Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Litomyšl

Město Litomyšl má platný územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2011, které nabylo účinnosti 29.12.2011, jeho změnu č. 1 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2012, které nabylo účinnosti 27.12.2012, jeho změnu č.2 vydanou formou opatření obecné povahy č.1/2017,  které nabylo účinnosti 10.10.2017 a jeho změnu č.3 vydanou formou opatření obecné povahy č.1/2019, které nabylo účinnosti 16.7.2019 - níže je k nahlédnutí právní stav po změně č. 3 územního plánu Litomyšl. 

Město Litomyšl má také regulační plán "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl vydaný formou opatření obecné povahy č. 2/2008, který je níže k nahlédnutí.

Dále je zde k nahlédnutí schválená územní studie "Na Lánech", "Na Prokopu",  studie Veřejná prostranství "Park mladých" a "Nedošín", "Sídliště Vertex" a "Parkoviště před krytým bazénem" Litomyšl.

Dále studii Litomyšl x R35.

 

V současné době se pořizuje změna č. 4.

Možnost k nahlédnutí do územně plánovací dokumentace a do územní studie máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

 

územní plán - právní stav po změně č. 2

 Grafická část - koordinační výkres (formát pdf, velikost 8,34 MB)

 Grafická část - Výkres základního členění území (formát pdf, velikost 4,95 MB)

 Grafická část - hlavní výkres (formát pdf, velikost 7,88 MB)

 Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (formát pdf, velikost 6,4 MB)

 Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 5,01 MB)

 textová část (formát pdf, velikost 1,3 MB)

 textová část - Příloha III.1 - ÚpL zahrnující právní stav po vydání změny č. 2 (formát pdf, velikost 552,06 KB)

Územní plán - úplné znění po změně č. 3

 Grafická část - hlavní výkres (formát pdf, velikost 11,19 MB)

 Grafická část - Výkres základního členění území (formát pdf, velikost 8,51 MB)

 Grafická část - koordinační výkres (formát pdf, velikost 11,73 MB)

 Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát pdf, velikost 8,59 MB)

 textová část (formát pdf, velikost 432,17 KB)

zpráva o uplatňování územního plánu

 Zpráva o uplatňování ÚP Litomyšl (formát pdf, velikost 427,97 KB)

Dopravní studie 07_2010 pro ÚP města Litomyšl

 Textová část (formát pdf, velikost 141,85 KB)

 1 Výkres Litomyšl 2020 A 24h (formát pdf, velikost 34,83 KB)

 2 Výkres Litomyšl 2020 B 24h (formát pdf, velikost 34,85 KB)

 3 Výkres Litomyšl 2020 C 24h (formát pdf, velikost 33,27 KB)

 4 Výkres Litomyšl R35 2030 A 24h (formát pdf, velikost 35,8 KB)

 5 Výkres Litomyšl R35 2030 B 24h (formát pdf, velikost 35,29 KB)

 6 Výkres Litomyšl R35 2030 C 24h (formát pdf, velikost 34,05 KB)

Regulační plán "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl

 opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 801,68 KB)

 výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 279,9 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 289,18 KB)

 koordinční výkres (formát pdf, velikost 399,41 KB)

 analýza (formát pdf, velikost 262,4 KB)

změna č.3 územního plánu

 Změna č. 3 OOP (formát pdf, velikost 15,19 MB)

 Změna č.3 OOP - odůvodnění (formát pdf, velikost 23,82 MB)

změna č.4 územního plánu (projednávaná)

 Návrh zadání změny č. 4 (formát doc, velikost 113,5 KB)

územní studie "Na Lánech" Litomyšl

 textová část (formát pdf, velikost 209,3 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 670,89 KB)

 koordinační výkres (formát pdf, velikost 766,89 KB)

 schéma profilů veřejných prostranství - a (formát pdf, velikost 1,73 MB)

 schéma profilů veřejných prostranství - b (formát pdf, velikost 943,37 KB)

 hlavní výkres - schéma prostorového řešení (formát pdf, velikost 1,52 MB)

 širší vztahy (formát pdf, velikost 1,56 MB)

 výkres VPS a VPO (formát pdf, velikost 435,78 KB)

 vizualizace - východní axonometrie (formát pdf, velikost 557,48 KB)

 vizualizace - západní axonometrie (formát pdf, velikost 516,15 KB)

 vizualizace - horizonta (formát pdf, velikost 162,09 KB)

 vizualizace - pohled ze severu (formát pdf, velikost 199,34 KB)

 vizualizace - náměstí (formát pdf, velikost 151,99 KB)

 vizualizace - středová alej (formát pdf, velikost 210,55 KB)

 vizualizace - obytná ulice (formát pdf, velikost 212,61 KB)

 vizualizace - náměstí s obchodním parterem (formát pdf, velikost 182,34 KB)

 vizualizace - promenáda (formát pdf, velikost 192,41 KB)

územní studie "Na Prokopu" Litomyšl

 textová část včetně vizualizací (formát pdf, velikost 12,66 MB)

 urbanistické řešení (formát pdf, velikost 533,33 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 415,53 KB)

 schéma inženýrských sítí (formát pdf, velikost 369,36 KB)

 majetkové vztahy (formát pdf, velikost 339,54 KB)

Územní studie R35xLitomyšl

 Textová část (formát pdf, velikost 3,18 MB)

 Grafická část - II.1.HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE (formát pdf, velikost 576,26 KB)

 Grafická část - II.2. VODNÍ ŘEŽIM (formát pdf, velikost 3,38 MB)

 Grafická část - II.3.HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (formát pdf, velikost 2,81 MB)

 Grafická část - II.4. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY (formát pdf, velikost 3,14 MB)

 Grafická část - II.5. ZPF A PUPFL (formát pdf, velikost 4,43 MB)

 Grafická část - II.6.a.DOPRAVA (formát pdf, velikost 3,03 MB)

 Grafická část - II.6.b.TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (formát pdf, velikost 3,74 MB)

 Grafická část - II.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY (formát pdf, velikost 2,94 MB)

 Grafická část - II.8. BYDLENÍ (formát pdf, velikost 3,05 MB)

 Grafická část - II.9.REKREACE (formát pdf, velikost 3,21 MB)

 Grafická část - II.10.HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY (formát pdf, velikost 3,02 MB)

 Grafická část - II.11.KOORDINAČNÍ VÝKRES (formát pdf, velikost 10,31 MB)

 Grafická část - II.12. HLAVNÍ VÝKRES (formát pdf, velikost 5,67 MB)

Územní studie - Veřejná prostranství - Litomyšl

 Nedošín - širší vztahy (formát pdf, velikost 626,01 KB)

 Nedošín - ortofoto (formát pdf, velikost 8,48 MB)

 Nedošín - zpráva (formát pdf, velikost 17,93 MB)

 Nedošín - průzkumy (formát pdf, velikost 629,91 KB)

 Nedošín - hlavní výkres (formát pdf, velikost 517,31 KB)

 Nedošín - doprava (formát pdf, velikost 551,26 KB)

 Park mladých - průzkumy (formát pdf, velikost 1,47 MB)

 Park mladých - ortofoto (formát pdf, velikost 14,96 MB)

 Park mladých - širší vztahy (formát pdf, velikost 1,31 MB)

 Park mladých - hlavní výkres (formát pdf, velikost 1,53 MB)

 Park mladých - rozbor stávající vegetace (formát pdf, velikost 3,28 MB)

 Park mladých - cílový stav vegetace (formát pdf, velikost 2,73 MB)

 Park mladých - zpráva (formát pdf, velikost 80,96 MB)

 Parkoviště před krytým bazénem grafická část - hlavní výkres (formát pdf, velikost 511,78 KB)

 Parkoviště před krytým bazénem grafická část - širší vztahy (formát pdf, velikost 1,48 MB)

 Parkoviště před krytým bazénem grafická část - P+R (formát pdf, velikost 808,83 KB)

 Parkoviště před krytým bazénem grafická část - doprava, sítě (formát pdf, velikost 721,19 KB)

 Parkoviště před krytým bazénem textová část (formát pdf, velikost 55,18 MB)

 Sídliště Vertex grafická část - širší vztahy (formát pdf, velikost 1,39 MB)

 Sídliště Vertex grafická část - Ortofotomapa (formát pdf, velikost 9,23 MB)

 Sídliště Vertex grafická část - P+R (formát pdf, velikost 853,31 KB)

 Sídliště Vertex grafická část - Hlavní výkres (formát pdf, velikost 1,14 MB)

 Sídliště Vertex grafická část - Doprava (formát pdf, velikost 1,06 MB)

 Sídliště Vertex grafická část - Sítě (formát pdf, velikost 1,16 MB)

 Sídliště Vertex grafická část - Regulace (formát pdf, velikost 1,08 MB)

 Sídliště Vertex textová část (formát pdf, velikost 76,79 MB)

 Parkoviště před krytým bazénem grafická část - ortofotomapa (formát pdf, velikost 5,59 MB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty