Zdeňka Nejedlého. Žáci ZŠ Zámecká oslovili několik desítek náhodně zvolených občanů s otázkami týkající se osoby Zdeňka Nejedlého. Výstupy ankety jsou součástí expozice.

Tímto projektem se Městská galerie Litomyšl připojila k „osmičkovému“ výročí republiky – i když trochu netradičně. Na mnohá z významných pozitivních i negativních výročí odkazuje: Nejedlého výročí narození (1878), výročí naší státnosti (1918), komunistický puč (1948), neopomenut není ani rok 1968.

Cílem projektu nebyla snaha explicitně hodnotit Nejedlého život, ale přiblížit jej poutavým způsobem dnešním lidem, zejména mladé generaci. Záštitu projektu udělil starosta města Litomyšl. Morální záštitu nad projektem převzala Konfederace politických vězňů, festival proti totalitě Mene Tekel a nezisková organizace Post Bellum, která realizuje projekt Paměť národa.

Projekt vznikl ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Národním archivem, Regionálním muzeem v Litomyšli, Státním okresním archivem se sídlem v Litomyšli, Smetanových domem a Základní školou Litomyšl, Zámecká 496. Jeho realizace se uskutečnila za mimořádné finanční podpory Ministerstva kultury ČR ve výši 240 000 Kč, Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR, Pardubického kraje a několika sponzorů z řad místních firem: ARS Litomyšl, Dukor, a finančním darům Marie Kárské a Vladimíra Olivy.

Publikace
K výstavě byla vydána stejnojmenná publikace, která svou strukturou kopíruje koncepci výstavy, taktéž seznam autorů je identický. Publikace oproti výstavě obsahuje rozšířené verze jednotlivých tematických celků. Obrazový doprovod knihy vychází z Nejedlého pozůstalosti uložené v Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR, K sestavení a koordinaci byl požádán Martin Boštík z Regionálního muzea v Litomyšli, který společně se Stanislavem Vosykou z Městské galerie Litomyšl publikaci připravil do finální podoby.

Aktivita školáků
Základní škola Litomyšl, Zámecká se v průběhu roku 2018 stala spoluautorem projektu „Já jsem… Zdeněk Nejedlý“. Spolupráce na jeho realizaci probíhala pro školu ve dvou rovinách. První z nich představovala tvorba pracovního listu ke stejnojmenné výstavě, jejímž cílem je představit rozporuplnou osobnost litomyšlského rodáka Zdeňka Nejedlého. Druhou rovinou byla spolupráce na přípravě panelové diskuze „Síla moci“, která se uskuteční 22. listopadu v Klenutém sále Zámeckého návrší v Litomyšli. Diskuze proběhne hned dvakrát. První je určena žákům a studentům základních a středních škol. Její začátek je naplánován na 10:00 hod.

Druhá, která je otevřena široké veřejnosti, začne v 17:00 hod. Hosty panelu budou historici Jiří Křesťan a Jiří Knapík, s nimiž bude o osobnosti Zdeňka Nejedlého a pokušení „síly moci“ diskutovat předseda litomyšlské pobočky Konfederace politických vězňů a jedna z obětí monstrprocesu Stříteský a spol. Jiří Kopřiva. Moderátorem obou diskuzí bude Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské v Litomyšli.

Všechny akce konané v rámci výstavy Já jsem... Zděnek Nejedlý najdete v kalendáři akcí. Více informací k výstavě najdete na galerie.litomysl.cz.

pořadatelé výstavy Já jsem... Zdeněk Nejedlý. Tragédie jednoho moderního intelektuála

datum zveřejnění: 07. 11. 2018
datum aktualizace: 03. 01. 2019
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 

obrázek k aktualitě Já jsem… Zdeněk Nejedlý


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty