Třída 7.B

 

NĚMECKÝ JAZYK

 

23. - 27. 3.
LB: cv. 12 a - přečíst / str. 39
      cv. 12 b - písemně odpovědět / str. 39
AH: cv. 11 / str. 28 - zapište, co můžete dělat, hrát, … Pokud budete hledat nové slovíčko ve slovníčku, připište k němu i český význam.

 

 

 

16. - 20. 3.

 

LB: cv. 8 / str. 37 - zodpovězte písemně do Deutsche Übungen, cv. 9 / str. 37 - 5 vět

 

LB: cv. 11 / str. 38 - přečíst  a do sešitu přepsat tabulku a vyplnit řešení

 

AH: cv. 9, 10 / str. 28

 

Neustále procvičovat slovíčka.

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

RUSKÝ JAZYK 

 

30.3 - 3.4.

https://www.mauthor.com/present/6309782424780800      Прощай, лето       

2. lekce interaktivní učebnice na procvičení azbuky a na naučení nových věcí. 

 

Dělejte ji prosím pozorně a nic nepřeskakujte, poslouchejte texty, opakujte si výslovnost a hlavně udělejte všechno! Do slovníčku si pište nové výrazy, se kterými se učebnici setkáte a naučte se je. 

 Do 3.4. mi dejte opět vědět, jak jste se s lekcí vypořádali. Ofoťte vyplněnou křížovku a pošlete mi ji. 

Chválím všechny, kteří mi poslali zprávu. Ty, kteří ještě neposlali nic, prosím, aby se polepšili!!!

 

_____________________________________

 

23.- 27. 3.

https://www.mauthor.com/present/6257513545203712       Мой двор

Jedná se o lekci z interaktivní učebnice, mnoho cvičení pro zopakování toho, co už umíme, ale i něco více. Můžete pracovat i na mobilu.

Do 27.3. mi napište, jak se vám daří a kolik toho máte hotovo.    ptackova@skoluskol.cz  do předmětu: RJ 7 A/B - jméno a příjmení

_________________________________

 

 

 

 

13. lekce - slovíčka

              - PS i cvičení z UČEBNICE

Básnička dle výběru č.4, kdo nebyl, doučí se.

Křížovka - ofocený papír

Číst - s. 55/18, 19

Internet - s.55/19b - napsat - oranžový sešit

Časovat sloveso "chtít"

Dívat se na ruské pohádky pro malé v originále.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PŘÍRODOPIS

Domácí příprava 30. 3.- 3. 4. 

V učebnici na str.78-79 přečíst semena a plody. Do sešitu napsat následující text:

 

Semena a plody

Semena vznikají z oplozených vajíček a nachází se v plodu.

Plod je rozmnožovací orgán rostliny a vzniká z květu.

Na povrchu plodu se nachází oplodí.

Podle typu oplodí plody dělíme na:

 • A) SUCHÉ PLODY– oplodí je tvrdé. Dále se dělí na:
 • a) Nepukavé plody – např. nažka (slunečnice), oříšek (líska), obilka (pšenice)

 • b) Pukavé plody – např. lusk (hrách), šešule (brukev řepka olejka), tobolka (mák), tvrdka (lípa).

 • B) DUŽNATÉ PLODY -bobule (např. rajče), malvice  (např. hruška, jablko), peckovice  (např. třešeň, meruňka, švestka).

Učivo si můžete procvičit v následujícím odkazu pomocí prvních dvou online testů:

https://www.zshavl.cz/prirodopis/6_ronk/plod.html

 

Vypracujte následující otázky a zašlete je na email pazourova@skoluskol.cz.

1) Jaké funkce má kořen?

2) Co je to stvol?

3) Jaký význam má list?

4) Z jakých částí se skládá pestík?

Hezký den

Pazourová

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ENGLISH

24.3.-27.3.2020

Worksheet – pracovní list

Test yourself – vyzkoušej se - Complete the chart – doplň tabulku

Infinitive

Past simple

Cz

forget

 

 

 

began

 

 

 

nosit, mít na sobě

sit

 

 

 

bought

 

 

 

ztratit

hear

 

 

 

met

 

 

 

platit

meet

 

 

 

TASK 1: Translate into your small blue exercise book – přelož do malého modrého sešitu

1.He didn´t wear a green T-shirt last weekend, he wore a red T-shirt.

2.Who did you meet yesterday? I met my friends.

3.What did she buy? She bought lots of food.

4.Did they pay for the tickets? Yes, they did.

5.We didn´t hear you, sorry.

TASK 2: I am sure you have already read the article at page 59/5. Now translate it into Czech language – Určitě jsi již přečetl článek v učebnici str.59/5 – napiš jeho českou verzi do sešitu, použij slovník

TASK 3: Vocabulary check – kontrola slovíček - connect the columns – spoj sloupce

English

Czech

English

Czech

sound

zpráva

I am afraid of spiders.

kouř

flood

packa

rescue

vlna

unhappy

plavec

fire

výbuch

report

porazit

smoke

Utopit se

danger

zvuk

wave

chytit

paw

havárie

drown

zachránit

shine

zemětřesení

explosion

prodávat

swimmer

povodeň

smell

Bojím se pavouků.

beat

svítit

catch

pobřeží

crash

nebezpečí

sell

oheň

earthquake

nešťastný

seashore

Cítit, vonět, páchnout

Not sure yet? Stále si nejsi jistý? Check at page 82 in workbook -  Mrkni do PS na str. 82/U5A

And of course practise on www.skolasnadhledem.cz – online cvičení - cizí jazyky, druhý stupeň, pokud zadáš kód z PS /nahoře každé strany/, budeš procvičovat to, co se právě učíš

Or an easy learning on https://www.gamestolearnenglish.com/                                           

Enjoy!!!!

 

 

17.3.-23.3.2020 

 Notes about grammar/ poznámky ke gramatice /revision / opakování

 Write into your small blue exercise book – zapiš si do malého modrého sešitu, pokud nemáš

 PAST SIMPLE  – minulý prostý čas-          oba časy používáme v minulosti – liší se délkou /průběhem, trváním/

 SIMPLE PAST – minulý prostý – použijeme pro ukončenou činnost v minulosti většinou s výrazy – yesterday, last night, ago, atd…

 I played tennis yesterday.  He watched TV last night.  She did homework after school yesterday afternoon. They sang a nice song last weekend.

 Proč je u některých sloves koncovka – ed a u některých jiný tvar?

 (výborně, v aj máme slovesa pravidelná – přidáme – ed a nepravidelná – naučíme se z přehledu – 2.tvar)

 -          zápor tvoříme pomocí DIDN´T a infinitivu /-ed odpadá, rušíme 2.tvar/

 I didn´t play tennis yesterday. He didn´t watch TV last night. She didn´t do homework after school yesterday afternoon. Proč didn´t do? – didn´t je zápor, do je infinitiv od dělat

 -          otázku tvoříme změnou slovosledu pomocí DID a infinitivu /opět -ed odpadá, rušíme 2.tvar/

 Did you play tennis yesterday?     Krátká odpověď:   Yes, I did.    No, I didn´t.

 What did you watch on TV last night? I watched a horror movie last night.

 A jak je to se slovesem BÝT?

 Sloveso být má své tvary – was/were, wasn´t/weren´t – byl, byli, nebyl, nebyli

 I was at home yesterday, I wasn´t at school yesterday, We were in the garden last weekend, We weren´t outside last night, Where were you yesterday? I was in town. Were you at school 2 days ago? Yes, I was. No, I wasn´t.

 

TASK: learn 10 irregular verbs from WB - PS str. 86-87 - nauč se 10 nepravidelných sloves z PS – begin, buy, forget, hear, lose, meet, pay, run, sit, wear – a zopakuj si, která už znáš!

 

NEW GRAMMAR – nová gramatika

 Write into your small blue exercise book – zapiš si do malého modrého sešitu

 Modal verb COULD  /kud/– způsobové sloveso mohl, uměl

 -          má pro všechny osoby stejný tvar COULD

 -          musí po něm následovat další významové sloveso v infinitivu

 He could speak English. On uměl mluvit anglicky.

 She could run fast. Ona uměla běhat rychle.

 -          zápor: couldn´t /kudnt/ nebo could not – neuměl, nemohl – opět pro všechny osoby stejný tvar

 We couldn´t snowboard. My neuměli/nemohli snowboardovat.

 It couldn´t fly. To neumělo/nemohlo létat.

 -          otázka: změníme slovosled – could dáme před podmět

 Could you play the guitar? Uměl/mohl jsi hrát na kytaru? Odpověď:  Yes, I could. No, I couldn´t.

 What could your friend play? Co uměl tvůj kamarád hrát?  Odpověď: He could play football.

 -          jak vidíš, could nemusí v otázce stát vždy na začátku

 Translate these sentences/ Přelož tyto věty písemně do sešitu

 1.Petr uměl tancovat.

 2.Co jsi uměl uvařit, když ti bylo 10?  Já uměl uvařit čaj.

 3.Jana neuměla zpívat, ale ona uměla plavat.

 4.Kdy mohli přijít? Oni mohli přijít odpoledne.

 5.Uměl tvůj bratr hrát šachy? Ne, neuměl.

 V bakalářích máte domácí úkoly napsané souhrnně až do konce měsíce. Nenechte si je na poslední chvíli, procvičujte průběžně. Bude fajn, když do pondělí 23.3. stihnete tento list, dále pracovní sešit 40-42, učebnici 56-59 – v učebnici si přečtěte články a cvičení – cvičení pište zkráceně do sešitu a naučte se nepravidelná slovesa –viz.výše, vypiš slovíčka 5A str. 82 v PS do vocabulary a nauč se je

 Practise online - dále procvičujte online – čím více, tím lépe :-) the more the better 

 on www.skolasnadhledem.cz – online cvičení - cizí jazyky, druhý stupeň, pokud zadáš kód z PS /nahoře každé strany/, budeš procvičovat to, co se právě učíš

 Easy learning on https://www.gamestolearnenglish.com/

 Good luck!!

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 MATEMATIKA

Domácí příprava v týdnu 30.3. - 3.4.

Do školního sešitu vypočítejte následující příklady a slovní úlohy:

Dělení přirozených čísel (proveďte zkoušku násobením)

51 924 : 12 =                                            48 627 : 43 =

232 713 : 27 =                                          37 528 : 74 =

Dělení desetinných čísel (vydělte s přesností na dvě desetinná místa, určete zbytek a proveďte zkoušku násobením)

12,636 : 2,6 =                                                    63,428 : 1,8 =

0, 354 9 : 0,21 =                                                59,824 : 0,36 =

2,394 : 4,2 =                                                      84,792 : 5,3 =

Slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)

1) Byl jsem v obchodě, koupil jsem pouze rohlíky a platil jsem 27,-Kč. Jeden rohlik stál 1,80Kč. Kolik rohlíků jsem koupil?

2) Petr je na výletě u moře. Zvažuje, zda si koupí krásný dárkový předmět, který stojí 8 euro. Peníze doma měnil v kurzu 25,75Kč za jedno euro.        Na kolik ho krásný dárkový předmět přijde?

3) 60 stejně vysokých Mimoňů se sešlo na večírku a stoupli si vzájemně na hlavy, čímž utvořili vysokou mimoní věž. Jeden Mimoň měří 3 dm.            Kolik metrů měřila celá mimoní věž?

 

Pro zájemce přidávám pět otázek na procvičení bystrosti:

 1) Na smrku je 32 šišek. Na jedli je 13 šišek. Kolik šišek visí na obou stromech dohromady?

 2)Myslím si dvě čísla. Jedno z nich je o 5 větší než druhé. Jejich součet je 19. Jaký je jejich rozdíl?

 3) Pokud 3 kočky sežerou 3 myši během 3 minut, za kolik minut 100 koček sežere 100 myší?

 4) Na šňůře visí 6 stejných ponožek. Jedna ponožka uschne za půl hodiny. Za kolik minut uschne všech šest ponožek?

 5) Součet všech Matějových známek na vysvědčení je 22. Petr měl kromě matematiky úplně stejné známky a součet všech jeho známek je 18.        Jakou známku dostal Matěj z matematiky?

 

MATEMATIKA - domácí příprava v týdnu 23. - 27.3.

Do školního sešitu nebo na papír si vypracujte následující cvičení. Ve škole si potom všechno projdeme. Procvičíme si zlomky, je to v učebnici aritmetiky str.135/1,2,3,4, str.136/6,8,9,10,12 a str.136/13 (je to slovní úloha, takže nezapomeňte na zápis, výpočet a odpověď). Je toho docela dost, ale nezoufejte, příští týden toho tolik nebude.

Ještě Vám posílám nějaké odkazy na procvičování:

www.matika.in/cs/

www.skolasnadhledem.cz

www.matematika.hrou.cz

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat na e-mail: bogdan@skoluskol.cz

Mějte se pěkně, pěkně pracujte a držte se.


MATEMATIKA - domácí příprava v týdnu 16. - 20.3.

- určitě si vypracujte celý nakopírovaný list, který jsem Vám dal ještě v úterý ve škole

- procvičujte násobení a dělení racionálních čísel v učebnici aritmetika str. 82/1,2, str. 83/3,4,5,1, a str.84/2,3,4 příklady pište do školního sešitu      nebo na papír

- posílám Vám odkaz www.onlinecviceni.cz, kde můžete také procvičovat racionální čísla

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FYZIKA

Domácí příprava v týdnu 30.3. - 3.4.

- přečtěte si v učebnici článek Vztlaková síla působící na těleso v kapalině na str. 150 - 152, do sešitu si nakreslete obrázek 2.29 ze strany 151 a    opište si do sešitu dvě věty ze str. 152, které jsou vytištěné tučným písmem (Kolikrát větší je..... a Vztlaková síla působící.....), projděte si otázky za článkem na str. 152/1,2,3, 2,   153/3,4,  154/5,6,  155/7

- dále si přečtěte ještě následující článek Archimedův zákon na str. 156 - 158, do sešitu si opište žlutý rámeček ze str. 157 a zkuste do sešitu vypočítat cvičení ze str. 160/3,4 (pokud vám to nepůjde, netrapte se tím a ve škole si to vysvětlíme, vypočítáme a procvičíme)

 

Domácí příprava v týdnu 23. - 27.3.

 

- přečtěte si článek Hydrostatický tlak (str.142 - 146), do sešitu si opište žlutý rámeček na str. 142 a nakreslete si obrázek 2.24 Společná hladina  na str.146 a popište si ho. Projděte si otázky na str. 146/1 - 5. Do sešitu zkuste vypočítat cvičení str. 147/2. Nebojte se, ve škole potom všechno společně projdeme, vysvětlíme si to a  procvíčíme. Bude fajn, když budete mít už v sešitech stručné zápisky (žluté rámečky).

 

V případě jakýchkoliv nejasností mě neváhejte kontaktovat na e-mail: bogdan@skoluskol.cz

 

Mějte se pěkně, všechno společně zvládneme.

 

FYZIKA - domácí příprava v týdnu 16. - 20.3.

- zapište si do sešitu žlutý rámeček Pascalův zákon ze str. 130

- přečtěte si v učebnici článek Hydraulická zařízení na str. 132 - 135, do sešitu si opište žlutý rámeček ze str. 134

- ještě jednou si projděte vypočítaný příklad na str. 133 a potom zkuste vypočítat příklady ze str. 136/2,3,4,5,6

- přečtěte si v učebnici článek Účinky gravitační síly Země na kapalinu na str. 136 - 140, do sešitu si opište žlutý rámeček ze str. 139, vzoreček na    výpočet tlakové síly kapaliny a nakreslete si obrázek 2.17 hydrostatický paradox ze str. 140

-  projděte si Otázky a úkoly za článkem na str. 140/1,2 a str.141/3,4,1,2,3,4,5

- posílám Vám ješte odkaz, kde se můžete zdarma zaregistrovat a procvičovat 

  https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/32024/3619ee9943906ecfa842e83a6071632e

 

Mějte se pěkně, zodpovědně pracujte a hlavně si chraňte zdraví. Už se na Vás těším.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Český jazyk (Opakování z minulého týdne. Většinu z těchto úkolů již máte splněnou. V průběhu tohoto týdne připíši další práci. ) 

Muvnice


Úkoly na vypracování: 

 1. Nový PS s. 13- 15
 2. Nový PS s. 16- 18
 3. Učebnice s. 61/5 (pracuj do školního sešitu)
 4. Nový PS s. 20/1
 5. Učebnice s. 63/7 (pracuj do školního sešitu)
 6. Nový PS s. 21/5
 7. Nový PS s. 20/2, 3
 8. Učebnice s. 63/10 (pracuj do školního sešitu)
 9. Nový PS s. 21/7 - Pracuj s učebnicí, sešitem s tvrdými deskami, školním sešitem….
 1. Učebnice s. 63/8 (pracuj do školního sešitu)
 2. Nový PS s. 20/4
 3. Nový PS s. 21/6

úkoly na týden 23.3. - 27.3.

Vážení a milí žáci, posílám Vám pokyny k českému jazyku- mluvnici. Nelekněte se rozsahu, protože je to poměrně hodně stran, ale máte na to zase celý týden. V případě dotazů se mi ozvěte ;) 

 1.        Učebnice s. 64 / Projdi si důkladně modrý rámeček tak, abys tomu rozuměl. Poté se vrhni na cvičení.
 2.        Učebnice s. 64 / 2
 3.        Učebnice s. 64 / 3
 4.        Nový PS s. 22-23
 5.        Učebnice s. 65 / Projdi si důkladně modrý rámeček tak, abys tomu rozuměl. Poté se vrhni na cvičení. (souvisí s předchozí látkou, kterou jsme probírali ve škole)
 6.        Učebnice s. 65 / 1
 7.        Učebnice s. 66 / Projdi si důkladně modré rámečky tak, abys tomu rozuměl. Poté se vrhni na cvičení. (souvisí s předchozí látkou, kterou jsme probírali ve škole)
 8.        Učebnice s. 66 / 1,3,6,8
 9.        Učebnice s. 67 / 2a
 10.        Učebnice s. 66 / Projdi si důkladně modré a červené rámečky tak, abys tomu rozuměl. Poté se vrhni na cvičení.
 11.        Učebnice s. 66 / 2a
 12.        Učebnice s. 66 / Projdi si důkladně modrý rámeček tak, abys tomu rozuměl. Poté se vrhni na cvičení.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEMĚPIS

Zeměpis 7. AB třída: domácí příprava do 5.4.

Jihozápadní Asie - učebnice str. 19 – 24

Kavkaz - učebnice str. 25

1. Přečíst text v učebnici

2. Opakování - učebnice str. 24

3. Vypracovat prezentaci na zvolené téma. Vybraný stát v Asii. Celková charakteristika státu, fotogalerie, zvláštnosti a zajímavosti...

Pozorně sledujte tato videa:

Náhled videa na YouTube JIHOVÝCHODNÍ ASIEJIHOVÝCHODNÍ ASIE

Náhled videa na YouTube JIHOZÁPADNÍ ASIEJIHOZÁPADNÍ ASIE


Třídní učitel/ka: Mgr. Mojmír Bogdan


Adventní Praha

13.12.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Dne 10.12. jsme jeli na výlet do Prahy. Navštívili jsme tam Národní muzeum, kde jsme se dozvěděli nové informace o sametové revoluci. Potom jsme se šli podívat na Pražský hrad. Z Pražského hradu jsme se šli pokochat krásným vánočním stromečkem a vánočními trhy na Staroměstském náměstí. Protože jsme měli hlad, tak jsme se stavili v McDonaldu, kde jsme se pořádně najedli. Poté už jsme šli jen do Palladia. Potom jsme už všichni šli na nádraží, kde jsme se stavili do obchodu Tiger.


Návštěva Muzea v Litomyšli

6.12.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

V úterý 3.12.2019 se naše třída vypravila na výstavu Konec jedné epochy. Listopad 1989 v Litomyšli. Díky komentované prohlídce jsme měli možnost udělat si představu o průběhu sametové revoluce v Litomyšli a o tom, jak se žilo před listopadem 1989. Výstava byla velmi zajímavá a poučná.
V muzeu jsme si ještě prohlédli výstavu Fenomén Igráček. Výstava se nám moc líbila.


Den laskavosti

18.11.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Také naše třída se připojila k Mezinárodnímu dni laskavosti a šli jsme uklízet na Šibeniční vrch.
Moc se nám to líbilo, rádi půjdeme znovu.

žáci 7.B


Cyklovýlet na Kozlov

25.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Dne 20. června 2019 se byla 6.B podívat na Kozlovský kopec. Nejeli jsme autobusem, ani nešli pěšky, ale cestu jsme si vyšlapali na kole. Bylo to hodně namáhavé, ale náramně jsme si to užili. Dost jsme se u toho ušpinili, když jsme projížděli bahnitou lesní cestou. To nám nevadilo. Byl to vážně úchvatný výlet a myslím, že všem kteří jeli, se to také líbilo.


Tkali jsme

17.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

V úterý 11.6. jsme jeli do Trstěnice na Mikšíkův statek. V rámci programu Práce se lnem jsme měli možnost se seznámit se zpracováním přadného lnu od semínka k niti. Povídali jsme si o výrobě textilu a řemeslech s tím spojenými. Viděli jsme kolovrat a přeslen. Měli jsme možnost vyrobit si drobný výrobek na tkacím rámu, který jsme si odnesli domů. Byla to pro nás zajímavá zkušenost a už se těšíme, až Mikšíkův statek opět navštívíme při některém podobném programu.


Školní výlet na Dolní Moravu

5.6.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Ráno dne 30. 5. 2019 jsme se s naší třídou, 6. B, sešli před školou na parkovišti, kde nás vyzvedl minibus a odvezl na Dolní Moravu. Abychom si mohli prohlédnout Stezku v oblacích, museli jsme vyjít pod vrchol Slamníku. Čekal na nás úžasný výhled. Někteří překonali strach z výšek a odvážlivci sjeli dolů po skluzavce. Když jsme sešli dolů ze Slamníku, navštívili bobovou dráhu, kterou skoro každý sjel alespoň jednou.


Třída 6.B uklízela Česko

8.4.2019 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Ve dnech 3. 4. - 5. 4. 2019 se postupně celá naše škola zúčastnila akce "Ukliďme Česko, ukliďme svět".
Třídy z naší školy chodily po celé Litomyšli dle vybraných lokalit.
Naše třída se zaměřila konkrétně na kopec "Wembley".
Bohužel jsme dostali k dispozici jen tři modré pytle, takže jsme nemohli mnoho dalšího odpadu uklidit. Navzdory těmto nedostatkům jsme odklidili poměrně velkou část odpadu.
Větší předměty jsme odnést nemohli. Mezi větší předměty patřil domeček pána bez domova, dřevěné krabice nebo železné trubky.
Pytle jsme odnesli k nejbližší silnici, aby v pondělí 8. 4. mohly technické služby tento odpad odvézt.
Uklízení přírody nás bavilo a byli jsme rádi, že jsme se 2 hodiny neučili.

Lukáš Milde
žák 6.B


Slavnostní vánoční mše pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka v Praze již poosmé

12.12.2018 / Ludmila Drobná / Třídy 7.B

Každoroční slavnostní vánoční mše pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožka je určena všem, kteří svou obětavostí a laskavostí pomáhají dělat náš svět lepším. Naše škola je součástí tohoto jediného mezinárodního dětského hnutí již 24 let.
Pod vedením pana učitele Bogdana a paní učitelky Drobné jsme se tedy do Prahy vypravili i my, žáci 6.B a s námi i několik žáků ze 4.B.
Zažít slavnostní mši spojenou s koncertem dětských sborů ze stonožkových škol v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pro nás bylo opravdovým zážitkem. Také jsme se zde setkali s prezidentkou našeho hnutí paní Bělou Gran Jensen, s generály AČR a dalšími významnými osobnostmi, které práci nás, stonožkových dětí, oceňují. Dojemným okamžikem bylo i to, když varhany zahrály obě dvě části naší státní hymny.
Po mši jsme se vydali do pražských ulic, abychom si užili i trochu té vánoční atmosféry...Společné foto pod rozzářeným vánočním stromem nesmělo chybět. Tak snad zase za rok...

Bližší informace na www.stonozka.org


Světový den laskavosti

16.11.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

13. listopadu se naše škola aktivně zapojila do projektu Světový den laskavosti. Naše třída šla uklízet na Šibeniční vrch. Za dopoledne jsme uklidili okolí odpočívadla a nasbírali mnoho různých odpadků. Našli jsme i kusy osobního automobilu zřejmě po nehodě. Sesbírané pytle s odpadky odvezly Městské služby v Litomyšli, za což jim děkujeme. Den venku na vzduchu jsme si užili a měli hřejivý pocit z toho, že jsme udělali dobrý skutek.

Zuzka Hanusová
žákyně 6.B


Exkurze do NTM v Praze

19.10.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Dne 17.10. jsme jeli společně se třídou 6.A na exkurzi do Národního technického muzea v Praze.
Brzy ráno jsme se sešli na autobusovém nádraží a jeli do České Třebové. Tam jsme přestoupili na vlak a pokračovali směr Praha.
V muzeu jsme si prohlédli stálé expozice, např. doprava, architektura, technika v domácnosti, měření času a mnohé další. V muzeu byla k vidění i výstava mapující historii jízdních kol značky Favorit - Fenomén Favorit.
Po prohlídce muzea jsme se prošli Letenskými sady, sešli k Vltavě a přes Čechův most a Pařížskou pokračovali na Staroměstské náměstí. V ulici Na Příkopě jsme se občerstvili v restauraci McDonald's. Prošli jsme Václavské náměstí a spěchali na nádraží, aby nám neujel vlak. Výlet do Prahy se nám vydařil, počasí nám přálo, takže jsme si to všichni pěkně užili.

třída 6.B


Adaptační kurz 6.B

10.9.2018 / Mojmír Bogdan / Třídy 7.B

Začátek nového školního roku si žáci 6.B zpestřili dvoudenním adaptačním kurzem na Budislavi. Během kurzu jsme hráli seznamovací, důvěrové, kooperativní, kontaktní a dramatické hry. Při těchto aktivitách jsme lépe poznali naše nové spolužáky a utužili náš třídní kolektiv. Měli jsme možnost si vyzkoušet i lezeckou stěnu. Velký dík patří paní učitelce Míkové, která pro nás celý program připravila. Dva dny na Budislavi jsme si krásně užili. A do školy se vrací třída, která táhne za jeden provaz.


Výlet na Suchou a fotbal golf 5.B

27.6.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

Poslední školní týden před prázdninami jsme si zpestřili nejen návštěvou kina a pohádkou Ferdinand, ale i výletem na Suchou. Prohlédli jsme si stáje s koníky, seznámili se i s ostatními zvířecími mazlíčky a vyřádili se na dětském hřišti. Potom jsme se pěšky přes Strakov a Černou horu dostali na Primátorskou hráz, kde jsme svedli napínavý souboj ve fotbal golfu. Užili jsme si pohodový a příjemný den.


Školní výlet- Macocha

28.5.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

28.5. vyjela 5.A a 5.B společně na školní výlet do Punkevních jeskyní. Cesta byla adrenalinová, otáčky po cestě někomu nedělaly vůbec dobře, ale naštěstí jsme dojeli včas. Krápníkové jeskyně, projížďka lodičkami po ponorné řece Punkvě, jízda lanovkou- to vše bylo super. Na závěr jsme ještě navštívili Kateřinskou jeskyni. Výlet se opravdu vydařil!!


Vlastivědná exkurze v Praze

28.1.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

O tom, zda je v Praze blaze a je opravdu stověžatá, zda měl Noe skutečně archu plnou zvířat, či jak žil T. G. Masaryk, o tom všem se jely přesvědčit i děti z 5.B. Již samotná cesta vlakem byla velkým zážitkem, návštěva Národního muzea též a třešničkou na dortu byla procházka Prahou, krmení holubů a občerstvení v Mac Donaldu. Výlet byl prostě prima.


Předměty s příběhem

10.1.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

V rámci českého jazyka měly děti za úkol najít u prarodičů, rodičů či jiných příbuzných zvláštní předmět, který má svůj příběh a popsat ho. Že tyto retro předměty mají opravdu svou duši vyplynulo z krásných a dojemných slohových prací.


Vánoce

10.1.2018 / Martina Míková / Třídy 7.B

I v 5.B proběhla předvánoční besídka, při které jsme se všichni hezky pobavili, zasmáli, zazpívali koledy a nadělili si společně dárky.


Čertovský bowling

4.12.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

4.12. jste mohli ve Sportcentru Litomyšl potkat čerty a anděly. Nepřišli sem strašit, ale hrát pekelný bowling. Někomu se dařilo lépe, někomu méně, ale rozhodně jsme si všichni užili krásné odpoledne.


5.B se učí nejen etiketě, ale i pečení

4.12.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

Úterý 21.11.měli páťáci opravdu nabité. V dopoledních hodinách stihli lekci etikety ve Smetanově domě v pořadu Míši Dolinové Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej. Zde se naučili nejen vybranému chování, ale poslechli si i vystoupení Pavla Calty a Nelly Řehořové. Dále je čekalo pečení vánočních ozdob z vizovického pečiva. To se povedlo na jedničku, přijďte se přesvědčit.


Divadlo ve Smetanově domě 5.B

9.11.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

Po halloweenském dnu plném duchařských historek se ve středu 1.11. vydala 5.B do Smetanova domu na pohádku Čarodějův učeň. Moc se všem líbila, protože byla strašidelná, ale taky legrační.


Výlet 4.B- Brno Vida

7.6.2017 / Martina Míková / Třídy 7.B

7.6. jsme vyrazili do Brna. Jak odpálit vodíkovou raketu, stát se hvězdou zpravodajství o počasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemětřesení, rozpoutat tornádo nebo přijít na kloub záhadě Bermudského trojúhelníku, to vše jsme mohli zažít v zábavním vědeckém parku VIDA! Navíc cestovat vlakem je také zábava. Výlet byl prostě super.


Kalendář

Březen 2020
Po Út St Čt So Ne
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5