Litomysl Územní plánování

Územně plánovací dokumentace obce Litomyšl

Město Litomyšl má platný územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2011, které nabylo účinnosti 29.12.2011, jeho změnu č. 1 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2012, které nabylo účinnosti 27.12.2012, jeho změnu č.2 vydanou formou opatření obecné povahy č.1/2017,  které nabylo účinnosti 10.10.2017 a jeho změnu č.3 vydanou formou opatření obecné povahy č.1/2019, které nabylo účinnosti 16.7.2019 - níže je k nahlédnutí právní stav po změně č. 3 územního plánu Litomyšl. 

Město Litomyšl má také regulační plán "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl vydaný formou opatření obecné povahy č. 2/2008, který je níže k nahlédnutí.

Dále je zde k nahlédnutí schválená územní studie "Na Lánech", "Na Prokopu",  studie Veřejná prostranství "Park mladých" a "Nedošín", "Sídliště Vertex" a "Parkoviště před krytým bazénem" Litomyšl.

Dále studii Litomyšl x R35.

 

V současné době se pořizuje změna č. 4.

Možnost k nahlédnutí do územně plánovací dokumentace a do územní studie máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

 

dokumentace: platná | projednávaná | již neplatná

Dokumentace platná

územní plán

Litomyšl ÚP Změna č. 3 Textová část (formát pdf, velikost 432,17 KB)

Litomyšl ÚP Změna č. 3 Hlavní výkres (formát pdf, velikost 11,19 MB)

Litomyšl ÚP Změna č. 3 Koordinační výkres (formát pdf, velikost 11,73 MB)

Litomyšl ÚP Změna č. 3 Výkres základního členění území (formát pdf, velikost 8,51 MB)

Litomyšl ÚP Změna č. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát pdf, velikost 8,59 MB)

regulační plán

Litomyšl RP Textová část (formát pdf, velikost 801,68 KB)

Litomyšl RP Hlavní výkres (formát pdf, velikost 289,18 KB)

Litomyšl RP Koordinační výkres (formát pdf, velikost 399,41 KB)

Litomyšl RP Výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 279,9 KB)

Litomyšl RP Analýza stávajícího stavu (formát pdf, velikost 262,4 KB)

dopravní studie

Litomyšl DS Textová část (formát pdf, velikost 141,85 KB)

Litomyšl DS Zatížení komunikační sítě, varianta A (formát pdf, velikost 34,83 KB)

Litomyšl DS Zatížení komunikační sítě, varianta B (formát pdf, velikost 34,85 KB)

Litomyšl DS Zatížení komunikační sítě, varianta C (formát pdf, velikost 33,27 KB)

Litomyšl DS Zatížení komunikační sítě, varianta A; R35 (formát pdf, velikost 35,8 KB)

Litomyšl DS Zatížení komunikační sítě, varianta B; R35 (formát pdf, velikost 35,29 KB)

Litomyšl DS Zatížení komunikační sítě, varianta C; R35 (formát pdf, velikost 34,05 KB)

územní studie

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Textová část (formát pdf, velikost 209,3 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Hlavni výkres (formát pdf, velikost 670,89 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Koordinační výkres (formát pdf, velikost 766,89 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 1,56 MB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Hlavní výkres - schéma prostorového řešení (formát pdf, velikost 1,52 MB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Schéma profilů veřejných prostranství A (formát pdf, velikost 1,73 MB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Schéma profilů veřejných prostranství B (formát pdf, velikost 943,37 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Výkres veřejně prospěšných staveb (formát pdf, velikost 435,78 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Vizualizace - horizonta (formát pdf, velikost 162,09 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Vizualizace - západní (formát pdf, velikost 516,15 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Vizualizace - východní (formát pdf, velikost 557,48 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Vizualizace - sever (formát pdf, velikost 199,34 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Vizualizace - náměstí (formát pdf, velikost 151,99 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Vizualizace - středová alej (formát pdf, velikost 210,55 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Vizualizace - obytná ulice (formát pdf, velikost 212,61 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Vizualizace - náměstí s obchodním parterem (formát pdf, velikost 182,34 KB)

Litomyšl ÚS "Na Lánech" Vizualizace - promenáda (formát pdf, velikost 192,41 KB)

Litomyšl ÚS "Na Prokopu" Textová část (formát pdf, velikost 12,66 MB)

Litomyšl ÚS "Na Prokopu" Hlavní výkres (formát pdf, velikost 415,53 KB)

Litomyšl ÚS "Na Prokopu" Urbanistické řešení (formát pdf, velikost 533,33 KB)

Litomyšl ÚS "Na Prokopu" Schéma inženýrských sítí (formát pdf, velikost 369,36 KB)

Litomyšl ÚS "Na Prokopu" Majetkové vztahy (formát pdf, velikost 339,54 KB)

Litomyšl ÚS "Nedošín" Textová část (formát pdf, velikost 17,93 MB)

Litomyšl ÚS "Nedošín" Hlavní výkres (formát pdf, velikost 517,31 KB)

Litomyšl ÚS "Nedošín" Širší vztahy (formát pdf, velikost 626,01 KB)

Litomyšl ÚS "Nedošín" Ortofotomapa (formát pdf, velikost 8,48 MB)

Litomyšl ÚS "Nedošín" Problémový výkres (formát pdf, velikost 629,91 KB)

Litomyšl ÚS "Nedošín" Výkres dopravní a technické infrastruktury (formát pdf, velikost 551,26 KB)

Litomyšl ÚS "Park mladých" Textová část (formát pdf, velikost 80,96 MB)

Litomyšl ÚS "Park mladých" Hlavní výkres (formát pdf, velikost 1,53 MB)

Litomyšl ÚS "Park mladých" Širší vztahy (formát pdf, velikost 1,31 MB)

Litomyšl ÚS "Park mladých" Ortofotomapa (formát pdf, velikost 14,96 MB)

Litomyšl ÚS "Park mladých" Problémový výkres (formát pdf, velikost 1,47 MB)

Litomyšl ÚS "Park mladých" Koncepce zeleně - úprava stávající vegetace (formát pdf, velikost 3,28 MB)

Litomyšl ÚS "Park mladých" Koncepce zeleně - cílový stav (formát pdf, velikost 2,73 MB)

Litomyšl ÚS "Parkoviště před krytým bazénem" Textová část (formát pdf, velikost 55,18 MB)

Litomyšl ÚS "Parkoviště před krytým bazénem" Hlavní výkres (formát pdf, velikost 511,78 KB)

Litomyšl ÚS "Parkoviště před krytým bazénem" Širší vztahy (formát pdf, velikost 1,48 MB)

Litomyšl ÚS "Parkoviště před krytým bazénem" Ortofotomapa (formát pdf, velikost 5,59 MB)

Litomyšl ÚS "Parkoviště před krytým bazénem" Problémový výkres (formát pdf, velikost 808,83 KB)

Litomyšl ÚS "Parkoviště před krytým bazénem" Výkres dopravní a technické infrastruktury (formát pdf, velikost 721,19 KB)

Litomyšl ÚS "Sídliště Vertex" Textová část (formát pdf, velikost 76,79 MB)

Litomyšl ÚS "Sídliště Vertex" Hlavní výkres (formát pdf, velikost 1,14 MB)

Litomyšl ÚS "Sídliště Vertex" Širší vztahy (formát pdf, velikost 1,39 MB)

Litomyšl ÚS "Sídliště Vertex" Ortofotomapa (formát pdf, velikost 9,23 MB)

Litomyšl ÚS "Sídliště Vertex" Problémový výkres (formát pdf, velikost 853,31 KB)

Litomyšl ÚS "Sídliště Vertex" Výkres veřejných prostranství a regulace (formát pdf, velikost 1,08 MB)

Litomyšl ÚS "Sídliště Vertex" Výkres technické infrastruktury (formát pdf, velikost 1,16 MB)

Litomyšl ÚS "Sídliště Vertex" Výkres dopravní infrastruktury (formát pdf, velikost 1,06 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Textová část (formát pdf, velikost 3,18 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Hlavní výkres (formát pdf, velikost 5,67 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Koordinační výkres (formát pdf, velikost 10,31 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Technická infrastruktura (formát pdf, velikost 3,74 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Výkres záboru ZPF (formát pdf, velikost 4,43 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Dopravní infrastruktura (formát pdf, velikost 3,03 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Horninové prostředí a geologie (formát pdf, velikost 576,26 KB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Vodní režim (formát pdf, velikost 3,38 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Hygiena životního prostředí (formát pdf, velikost 2,81 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Ochrana přírody a krajiny (formát pdf, velikost 3,14 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Sociodemografické podmínky (formát pdf, velikost 2,94 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Bydlení (formát pdf, velikost 3,05 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Rekreace (formát pdf, velikost 3,21 MB)

Litomyšl ÚS Litomyšl x R35 Hospodářské podmínky (formát pdf, velikost 3,02 MB)

zprávy o uplatňování územního plánu

Zpráva o uplatňování ÚP Litomyšl 2011 - 2015 (formát pdf, velikost 427,97 KB)


© 2011 - 2020 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty