Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Změny v názvu ulic

Naposledy v Litomyšli došlo k razantnějším změnám v názvech ulic po Listopadu 1989, kdy byly některé, zejména ty, které nesly jména komunistických funkcionářů, přejmenovány. Mnozí ještě máme v živé paměti veřejnou anketu, po níž se změnilo Gottwaldovo náměstí na Smetanovo, ulice Zdeňka Nejedlého na Zámeckou, ul. V. Kopeckého na 17. listopadu apod. Nyní dojde k dalším úpravám v názvech ulic, ale také některých čísel popisných. Tentokrát však nejde o záležitost politickou, ale o důsledek skutečnosti, že za uplynulých 15 let došlo k velkému územnímu posunu.

 

  Rozšiřují se hranice města, budují se nové obytné domy, rodinné domky, vznikají nové lokality, ulice, na nich je i řada nových firem, soukromých podniků. Dalším důvodem, které Město přivádějí k učinění těchto změn, je náprava některých nelogičností minulosti - např. přibližně středem některých ulic procházejí hranice částí obce a toto rozdělení bylo příčinou k přidělení dvou totožných čísel popisných v jedné ulici. Principiálně je takovéto přidělení čísel popisných sice správné, avšak z hlediska orientace je nelogické a vede k problémům například s doručováním pošty. Rovněž komunikace E35, která nepřirozeným způsobem rozdělila do té doby existující ulice, dala vzniknout místy nelogickému označování ulic. Veškeré tyto nesrovnalosti je třeba systémově napravit a právě navrhované změny jako celek by měly výše zmíněné rozpory odstranit.

Zhruba před rokem byla na Městském úřadě Litomyšl započata práce na mapě čísel popisných města Litomyšl, které se účastnili zástupci odborů Územního plánování a rozvoje města, Výstavby, Informatiky a Správního. Při tvorbě mapy byly nalezeny četné chyby, které vznikly z výše uvedených důvodů. Některé z nich bylo možné opravit okamžitě, u jiných to však možné nebylo. Po sepsání všech nalezených nedostatků bylo v této první etapě výběru míst pro změnu adresy navrženo zhruba 250(!) čísel popisných. Tyto změny by se ovšem dotkly odhadem 800 - 1000 obyvatel. Vzhledem k množství potřebných nákladů města a množství "zasažených" osob byla tato varianta při dalších jednáních redukována na nejnutnější případy a minimální počet (cca 100) čísel popisných.

Na základě usnesení městské Rady ze září tohoto roku "o změně průběhu stávajících ulic, průběhu nových ulic a jejich názvů včetně přečíslování vybraných objektů" se již i za účasti volených zástupců občanů konala další jednání, která vyústila po konkrétní obhlídce všech lokalit a konzultacích s odborníky (např. Státní okresní archív, Ústav historických věd apod.) v konkrétní návrh, který v prosinci projedná Zastupitelstvo města. Vtomto návrhu bylo množství změn redukováno na konečný počet 84 čísel popisných, přičemž tyto změny se dotknou přibližně 360 osob.

Tyto změny lze rozdělit do čtyř skupin:

První skupinu tvoří oblasti, kde vznikly - resp. vznikají - nové ulice, které je třeba pojmenovat

Do druhé skupiny patří změny adresy ve smyslu převedení čísla popisného z jedné ulice na jinou, avšak již existující ulici.

Třetí skupinou jsou vybraná duplicitní čísla popisná na téže ulici. Výběr v tomto případě byl proveden tak, aby změnou bylo postiženo co nejméně osob.

Do čtvrté a poslední skupiny byly vybrány budovy, jimž byla přidělena dvě čísla popisná. Vždy jedno z nich bylo vybráno a je určeno k výmazu z Územního registru. 

Cílem těchto kroků je - i přes jejich nutnost - co nejméně zatížit občany města. Takto bylo uvažováno i při navrhovaných jménech nových ulic. Usilovali jsme o to, abychom v návrzích co nejvíce akcentovali litomyšlskou specifiku významných osobností, které měly k městu výjimečný vztah, a věnovali jsme se ne méně než čtyřem desítkám slavných rodáků resp. "zdejších" historických osobností. Podrobně a s historickým rozborem jsme se věnovali i možným označením dle zažitého místopisu lokalit. Pro zajímavost uvedeme tento příklad: mezi prodejnou na Trstěnické ulici směrem k mlýnu na ulici Benátské jsou rodinné domy, které jsou dosud adresně přilehlé k oběma těmto ulicím, ačkoli leží na komunikaci, která je k nim kolmá. Naše generace říkají tomuto místu "Markův kopec" resp. "Markův mlýn", my přicházíme tedy s návrhem na název ulice "K Markovu mlýnu". Zjistili jsme však, že mlýn v těchto místech je zmiňován již od roku 1347 postupně jako "Jeptišský", "Biskupský", někdy též "Tuklínův" a konečně "Pražský" - jde nám však o to, abychom co nejvíce přiblížili změny zažitému názvosloví. Měli jsme tedy na paměti i praktickou stránku věci, a to nejen v otázce aktuálního či zažitého názvosloví, ale také při psaní adres, snadné zapamatovatelnosti apod. I proto jsme (snad k malé radosti historiků) vynechali z návrhu např. jména H. G. Schauera, J. Theurera, J. Marka Marci z Kronlandu či G.B. Alliprandiho, jakkoli by si jejich dílo resp. vztah k městu "svou" ulici zasloužil.

Věříme, že všechny navržené změny, pokud budou Zastupitelstvem schváleny, přijmou občané s pochopením. Kompletní přehled schválených změn přinese příští Lilie.

 

Vojtěch Stříteský
člen rady města

datum uložení: 2. 12. 2004


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty