Třída 8.A

Matematika

Živá výuka úterý 10:00 v MS Teams

V MS Temas jsou připraveny úkoly, možnost jednoduchého vkládání a odevzdávání prací, snadná komunikace s vyučujícím apod. Přístupové heslo má každý žák v Bakalářích na žákovském účtě.

Úkoly

učebnice str 85. - cv. 2 - 8 a 87 cv. 2 a 3

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NĚMECKÝ JAZYK

23. - 27. 3.

Stále platí ​řádně procvičit a zopakovat 1.lekci.
- AH: cv. 1, 2 / str.​ 20 - nezapomeňte, že v této lekci řešíme 4.pád - den, die, das
- slovíčka str. 27 - po "die Arbeit"​
- LB: cv. 13 / str. 18 - do sešitu

16. - 20. 3.

- tento týden dokončete 1.lekci jak v pracovním sešitě, tak v učebnici.

 Záměrně nezadávám velké množství, proto k počítání přistupujte zodpovědně. Máte spoustu odkazů na procvičování na počítači. 

Přeji pevné zdraví a hodně sil do práce.

Lenka Ondráčková

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

RUSKÝ JAZYK  

30.3 - 3.4.

https://www.mauthor.com/present/6309782424780800      Прощай, лето       

2. lekce interaktivní učebnice na procvičení azbuky a na naučení nových věcí. 

 

Dělejte ji prosím pozorně a nic nepřeskakujte, poslouchejte texty, opakujte si výslovnost a hlavně udělejte všechno! Do slovníčku si pište nové výrazy, se kterými se učebnici setkáte a naučte se je. 

 Do 3.4. mi dejte opět vědět, jak jste se s lekcí vypořádali. 

 

Chválím všechny, kteří mi poslali zprávu. Ty, kteří ještě neposlali nic, prosím, aby se polepšili!!!

____________________________

do 27.3.

 https://www.mauthor.com/present/6257513545203712       Мой двор

Jedná se o lekci z interaktivní učebnice, mnoho cvičení pro zopakování toho, co už umíme, ale i něco více. Můžete pracovat i na mobilu.

Do 27.3. mi napište, jak se vám daří a kolik toho máte hotovo.    ptackova@skoluskol.cz  do předmětu: RJ 8 A/B - jméno a příjmení

____________________________

 

 5. lekce 

             - slovíčka 

              - PS od s. 45

              - cvičení z UČEBNICE od s.50

Básničky  od počátku roku zopakovat, kdo nebyl, doučí se ( Stariki, Tarja Marja, Telefon...)

Číslovky řadové s.54 -55

Časování sloves

Předměty ve škole

Psát o sobě - co rádi dělají ap. 

Dívat se na ruské pohádky pro malé v originále.

================================================================================================

PŘÍRODOPIS 

Domácí příprava 30. 3. - 3. 4.
V učebnici přečíst str. 81- 85 užitečné živivy a energetickou rovnováhu.
Do sešitu si zapsat následující text:
Metabolismus (přeměna látek a energií)
-energie vzniklá přeměnou látek v těle se mění na teplo, chemickou energii tělních zásob a energii 
mechanickou (pohyb)
Složení potravy (výživa)
Základní živiny
a) bílkoviny- základní stavební látky
                      - význam pro růst a obnovu tkání
b) tuky - zdroj energie
              - v tucích se rozpouštějí některé vitamíny
c) cukry- zdroj energie
d) voda- ztráty vody pocením, dýcháním, močí a stolicí 
e) minerály- sloučeniny mnoha prvků: Ca, P, Na, K, Mg, I, Cl, Fe…
f) vitamíny- vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K)
                    - vitamíny rozpustné ve vodě (B, C)
Poruchy příjmu potravy
 - na str. 85 vyhledat rozdíl mezi bulimií a anorexií
 
Učivo si procvičte v následujícím odkazu
https://programalf.com/alf-html/dist/#cz/file/37277/
Hezký den
Pazourová
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEMIE

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 30. 3.- 3. 4.

V učebnici si přečíst str. 56-57 chemické reakce a rovnice. Do sešitu si napsat následující zápis:

Chemické reakce

Je to děj, při kterém z původních látek (reaktantů) vznikají nové látky (produkty). Dochází při něm k zániku původních chemických vazeb a vzniku nových.

Chemické rovnice

Je to symbolický zápis chemické reakce pomocí značek prvků a vzorců látek.
Pro každou ch. rovnici platí: počet atomů rektantů = počtu atomů produktů. Při vyčíslení ch. rovnice můžeme doplňovat čísla pouze před vzorce látek. Druhy chemických reakcí

 • chemické slučování = děj, při kterém z jednodušších látek vznikají látky složitější    2 H2 + O2 ----> 2 H2O
 • chemický rozklad = děj, při kterém ze složitějších látek vznikají dvě nebo více látek jednodušších CaCO3 ----> CaO + CO2
 • chemická záměna =děj, při kterém jsou atomy nebo skupina atomů vyměněny za jiný atom nebo skupinu atomů                                                            CuSO4 + Fe ----> FeSO4 + Cu

Pro snazší pochopení učiva zasílám 2 odkazy, kde je učivo dobře vysvětleno (ve škole si vše vysvětlíme a procvičíme)

http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce3.html

http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=545

 

Průběžně si opakujte chemické prvky a postupně se doučte poslední skupiny. Procvičit si chemické prvky můžete pomocí  AZ kvízu (3. odkaz)

http://zshavl.cz/chemie/8_rocnik/chemicke_prvky.html

Pazourová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ENGLISH

24.3.-27.3.2020

Worksheet-pracovní list

Test yourself – complete vocabulary – dopiš slovíčka

English

Czech

English

Czech

I´m not allowed to go.

 

 

kousnout

 

Vyjádřit se k něčemu

awful

 

 

spravedlivý

embarrassing

 

hole

 

 

procvičování

train

 

 

nespravedlivý

 

dodržovat

chew

 

 

zapnout

 

sedadlo

Not sure yet? Check the words at page 84/5B in WB – stále váháš – mrkni do PS str.84/5B

TASK: Translate into your small blue exercise book – přelož do malého modrého sešitu

1.Her mobile rang while she was talking to her teacher.

2.He was playing the guitar when the string broke.

3.I fell when I was playing football.

4.They were having dinner when their dad came home.

5.She was listening to music while she was doing her homework.

6.While I was watching TV, I fell asleep.

7.I saw you while I was waiting for the bus.

Zjisti proč je v 6. větě uprostřed souvětí čárka a v jiných ne?

TASK: Workbook p.46 whole page plus – translate one paragraph into Czech and write it into your ex.book – PS s.46 – celá strana plus vyber si jeden odstavec článku a ten přelož do sešitu

Practise online

www.jazyky-online.info 

www.bridge-online.cz.  

Enjoy your learning :-)

17.3.-23.3.2020 

Notes about grammar/ poznámky ke gramatice /revision / opakování

Write into your small blue exercise book – zapiš si do malého modrého sešitu

PAST SIMPLE AND PAST CONTUNUOUS – minulý prostý a minulý průběhový čas

-          oba časy používáme v minulosti – liší se délkou /průběhem, trváním/

SIMPLE PAST – minulý prostý – použijeme pro ukončenou činnost v minulosti většinou s výrazy – yesterday, last night, ago, atd…

I played tennis yesterday.  He watched TV last night.  She did homework after school yesterday afternoon. They sang a nice song last weekend.

Proč je u některých sloves koncovka – ed a u některých jiný tvar?

(výborně, v aj máme slovesa pravidelná – přidáme – ed a nepravidelná – naučíme se z přehledu – 2.tvar)

-          zápor tvoříme pomocí DIDN´T a infinitivu /-ed odpadá, rušíme 2.tvar/

didn´t play tennis yesterday. He didn´t watch TV last night. She didn´t do homework after school yesterday afternoon. Proč didn´t do? – didn´t je zápor, do je infinitiv od dělat

-          otázku tvoříme změnou slovosledu pomocí DID a infinitivu /opět -ed odpadá, rušíme 2.tvar/

Did you play tennis yesterday?     Krátká odpověď:   Yes, I did.    No, I didn´t.

What did you watch on TV last night? I watched a horror movie last night.

A jak je to se slovesem BÝT?

Sloveso být má své tvary – was/were, wasn´t/weren´t – byl, byli, nebyl, nebyli

I was at home yesterday, I wasn´t at school yesterday, We were in the garden last weekend, We weren´t outside last night, Where were you yesterday? I was in town. Were you at school 2 days ago? Yes, I was. No, I wasn´t.

TASK: learn irregular verbs from WB - PS str.41/1 nauč se nepravidelná slovesa z PS všechny tvary!

PAST CONTINUOUS – minulý průběhový – činnost v minulosti, která probíhala po určitou dobu, většinou je uveden čas, anebo následuje po spojce while-zatímco

-          tvoří se pomocí was, were a významového slovesa s –ing

While I was reading, he was listening to music. – Zatímco jsem si četl, on poslouchal hudbu. /oba děje byly stejně dlouhé a trvaly určitou dobu/

I was reading a book when he came. – Četl jsem knihu, když přišel. /četl jsem o do toho on přišel – první činnost trvala déle/

They were learning when the phone rang. – Učili se, když zazvonil telefon. /učili se o do toho jim zazvonil telefon – první činnost trvala déle/

-          zápor tvoříme pomocí wasn´t, weren´t a slovesa s – ing – He wasn´t running when I met him. – Neběhal, když jsem ho potkal.

-          otázku opět tvoříme pomocí was/were a slovesa s –ing a změnou slovosledu

Were you helping your parents yesterday at 5 o´clock?  Odpověď: Yes, I was. No, I wasn´t. Pomáhal jsi rodičům včera v 5 hodin?

What was your sister doing when you came home yesterday? Co dělala tvá sestra, když jsi včera přišel domů? She was doing her homework. Dělala dú.

Task: Write into your exercise book at least 5 sentences with past simple and continuous.

Napiš alespoň 5 souvětí do sešitu – v jedné větě použij oba minulé časy /viz výše/

V bakalářích máte domácí úkoly napsané souhrnně až do konce měsíce. Nenechte si je na poslední chvíli, procvičujte průběžně. Bude fajn, když do pondělí 23.3. stihnete tento list, dále pracovní sešit 40-42, učebnici 56-59 – v učebnici si přečtěte články a cvičení – cvičení pište zkráceně do sešitu a slovíčka z unit 5B zapište do vocabulary a naučte se je – PS str.84

Practise online - dále procvičujte online – čím více, tím lépe :-) the more the better 

Online tips for you

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/content - start with the test to find out your level and then choose what you want to practise… it´s interesting and fun, too.. 

Kdo by nerozuměl, zkuste nižší úroveň https://learnenglishkids.britishcouncil.org/?_ga=2.151330810.211056147.1584451064-164221634.1584451064 na liště si vyberte, co chcete a procvičujte, poslouchejte atd….

You can also practise on www.skolasnadhledem.cz – online cvičení - cizí jazyky, druhý stupeň, pro koho by to bylo moc easy, zkuste střední školy

Easy learning on https://www.gamestolearnenglish.com/

For advanced on https://www.learning-english-online.net/

Aimed at speaking and listening - https://www.talkenglish.com/video/english-conversation-video.aspx

Good luck!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 FYZIKA

Domácí příprava v týdnu 30.3 - 3.4.

V učebnici si přečtěte článek Závislost el. odporu na vlastnostech vodiče na str. 143 - 145, do sešitu si opište žlutý rámeček ze str. 144, projděte si otázky na str. 145/1 - 5 (využijte tabulku na deskách učebnice) a do sešitu vypracujte úlohu ze str. 145/4a (uspořádej podle velikosti odporů vodiče.....)

Na str. 146 - 147 si přečtěte článek Výsledný odpor rezistorů spojených v el. obvodu za sebou, do sešitu si nakreslete obrázek 2.55 schéma obvodu ze str. 146 a opište si žlutý rámeček ze str. 147, vypočítaný příklad na str. 147 si promyslete, výpočet příkladů si společně vysvětlíme a procvičíme ve škole.

 Domácí příprava v týdnu 23. - 27.3.

V učebnici si přečtěte na str. 137 - 140 Ohmův zákon. Elektrický odpor. Do sešitu si nakreslete obrázek 2.48 na str. 137 a opište žlutý rámeček na str. 139.Projděte si otázky na str. 141/1 - 5, do sešitu zkuste vypracovat úlohu na str. 141/1(vypočítat odpor atd.) a na str. 141/5 (převody jednotek odporu).

Nebojte se, všechno si ve škole společně projdeme, vysvětlíme a procvičíme. Bude ale fajn, když budete mít v sešitech stručné výpisky (žluté rámečky). Usnadní nám to potom práci.

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat na e-mail: bogdan@skoluskol.cz

Mějte se pěkně, držte se a pěkně pracujte.

FYZIKA - domácí příprava v týdnu 16. - 20.3.

- do sešitu si opište žlutý rámeček ze str. 124, co to je elektrický proud

- přečtěte si článek v učebnici Měříme elektrický proud na str. 125 - 128, do sešitu si zapište jednotky proudu, přístroj na měření, schematickou     značku ampérmetru a jak ampérmetr zapojujeme do obvodu

- přečtěte si článek Měříme elektrické napětí na str. 129 - 132, do sešitu si zapište jednotky napětí, přístroj na měření, schematickou značku       voltmetru a jak se voltmetr zapojuje do obvodu

- přečtěte si v učebnici článek Zdroje elektrického napětí na str. 133 - 136, do sešitu si nakreslete a popište Voltův článek a suchý článek (obrázek    2.44 na str. 133 a obrázek 2.45 na str. 134), zapište si do sešitu, co to je akumulátor a olověný akumulátor

- projděte si Otázky a úkoly za článkem na str. 136/1,2,3,2,3,4,5

- posílám Vám ještě odkaz, kde se můžete zdarma zaregistrovat a procvičovat fyziku

  https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/32024/3619ee9943906ecfa842e83a6071632e

 

Český jazyk 

Mluvnice


Úkoly na vypracování: 

 1. Učebnice s. 47/ 2a
 2. Učebnice s. 47/4
 3. Učebnice s. 47–prostuduj si modrý rámeček + cvičení 1a
 4. Učebnice s. 48/3a –vypiš neúplné věty
 5. Učebnice s. 48/ nastuduj přímou a nepřímou řeč
 6. Cvičení na přímou řeč (vloženo pod tímto zadáním) – podtrhni 2 různými barvami přímou řeč podle postav. Doplň správnou interpunkci u přímé řeči. Vlep do sešitu.
 7.  ZPS s. 14
 8. ZPS s. 15/5 – druh: urči, zda se jedná o předmět, podmět, přís. určení apod.…
 9. Učebnice s. 48/3
 10. ZPS s. 15/6
 11. ZPS s 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

  Cvičení na přímou řeč (úkol č. 6)
  Jednou šla babička s dědečkem do města na nákup. Než odešli upozornili Budulínka nikomu neotvírej a buď opatrný. Budulínek slíbil, že bude hodný. Když dědeček s babičkou odešli, přišla liška. Zaklepala na dveře a volá Budulínku otevři! Budulínek odpověděl neotevřu! A liška prosila dál otevři, povozím tě na ocásku. Ale jenom na chvilku, odpověděl Budulínek, než se vrátí babička s dědečkem. Budulínek otevřel a liška byla ve světnici.

 

 mluvnice  týden 23. - 27.3.2020

Vážení a milí žáci, posílám Vám pokyny k českému jazyku- mluvnici. Nelekněte se rozsahu, protože je to poměrně hodně stran, ale některé věci jsme už v rámci stavby vět procházeli. Vycházím z toho, že zvláštnosti větné skladby jsme probírali a vy jste měli možnost v minulém týdnu procvičovat.

Vypadá to děsivě, ale není. ;)

 1.       Zelený pracovní sešit s. 14- 22 (až do strany 18 byste měli mít hotovo ze školy)
 2.       Uč. s. 51 / Projdi si důkladně modré rámečky tak, abys tomu rozuměl. Poté se vrhni na cvičení.
 3.       Uč. s. 52 / cvič. 7
 4.        Uč. s. 53 / Projdi si důkladně modrý rámeček tak, abys tomu rozuměl. Poté se vrhni na cvičení.
 5.       Uč. s. 53 / cvič. 2, 4
 6.       Uč. s. 54 / Projdi si důkladně modrý rámeček tak, abys tomu rozuměl.
 7.       Zelený pracovní sešit s. 26- 27
 8.       Uč. s. 55/ Projdi si důkladně modrý rámeček tak, abys tomu rozuměl. Poté se vrhni na cvičení.
 9.       Zelený pracovní sešit s. 13 / cvičení 1, 2
 10.       Uč. s. 56 / Projdi si důkladně modrý rámeček tak, abys tomu rozuměl. Poté se vrhni na cvičení.
 11.      Cvičně si můžeš projít cvičení z učebnice s.60-66 (již probráno). Čerpat můžeš i z různých webových stránek.

  Literatura

 

Vážení a milí žáci, posílám Vám pokyny k literatuře. Textů je větší množství, ale to předpokládám, že zvládnete. Ke každému přečtenému textu si do sešitu literatury napište autora a velmi stručně o čem text byl.


Společně jsme začali četbu české literatury.  Přečtěte si tyto texty:

s. 27 – 30 – přečíst a projít si veškeré texty

s. 32 / Vodník

+ nastuduj medailonek o K. J. Erbenovi

+ nastuduj znaky Balady (oranžový rámeček)

s. 33 / Vodník

+ vypracuj otázky z modrého rámečku č. 1, 4

+ nastuduj znaky muzikálu

s. 34/ Z epigramů

+ nastuduj znaky Epigramu

s. 34 / Perun a Vladimír

+ vypracuj otázky z modrého rámečku

+ nastuduj medailonek o K. H. Borovský (s. 35)

s. 35 / Havlíčku, Havle

s. 36/ Divá Bára

+ vypracuj otázky z modrého rámečku

s. 37/ Podobizna naší paní

+ vypracuj otázky z modrého rámečku

+ nastuduj medailonek o B. Němcové (s. 38)

s. 38/ Charakteristika Boženy Němcové …

Zde posílám také odkaz s možností stáhnutí knih zdarma. Nevím, jaké zásoby máte v knihovnách, tak si můžete něco stáhnout a přečíst. Z té klasické literatury doporučuji (vybrat si můžete samozřejmě cokoliv): Lakomec, R.U.R., Báječná léta pod psa, Máj, Lovci mamutů, Krysař, Jana Eyerová, Babička, Povídky Malostranské, Romeo a Julie, Staré pověsti české, Dva roky prázdnin, Osada Havranů,  Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Klapzubova jedenáctka, Důmyslný rytíř Don Quijote de La Mancha, Bylo nás pět …  Vše to jsou pouze mé návrhy, není povinné číst ani jednu knihu, ale pokud se nudíte, můžete si tím pomoci ke čtenářskému deníku….

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni

 

 

 

 

 

Zeměpis 8. AB třída: domácí příprava do 5.4.

 

Česká republika – úkoly


1. Opakování - přírodní podmínky, učebnice str. 13
2. Obyvatelstvo a sídla - učebnice str. 14 - 19 ( přečíst text v učebnici )
3. Zopakovat a naučit se orientaci na mapě: hory, pohoří, CHKO, NP, řeky, rybníky, jezera ( přehled pojmů )
4. Vytvořit prezentaci na zvolené téma ( kraj )

https://www.youtube.com/watch?v=Ax79vUFQe94

Procvičte si tato videa:

https---geography.okhelp.cz-czech-hory.php

https---geography.okhelp.cz-czech-hory-graficky.php

https---geography.okhelp.cz-czech-index.php

https---geography.okhelp.cz-czech-reky-prameny.php


Třídní učitel/ka: Mgr. Ilona Holomková


Do Brna za zábavou i poznáním

23.6.2019 / Holomkova / Třídy 8.A

Poměrně dlouho jsme se ve třídě nemohli dohodnout, která z destinací České republiky bude cílem našeho výletu. Nakonec jsme si odhlasovali Brno, kde jsme se pobavili, ale také jsme měli možnost toto město poznat.


Jak se máme v 6.A?

9.11.2017 / Tereza Dejdarová / Třídy 8.A

Šesťáci se oťukávají se druhým stupněm. Ten učitel požaduje to a třídní zase tohle... Ale půjde to!
Přinese Ježišek brusle, aby se všichni mohli jít vyřádit na zimní stadion?
Ježíšku, ještě nějakou hezkou knížku, aby bylo co číst a co napsat do čtenářského deníku... Děkuji!
Maminky a babičky, těšte se. To, co jsme vyrobili na keramice, se vám zaručeně bude líbit!


Adaptační kurz 6.A

15.9.2017 / Tereza Dejdarová / Třídy 8.A

Adaptační kurz jsme si náramně užili!


Výlet do Moravského krasu

7.6.2017 / Tereza Dejdarová / Třídy 8.A

V pondělí jsme se vydali na výlet do Moravského krasu. Vyslechli jsme si informace o jeskyních, o typech krápníků, svezli jsme se na loďkách po řece Punkvě a viděli propast Macochu shora i zevnitř. Nahoru jsme se nechali vyvézt lanovkou, kde na nás čekal široký výběr spinnerů. Hit letošního léta! :-) Výlet jsme si užili, utratili jsme, co se dalo a ve zdraví jsme se, k úlevě paní učitelky, všichni vrátili zpátky do Litomyšle.
P.S.: Maminky, velká pochvala za nasmažené řízky! :-)


Přírodovědná soutěž

2.5.2017 / Markéta Vomáčková / Třídy 8.A

V úterý 25. dubna se žákyně 5. třídy Janička Vacková, Gábi Paullusová a Tinka Ptáčková zúčastnila soutěže v poznávání přírodnin v Domově dětí a mládeže v Litomyšli.


Exkurze do planetária

30.3.2017 / Markéta Vomáčková / Třídy 8.A

V pátek 24.3.2017 se třídy 4.A, 5.A, 5.B vydaly na exkurzi do planetária a hvězdárny v Hradci Králové.
Při příjezdu do planetária jsme se všichni pohodlně usadili. V planetáriu byl celý program promítán na kopuli nad námi.
Poté jsme se šli podívat do hvězdárny ve vedlejší budově, kde děti viděly obří dalekohled, snímající naši největší hvězdu Slunce.
Celý program byl velice poutavý a naučný. Myslím si, že jsme do školy všichni odjížděli obohaceni o spoustu zajímavých informací.


Pečeme perníčky

15.12.2016 / Tereza Dejdarová / Třídy 8.A

5.A provoněla školu předvánoční perníčkovou vůní. Všichni se snažili a skvěle pracovali. Přestože jsme dali více cukru, než jsme měli, na výsledku jsme si opravdu pochutnali. Recept najdete v předvánočním vydání našeho časopisu Dvojka.


Exkurze - lom v Budislavi

23.11.2016 / Tereza Dejdarová / Třídy 8.A

Exkurze 5. tříd do kamenolomu v Budislavi se vydařila. Napadl první sníh, a tak celá výprava byla jednou velkou koulovačkou v lomu plném bagrů, nákladních aut a hromad štěrku.


Ještě jednou čtvrťáci na exkurzi v Praze

16.5.2016 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Film z našeho výletu z Prahy jste si již prohlédli. Nyní se můžete podívat také na fotografie. Celý výlet jsme si užili, viděli jsme a zažili jsme toho hodně...


Adventní čas ve 4.A

3.1.2016 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Co se dělo ve 4.A v předvánočním čase?


Začátek školního roku ve 4.A

14.10.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Už jsme pět týdnů čtvrťáky. Těšili jsme se na sebe a nový školní rok jsme začali docela pestře. Sklidili jsme i první úspěchy.


Cyklistický výlet a spaní ve škole

29.6.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Ve čtvrtek jsme si užili báječný den. Vyrazili jsme na kolech po nové cyklostezce do Morašic. Po cestě nás čekala příjemná zastávka v Tržku - Matýskova maminka nám napekla plnou krabici skořicových Františků,uvařilaila báječný mátový čaj s bezovou šťávou a připravila bublifukový roztok, abychom mohli zkoušet obří bubliny. Další zastávka byla u třešní.


Náš výlet do Muzea řemesel v Letohradu

29.6.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Výlet se nám vydařil. Vystřídali jsme autobusy i vlaky, s přehledem jsme přestupovali z vlaku do vlaku. Cesta nám uběhla rychle, neboť jsme hráli hry.V Letohradu jsme si prohlédli v parku na zámku papoušky, v muzeu jsme poznávali jak se tkají látky a peče chleba. Nejvíce se nám líbilo ve staré třídě.Seděli jsme ve starých škamnách,vyzkoušeli jsme rákosku, oslovskou lavici i klečet na polínkách.
Líbilo se nám to, ale dlouho bychom klečet nevydrželi. Ještě že už nemusíme.
Celý výlet jsme si osladili zaslouženou zmrzlinou.


Jarní čas ve 3.A

23.5.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Jaro je pestré nejen venku, ale i ve 3.A. Stále se něco děje.


3.A na MS v hokeji

14.5.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Naskytla se nám jedinečná příležitost - vidět hokejový zápas v O2 aréně na vlastní oči !


Prosinec ve 3.A

4.1.2015 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Nejkrásnější měsíc v roce je už za námi. Byl krásný, plný akcí a krásných zážitků.


Dostali jsme mokré vysvědčení

8.12.2014 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Ve středu jsme ukončili náš letošní plavecký výcvik.


Návštěva městského úřadu

14.10.2014 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Poznáváme naše město a vydáváme se zjistit, kdo se stará o to, aby všechno v našem městě fungovalo jak má a aby lidé v Litomyšli mohli být spokojeni.


Září ve 3.A

2.10.2014 / Vendulka Hýblová / Třídy 8.A

Ani se to nezdá, ale už jsme celý měsíc ve škole. Jsme třeťáci a mimo jiné jsme dostali konečně žákovskou knížku. Zatím je nám vzácná.


Spolužačka vyhrála

20.6.2014 / Irena Bartošová / Třídy 8.A

Naše spolužačka Janička Vacková vyhrála v soutěži školního časopisu Dvojka 2. Gratulujeme!


Kalendář

Březen 2020
Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5