Třída 4.B

 4.B 18

Třídní učitelka Mgr. Daniela Hrdonková 


Zítra dne 26.6. odcházíme v 7:45 hod ze šatny do kina. Kino dětem nakonec zaplatí škola. Kdo již platil, dnes dostal peníze nazpět.

Informace k poslednímu týdnu

Úterý
 1. – 3. hodinu se budeme věnovat průřezovému tématu Život bez televize (budeme zpracovávat plakát, potřebujeme penál a výtvarné potřeby)

V 11:00 odcházíme na plovárnu. Informace mají děti na zvláštním lístečku, přinesou potvrzení, zda odchází sami domů. Návrat ke škole bude ve 14:00 hod.

Středa

V 8:00 jdeme do kina (vybíráme 50 Kč) a poté budeme odevzdávat učebnice, omluvné listy, žáci si mohou odnášet kufříky, výkresy a tělocviky. Výuka je zkrácená, končí v 11:40 hod.

Odpoledne budeme spát ve škole.

Spaní ve škole

Sraz v 16:30 ve třídě. V 17:30 máme zamluvený Adventure golf ve Sportovním areálu za Sokolovnou, můžeme se zde vykoupat v bazénku a zahrát si plážové míčové hry. Cena je 40 Kč. Bude zde otevřený i bufet, děti si mohou vzít kapesné. Poté půjdeme do školy, za peníze ze sběru koupíme pizzy, budeme doplácet ještě 20 Kč na žáka. Žáci si do školy mohou přinést nějaké dobroty (buchtu, sladkosti,…) a vezmou si ještě svačinu, kterou si sníme po golfu. Žáci si obléknou sportovní oblečení a pevné boty. Večer budeme hrát hledací hru po škole ve tmě s baterkami. Nezapomeňte dát dětem také svačinu na druhý den a dostatečné množství tekutin.

Abychom nemuseli vybírat peníze, což je (40+20 Kč = 60 Kč), odečtu je z peněz, které budu vracet dětem z výletu. Což je 180 Kč. Po odečtení částky 60Kč dostanou děti zpět tedy
120 Kč.

S sebou: spacák, karimatku, pyžamo, svačiny, kapesné, sportovní oblečení a pevnou obuv, plavky, ručník, opalovací krém, pokrývku hlavy, sluneční brýle, batůžek, zubní pastu a kartáček, baterku/čelovku, spodní prádlo, oblečení na druhý den do školy

Kdo nebude spát ve škole, přinese lísteček, zda může odcházet sám, nebo si ho rodiče vyzvednou.

Čtvrtek

Budeme dostávat nové učebnice, uklízet třídu, žáci si mohou odnášet kufříky, věci z lavice, výkresy a tělocviky. Výuka je zkrácená, končí v 11:40 hod.

Pátek

Společné rozloučení před školou, rozdání vysvědčení. Končíme v 9:00.

 

Cena fotografií: 30 Kč společná, 20 Kč skupinové

St - Jdeme všichni zdarma do krytého bazénu. Odcházíme v 9:30 ze školy, vrátíme se na oběd.

Čt - Jdeme na plovárnu - informace mají děti na lístečku

 

V úterý jdeme na taneční vystoupení Éra. Vybíráme 30 Kč. 

Kdo chce fotografie ze 2.-4. třídy, přinese si flashku.

 

Závěrečné písemné práce

Diktát 10.6.
probraný pravopis
U sloves v přítomném čase píšeme vždy měkké i!

Matematika – 11.6. 
sčítání a odčítání do milionu
porovnávání čísel
zápis čísel dle diktátu
zaokrouhlování čísel
slovní úlohy
písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
násobení a dělení násobků 10 (50 . 7, 5600:70)
písemné násobení dvojciferným, trojciferným činitelem
písemné dělení i se zkouškou
základní jednotky času, délky, hmotnosti, objemu
zlomky (zakreslování, zápis dle diktátu, výpočet části z celku), slovní úlohy
(viz. učebnice 2. a 3. díl)

Geometrie – 12.6.
měření v mm a cm + převody
obdélník, čtverec, trojúhelník – rýsování, výpočet obvodu dle vzorečků, výpočet obsahu čtverce a obdélníku dle vzorečků
grafický součet stran trojúhelníku
rýsování kružnice, kolmic a rovnoběžek
střed úsečky, osa úsečky
rovnoběžník

Anglický jazyk – 17.6.
slovíčka 17. – 24.
 lekce
- učebnice šedé rámečky

Gramatika (zelené rámečky v učebnici a sešit)

-       Zopakovat zájmena a sloveso to be viz. str. 79 učebnice!

-       Přítomný čas průběhový (podmět-sloveso to be=is/am/are-plnovýznamové sloveso+ing) On právě teď píše. He is writing right now. Oni právě teď bruslí. They are skating at the moment.

-       Věty I am wearing, she is wearing, they are wearing atd.

-       I am wearing a white T-shirt. Mám na sobě bílé tričko. She is wearing green trousers. Ona má na sobě zelené kalhoty.

-       U množného čísla (trousers, jeans, socks, shoes,..) a/an nepoužíváme.

-       Zápor: Do věty přidáme zápor not za sloveso to be
(am not, isn´t, aren´t) We aren´t wearing a skirt. Nemáme na sobě sukni. She isn´t washing up. Ona nemyje nádobí.

-       Otázka: Slovesa to be(are, is, am) dáme na začátek věty. Is he wearing shorts? Má na sobě kraťasy? Are you jumping right now? Skáčeš právě teď?

-       Umět odpovědět na otázky:What´s your name? Where do you come from? How old are you? Can you speak German? What´s your hobby? Lekce 20

-       Popis obrázku: There is/There are….There is an egg. Tady je vajíčko.

Český jazyk – 18.6.

-       vyjmenovaná slova

-       slovní druhy

-       určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, vzor)

-       vzory rodu středního, ženského, mužského

-       skloňování podstatných jmen

-       slovesa: určitý a neurčitý tvar, složené a jednoduché tvary, zvratná sloves, časování sloves ve všech časech, vyjadřování budoucího času jednoduchý i složeným tvarem

-       věta jednoduchá a souvětí, vzorce souvětí

-       podmět a přísudek (vyhledávání základních skladebních dvojic, shoda přísudku s podmětem

 

ŠKOLNÍ VÝLET

KAM: Brno, Vida science centrum

KDY: čtvrtek, 13. června

Sraz: v 6:30 na velkém parkovišti před naší školou

Odjezd: v 6.45 hodin

Příjezd: cca v 16:30 na parkoviště před školou

S sebou: svačinu a pití na celý den, kapesné dle úvahy rodičů

Vybíráme: předběžně 350 Kč – autobus + vstupné (město dětem proplatí vstupné, ušetřené peníze budeme dětem zpětně vracet). Peníze vybíráme do 10.6.

Jedeme vlastním autobusem. Vstupné zahrnuje hodinový program pro děti na téma Barvy kolem nás, 3D kino Oceány a interaktivní prohlídku celého centra.

 

Dne 31.5. proběhne focení tříd, skupinek a jednotlivců.

 

 

Dne 10.5. jdeme na besedu s para hokejisty do zámecké jízdárny. Začátek v 9:00. Veřejnost je srdečně zvána.

 

Individuální konzultace žák-rodič-učitel se konají ve čtvrtek dne 25.4. v rozmezí od 13:40 - 17:30 hod. Na konkrétní čas se přihlásíte zde: https://doodle.com/poll/9i4zr6sccbk37rwe  Do okénka napíšete své jméno, zaškrtnete čas a zmáčknete SEND.

 

Ředitelské volno

Na dny 2. a 3. května je vyhlášeno ředitelské volno. Celá škola bude zavřená.

Běh

Ve středu dne 17.4. proběhne v 9:45 hod. před školou velikonoční běh. Poběží celá škola. S sebou vhodné oblečení a obuv (pokud děti nemají ve škole úbor na venkovní tělocvik).

 

V pátek dne 12.4. se sejdeme v 7:45 v šatně a půjdeme společně na divadlo do Smetanova domu.

Ve čtvrtek dne 11.4. odpadá poslední hodina. Výuka končí v 11:40 hod.

 

 

Nedošín

Zítra jdeme sbírat odpadky do Nedošínského háje. Sraz: v 8:00 ve třídě, s sebou: pohodlné oblečení, pití, svačinu, rukavice (gumové), penál
Vycházíme o půl 9. vrátíme se na poslední hodinu.

Výběr peněz za divadlo a výtvarné potřeby

Vybíráme 103,- Kč na výtvarné potřeby (barvy remakol, čtvrtky, fixy) Doteď jsme čerpali ze zásob. Co nám zbyde, využijeme v 5. třídě.

V pátek 12.4. jdeme na anglicko-české divadlo do Smetanova domu. ?Vybíráme 70,- Kč.

 

Písemné práce – 3. čtvrtletí

 

Diktát 8.4.
probraný pravopis

 

Matematika – 10.4. 
sčítání a odčítání do milionu
porovnávání
zaokrouhlování čísel
rozvinutý zápis čísla
slovní úlohy
písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
násobení a dělení 10, 100, 1000
násobení a dělení násobků 10 (50 . 7, 560:7)
Písemné násobení dvojciferným činitelem
Písemné dělení i se zkouškou
Základní jednotky času, délky, hmotnosti, objemu
(viz. učebnice 2. díl)

 

Geometrie
měření v mm a cm + převody
obdélník, čtverec  (rýsování ne!)
rýsování kružnice, trojúhelníku
obvod trojúhelníku
rýsování kolmic a rovnoběžek
střed úsečky, osa úsečky

 

Český jazyk – 11.4.

 

-       vyjmenovaná slova

 

-       slovní druhy

 

-       pády

 

-       určování mluvnických kategorií (pád, číslo, rod, vzor)

 

-       vzory rodu středního, ženského, mužského

 

-       životnost a neživotnost u mužského rodu

 

-       skloňování podle vzorů (mužský rod – pouze probrané vzory)

 

Anglický jazyk – 15.4.
12. – 18.
 lekce
- druhy literatury, zájmové aktivity, školní předměty, oblečení, dny v týdnu, hodiny

 


Gramatika

 

-       Sloveso read, play, like (pozor u zájmen he, she, it přidáváme v oznamovací kladné větě –s)
př. He reads fairytales. I play the drums.

 

Zápor: he, she it – doesn´t   ostatní zájmena- don´t
př. We don´t like apples. She doesn´t play football.

 

Otázka: Do you read newspapers? No, I don´t. / Yes, I do.

 

-       Časové předložky on, in, at, from…to

 

-       Určování času viz. sešit (hodiny)

 

-       Rozdíl mezi am, pm

 

-       Otázka: What do you do on Monday? Co děláš v pondělí? Odpověď: I play the violin. Hraju na housle.

 

-       When do you play the violin? Kdy hraješ na housle? At seven o´ clock pm. V sedm hodin odpoledne.

 

-       Věty I am wearing, she is wearing, they are wearing (zopakovat zájmena a časování slovesa to be viz. papír s taháky nalepený v sešitě)

 

-       I am wearing a white T-shirt. Mám na sobě bílé tričko. She is wearing green trousers. Ona má na sobě zelené kalhoty.

 

-       U množného čísla (trousers, jeans, socks, shoes,..) a/an nepoužíváme.

 

 

 

 

 

 

 

Od 2.4. budou chodit všichni žáci na velkou přestávku ven, kde budou pod dozorem. 

 

Dne 2.4. jdeme do školy v modré, čímž vyjádříme podporu dětem s poruchou autistického spektra. (modrá = barva komunikace)

 

Dne 15.3. poslední hodina odpadá, výuka končí v 11:40 hod..

 

Karneval na ledě

Ve středu odcházíme v 8:00 ze šatny na stadion. Koho zavezou rodiče přímo tam, přinese zítra lísteček.
S sebou: helmu, rukavice, brusle, masku, svačinu, pití, (kapesné)

S sebou: Český jazyk (poslední dvě hodiny)

 

Zítra 1.3. odpadá poslední hodina. Výuka končí v 11:40 hodin.

Ve středu dne 6.3. bude karneval na ledě. (1.,2.,3. hodinu) poté se budeme učit. Vybíráme 15 Kč na odměny.
Příští týden se učíme ještě podle plaveckého rozvrhu.

 

 

 

V pátek dne 22.2. jdeme druhou hodinu na divadlo (pověsti). Cena se bude počítat podle počtu žáků a vstupné budeme tedy vybírat až v příštím týdnu.

 

V pondělí dne 25.2. jdeme 3. hodinu na přednášku v anglickém jazyce o Kanadě a Aljašce. Vybíráme 35 Kč.

 

 

V úterý dne 19.2. budeme končit ve 12:15 hod.

 

V pátek dne 15.2. odpadá poslední hodina. Vyučování končí v 11:40 hodin.

 

Den otevřených dveří

V sobotu dne 12.1. se budeme učit od 9:00 do 11:40. Příchod do třídy od 8:45.
Vyučované předměty: Čj, M, Aj

Pololetní písemné práce

Pololetní diktát 16.1.
probraný pravopis

Pololetní písemná práce M – 17.1. 
sčítání a odčítání do 10 000
násobilka
slovní úlohy
počítání se závorkami
písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
názvy číslic v příkladu (sčítanec, menšenec, podíl,……..)
zaokrouhlování čísel
násobení a dělení 10, 100
násobení a dělení násobků 10 (50 . 7, 560:7)
dělení se zbytkem
násobení dvojciferných čísel 32 . 7 = 210 + 14 = 224
rozvinutý zápis čísla (256 = 2 . 100 + 5 . 10 + 6 . 1)
Písemné násobení (pod sebou)
Písemné dělení i se zkouškou
Čísla do milionu – zápis čísel, řády a jejich značení, rozvinutý zápis, porovnávání, zaokrouhlování 

Pololetní písemná práce - M Geometrie 18.1.
bod, přímka, úsečka, měření v mm a cm
rovnoběžky, různoběžky, kolmice + znaky, jakými se značí
rýsování kolmic a rovnoběžek
střed úsečky, osa úsečky

Pololetní písemná práce Aj – 21.1. 
5. – 11.
 Lekce
- slovesa (ski, jump,..),sporty, hudební nástroje
- jídlo (umět zařadit do skupin vegetables – zelenina, fruit – ovoce, drink – pití, other food – ostatní jídlo)
- roční období a počasí (umět přiřadit slovíčka k ročním dobám např. leaf – autumn, sunny – summer,…)
- umět 6 slovíček k tématu Vánoce (viz. slovníček)
Gramatika

-       Sloveso can – kapitola 5, 6 (zelené rámečky v učebnici) I can ski. Já umím lyžovat.

-       Otázka: Can she skate? Umí ona bruslit? No, she can´t. Ne, neumí.
Yes, she can. Ano, umí. 

-       rozdíl mezi slovesem a podstatným jménem (skiing = lyžování, ski = lyžovat) 

-       Sloveso like – kapitola 8,9,11 (zelené rámečky) I like apples. Mám rád jablka. I don´t like apples. Nemám rád jablka.
Do you like apples? Máš rád jablka? Yes, I do. Ano, mám. No, I don´t. Ne, nemám.
Pozor u osob he, she, it!!! Tom likes apples. She likes tomatoes.

Test z vlastivědy 22.1.
9. Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů

Pololetní písemná práce ČJ – 24.1.

-       stavba slova (předpona, kořen, přípona)

-       předložky a předpony od, nad, pod, před, bez, roz, vz, v, ve, ob, o

-       skupiny bě, pě, vě

-       zdvojené souhlásky

-       vyjmenovaná slova (pravopis, řady vyjmenovaných slov)

-       slovní druhy (umět tabulku ze strany 40/2)
znát čísla slovních druhů, charakteristiku, umět uvést příklad a přiřadit jednoduchá slova ke slovním druhům)

 

Předvánoční čtvrtek a pátek

Ve čtvrtek dne 20.12. jdeme do Pekařského školicího centra od 10:00 do 12:35. (Je možné, že přijdeme o něco déle na oběd.)

S sebou: zástěru nebo triko, přezuvky

Pátek: Neučíme se – budeme mít vánoční besídku (rozdávání dárků). Každý přinese drobné občerstvení (cukroví).

Páteční výuka končí v 11:40 hod!!

 

 

Advent  1.12. – sraz dětí

 

V sobotu 1.12. budeme od 13 do 17 hodin prodávat naše výrobky ve stánku v 1. patře. Děti mají ve zprávičkách napsané, od kdy do kdy budou prodávat a v tento čas budou pod dozorem. Mimo tento čas se pohybují po škole, procházejí si různé stánky sami nebo s rodiči.

 

Povinný sraz pro všechny je ve 14:15 hodin u nás ve třídě, kde se převlékneme a připravíme na vystoupení. Kdo nemá převlek ve třídě, nezapomene si ho přinést! Vystupovat budeme mezi 14:45 a 15:05 hod. Poté mohou děti odcházet domů (pokud nejsou nahlášené na prodej ve stánku). Děti, které v pátek chyběly, ve stánku napsané nejsou, ale mohou nám přijít do stánku pomoci, pokud budou chtít.

 

 

Bruslení a plavání

Zítra 27.11. jdeme naposled bruslit!

 

Ve středu 5.12. začínáme plavat. 1. a 2. hodinu se učíme, poté odcházíme na bazén. Kdo by chtěl z bazénu odcházet ve 12:15 hod. sám, musí mít napsaný lísteček od rodičů.

Termíny plavání: 10 lekcí zdarma:

5.,12.,19. prosince      9.,16.,23.,30. ledna     13.,20.,27. února

 

 

Na zítřek 22.11. Přinést 2 nebo 3 vykrajovátka na cukroví (vánoční motivy).

Začít nosit do třídy přírodniny na ozdobu věnců(šišky, skořápky od ořechů, malé klacíčky, skořici, sušené ovoce, kůru,......) Co najdete...

 

Pondělí 19.11.

V pondělí se jdeme 1. hodinu podívat na Střední školu zahradnickou a technickou, kde uvidíme různá zvířata a dozvíme se o nich zajímavé informace. 4. a 5. hodinu je pro nás ve třídě připraven preventivní program s názvem : Spolupracujeme. Učíme se pouze 2. a 3. hodinu, přičemž budeme mít tyto předměty: Anglický jazyk, Přírodovědu.

SRAZ: v 7:50 v šatně

 

Úterý 20.11.

Děti jdou bruslit.

 

Advent ve škole

Srdečně Vás zveme na školní akci Advent, která se koná v sobotu dne 1.12.2018 od 13:00 do 17:00. Žáci zde budou prodávat vánoční výrobky a každá třída bude mít v tělocvičně krátké vystoupení. Dozvíte se zde různé zajímavosti o adventní době a společně se naladíme na vánoční atmosféru.

Ve čtvrtek a v pátek dne 29.11. a 30.11. bude zkrácená výuka do 11:40. Zároveň ve čtvrtek budeme mít den pro třídu, kdy se neučíme, ale budeme se chystat na sobotní akci.

 

 

Úterý

V úterý dne 13.11. se celý den neučíme (akce LASKAVEC). Budeme se pohybovat venku, nejspíš ve městě, proto se oblečte dle počasí a vemte si s sebou pohodlnou obuv, svačinu, pití. Sraz v 8:00 ve třídě.

Čtvrtek

Individuální konzultace žák-rodič-učitel se konají ve čtvrtek dne 15.11. v rozmezí od 13:50 - 17:40. Na konkrétní čas se přihlásíte zde: https://doodle.com/poll/v67a8iye7cf2t23u   Do okénka napíšete své jméno, začkrtnete čas a zmáčknete SEND.

Čtvrtletní písemné práce

Čtvrtletní diktát 7.11.
probraný pravopis

Čtvrtletní písemná práce Aj – 8.11. 
1. – 7.
 Lekce
 - zvířata (viz.slovníček)
- pokyny (sit down, count, listen,….)
- skupiny slov ze strany 8/cv.1
- záliby, slovesa (ski, jump,..),sporty, hudební nástroje
Gramatika

-       osobní zájmena (já-I, ty-you, on-he, ona-she, ono-it, my-we, vy-you, oni-they)

-       přivlastňovací ´s (On je Lucčin bratr. He is Lucy´s brother.)

-       There is a small mouse. (jednotné číslo) There are three red cars. (množné)

-       předložky on, in, under, next to

-       Ann´s hobby is skiing. (Annin koníček je lyžování.)

-       Sloveso can – kapitola 5, 6 (zelené rámečky) I can ski. Já umím lyžovat.

-       Otázka: Can she skate? Umí ona bruslit? No, she can´t. Ne, neumí.
Yes, she can. Ano, umí.

-       rozdíl mezi slovesem a podstatným jménem (skiing = lyžování, ski = lyžovat…watch TV= sledovat televizi, watching TV = sledování televize)

Čtvrtletní písemná práce ČJ – 9.11.

-       hlásková stavba slova (o, x) + slabikotvorné r,l,m

-       význam slov (jednoznačná-mnohoznačná, souznačná – protikladná, nadřazená –podřazená – souřadná, spisovná – nespisovná, neutrální - hanlivá –lichotivá)

-       stavba slova (předpona, kořen, přípona)

-       předložky a předpony od, nad, pod, před, bez, roz, vz, v, ve, ob, o

-       skupiny bě, pě, vě

-       zdvojené souhlásky

Čtvrtletní písemná práce M – 12.11. 
sčítání a odčítání do 1000
násobilka
slovní úlohy
počítání se závorkami
písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
názvy číslic v příkladu (sčítanec, menšenec, podíl,……..)
zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
násobení a dělení 10, 100
násobení a dělení násobků 10 (50 . 7, 560:7)
dělení se zbytkem
násobení dvojciferných čísel 32 . 7 = 210 + 14 = 224
rozvinutý zápis čísla (256 = 2 . 100 + 5 . 10 + 6 . 1)
převody jednotek: m-cm, cm-mm, h-min, min-s
Písemné násobení (pod sebou)
Písemné dělení 795:5 =

Geometrie
bod, přímka, úsečka, měření v mm a cm
rovnoběžky, různoběžky, kolmice

 

 

Dne 18.10. budeme běhat 3. a 4. hodinu k oslavě 100. výročí republiky. S sebou: sportovní oblečení.

 

Dne 26.10. budeme opět slavit výročí a každý se oblékne do národních barev. (bílá, modrá, červená - stačí jedna barva)

Další bruslení se bude konat až 6. listopadu. 

 

Z bruslení se děti budou vracet později na oběd (mezi 12:45 a 13:00 hod.).

Bruslení

Kdy: od 16.10., každé úterý od 10:45 do 12:35
Cena - 15 Kč
S sebou: brusle, rukavice, helmu, pití, svačinu, teplé oblečení

Děti dostaly svůj kód k elektronické žákovské.

Informace z rodičovské schůzky

Pokud jste se nezúčastnili rodičovské schůzky, prosím, stavte se podepsat souhlas s působením paní psycholožky, která pracuje s dětskými kolektivy. Děkuji

 • Individuální konzultace se budou konat 15.11.

 • Ze školního řádu: zákaz konzumace kofeinových a energetických nápojů, zákaz používání mobilního telefonu a multimediálních zařízení.

 • Rodiče doprovází své dítě pouze do šatny. (z hlediska bezpečnosti - nevíme, zda se po chodbách ráno nepotulují cizí lidé) Na chodby rodiče vstupují pouze v případě, že potřebují mluvit s učitelem nebo jiným zaměstnancem školy.

 • Žáci zdraví každou dospělou osobu, kterou ve škole potkají.

 • Do tříd mohou děti nejdříve v 7:45 hod.

 • 5 min před zahájením výuky musí být všichni ve své lavici nachytaní na výuku.

 • Nepřítomnost žáků omlouvat do 3 kalendářních dní (přes e-mail, SMS, telefonicky, osobně) a následně zapsat do omluvného listu.

 • Na dva dny uvolňuje třídní učitel, na více dní paní ředitelka.

 • Každý úraz hlásit ihned!

 • 4.10. - sběr papíru

 • Letos nebude Akademie, ale akce Advent ve škole, a to v sobotu 1.12.

 •   S v sešitech znamená, že jsme na cvičení pracovali společně nebo jsme ho společně opravovali, proto by ho děti měly mít správně, pokud dávaly pozor.

 • Hrajeme celoroční hru Piráti, která je založena na spolupráci družstev a chování jednotlivců skupiny. Prosím o příspěvek do pirátské pokladny (např. reklamní předměty), děti jsou z ní odměňovány. 

 • Prosíme, pokud máte možnost, o papíry na kopírování nebo o papíry, které jsou popsané z jedné strany - často je využíváme.

 • Tělocvik - říjen, listopad = bruslení       prosinec - únor = 10 lekcí plavání zdarma

Elektronická žákovská

Pokud jste ztratili heslo, musíte se pro něj stavit osobně. Všechna hesla již mám u sebe ve třídě. 

 - vidíte zde rozvrh, známky, vážený průměr, poznámky (je potřeba potvrdit, že jste je přečetli), zadané úkoly

Zde je odkaz na návod používání elektronické žákovské knížky: https://www.litomysl.cz/2zs/download1.php?file=400

Pokud byste měli s elektronickou žákovskou jakýkoliv problém, ráda Vám s ním pomůžu.

 

 

Rodičovské schůzky

Společné rodičovské schůzky se konají v úterý dne 2. 10. v 16:30 hod. ve 4.B. 

Od 17:00 se konají schůzky s paní ředitelkou v jídelně. Kdo se chce zúčastnit, je srdečně zván.

Bruslení

Za dva týdny budou děti chodit pravděpodobně bruslit. Prosím, zkontrolujte jim brusle.

Výskyt vší

V naší třídě se vyskytly vši, prosím prohlédněte dětem hlavy.

Děkuji.

 

 Známky ze čtvrtečního diktátu, matematického testu a angličtiny se v žákovské objeví až v pondělí ráno. Děti si měly sešity se známkami vzít domů. Děkuji za pochopení.

 

 

Preventivní program

Zítra dne 18.9. budou mít děti místo 2. hodiny preventivní program - Moje zuby. Všichni si s sebou do školy přinesou kartáček na zuby. 

Pravidla čtení

-          žáci by měli číst každý den

-          horší čtenáři přečtou minimálně 60 stránek textu za měsíc (pokud čtou každý den od PO-PÁ, jsou to 3 strany denně)

-          když začnou číst knížku, zapíšou si její název, autora, datum začátku čtení a počet stran do pracovního listu

-          po přečtení knihy ji přinesou ukázat spolužákům v hodinách čtení a řeknou o ní pár vět, odpoví také na otázky, které jim o knize spolužáci položí

-          knihu společně obodujeme a vždy po dosažení určitého počtu bodů, dostane žák 1 za aktivitu

-          zda žáci doma čtou, budu kontrolovat vždy na konci měsíce a ti, kteří během tohoto měsíce nepřinesli ukázat žádnou knihu, si přinesou rozečtenou knihu a budou spolužákům vyprávět, co se v knize doposud dozvěděli

-          nesplní-li žák minimální počet stran 60/měsíčně, bude hodnocen 5 z aktivity (podle data začátku čtení knihy poznám, zda žák tuto podmínku splnil, či ne)

-          známky za aktivitu se nepíšou do žákovské knížky, ale budu k nim přihlížet v pololetí a na konci roku při psaní známek na vysvědčení (pokud bude známka nerozhodná)

Elektronická žákovská

Od letošního roku jsou zrušené papírové žákovské knížky. V elektronické žákovské knížce se dovíte známky, průměr z jednotlivých předmětů, poznámky, případně zadané úkoly. Do elektronické žákovské se dostanete zde přes přístupový kód:

https://skoluskol.bakalari.cz:444/next/login.aspx

Veškeré informace pro rodiče dávám na stránky naší třídy a děti si je zapisují do zpráviček pro rodiče.

 

Informace k zahájení školního roku 2018 - 2019

Pondělí 3.9. - sejdeme se v 8:00 ve třídě 4.B (stejná třída jako loni)

                     - v 8:15 proběhne slavnostní zahájení před školou

                     - poté se přesuneme do třídy, kde žáci dostanou rozvrh, informace k placení a rozpis kroužků

                     - budeme končit cca v 9:00

Úterý 4. 9. - budeme končit v 11:40

                  - žáci si s sebou vezmou přezuvky, zámek od skříňky + 3 klíče (1 odevzdají), aktovku, svačinu, penál, cvičební úbor, kufřík s výtvarnými potřebami, obaly na sešity

                  - budeme si povídat o prázdninách (Kdo tvořil, přinese si prázdninový deník.), podepisovat sešity

                  - proběhne také fotografování tříd na dveře třídy

Středa 5. 9. - od středy se učíme podle rozvrhu

Pokud děti přijdou dříve do školy, je nutné, aby chodily do ranní družiny nebo čekaly v šatně. Do třídy mohou až v 7.45 hodin se zazvoněním! V 7:55 musí být ve své lavici, nachystané na výuku.

Stejně jako loni budu vybírat balík papírových kapesníčků na pololetí.

 

Těším se na viděnou!

Provoz školní družiny v pondělí 3.9.2018 :
ranní družina : 6:15 - 8:00hod.
po skončení zahajovacího programu do 14:30hod.
Děti, které půjdou na oběd, si s sebou musí vzít kartičku nebo čip.

 

POMŮCKY DO 4. TŘÍDY

PENÁL

 

 • Tužky č. 1, 2, 3
 • Guma na tužky
 • Pero 2x
 • Nůžky – kvalitní (leváci pro leváky!)
 • Ořezávátko se zásobníkem
 • Pastelky – více barev (růžová, fialová, oranžová)
 • Fixy – stačí 6 barev

 

 KUFŘÍK

 

 • Vodové barvy velké – postačí vyčistit a přinést barvy ze 3. třídy
 • Kelímek na vodu s víčkem
 • Temperové barvy velké
 • Paleta
 • Štětce – kulaté (č. 6, 8 ), ploché (č. 8, 14)
 • Suché pastely
 • Voskovky (kvalitní)
 • Černý permanentní fix
 • Plastelína (balení všech barev)
 • Hadřík na otírání štětce
 • Lepidlo tuhé i tekuté, lepidlo Hercules
 • Igelit na stůl 50 x 50cm
 • Podložka na modelování A3 ze 3. Třídy (pouze kdo si ji odnesl)
 • Převlek na VV (postačí staré větší tričko)

 

 OSTATNÍ POMŮCKY

 

 • Pravítko 30 cm, trojúhelník, kružítko, ořezávátko na tuhy do kružítka nebo smirkový papír
 • Podložka s linkami A4 do sešitu geometrie
 • Tvrdá fólie na psaní tužkou velká A4 a malá A5
 • Tabulka, fix a hadřík ze 3. Třídy (kdo nemá, novou tabulku nekupuje)
 • Deníček na zapisování úkolů
 • Přezůvky (pokud možno ne pantofle)
 • TV v tělocvičně (pytel ve třídě) – cvičky, šortky, tričko
 • TV na hřišti (pytel ve skříňce) – tepláková souprava, botasky na hřiště 

 

Sešity dostanou děti na začátku školního roku – nakupuje je škola!

 

Vše doporučuji podepsat! (děti si pomůcky většinou nepoznají)

 

Budu se na Vás těšit ve 4. třídě! 

 

 


Procházka do Nedošína spojená s úklidem odpadků

5.4.2019 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Čtvrté třídy se zapojily do akce Ukliďme Česko a ve čtvrtek se vydaly do Nedošínského háje. Žáci uklízeli celou cestu do Nedošína i zpět a nestačili se divit, co všechno jsou lidé schopni vyhodit do přírody. Před vycházkou se žáci dozvěděli, jak dlouho trvá, než se různé druhy odpadků v přírodě rozloží, jak mohou být škodlivé a nebezpečné. O to více byli motivovaní k tomu, aby jim po cestě neunikla ani jedna věc, která v přírodě nemá co dělat. Úklid byl pro žáky velmi poučný.


Karneval na ledě

20.3.2019 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Zimní období zakončili žáci a učitelé prvního stupně karnevalem na ledě. Nejprve proběhla krasojízda tříd, při které si všichni prohlédli krásné a propracované masky. Následovaly dovednostní soutěže jako střelba na branku, slalom, curling, hod na cíl atd. Za splněné disciplíny dostali všichni sladkou odměnu. Ve fotogalerii se podívejte, jak jsme si tento den společně užili.


Předvánoční pečení čtvrtých tříd

2.1.2019 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Před vánočními prázdninami navštívily čtvrté třídy Školicí centrum PFAHNL. Žáci viděli různé stroje, které pekařům usnadňují práci, dozvěděli se zajímavé informace o výrobě koblížků, pečiva i o samotném pečení ve velkých troubách. Všichni si odnášeli vlastnoručně vyrobené perníčky, pečivo a za odměnu dostali i koblížky, na které se jim celou dobu sbíhaly sliny.


Cizokrajná zvířata na Střední škole zahradnické a technické

25.11.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

V pondělí dne 19.11. jsme navštívili Střední školu zahradnickou a technickou, kde chovají různé druhy zvířat, a to i cizokrajných. Navštívili jsme učebny akvaristiky a teraristiky, kde jsme si užili spoustu legrace s chameleonem, který nám lezl na hlavy. Viděli jsme také krásné ptactvo, opičky, zakrslá prasátka a kozy. O všech zvířátkách jsme se dozvěděli zajímavé informace. Příjemně jsme si tak zpestřili pondělní vyučování.


Spaní ve škole s detektivním vyšetřováním - 3.B

26.6.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Žáci ze 3. B spali ve škole a dostali důležitý úkol od policie. Hledali nebezpečného zločince!
Paní učitelka našla dopis, ve kterém se psalo, že jistý detektiv hledá zločince, který ukradnul šperky ze zámku Litomyšl. Detektiv mu přišel na stopu, ale vypadalo to, že než zločince stačil nahlásit policii, byl zabit. Žáci se vydali pátrat na vlastní pěst. Na různých místech po Litomyšli našli zašifrované indicie o pachateli, které stačil detektiv ještě před smrtí ukrýt. Z indicií žáci zjistili, jak pachatel vypadá, jak se jmenuje atd. Všechny informace šli předat policii a za odměnu je pan policista pozval na policejní stanici, kde mohli prozkoumat celu a policejní auto. Ve 22:30 paní učitelka přijala telefonát od policie. Pachatel byl dopaden a ukradené věci schoval u nás ve škole. Odvážní žáci se je vydali hledat po tmě s baterkou. Poslední ukradená věc byla nalezena ve 23:30. Všichni si mohli část pokladu za odměnu nechat. Byly v něm drahocenné šperky a kameny. O půlnoci se všichni spokojeně zavrtali do spacáků a ráno si sdělovali dojmy z večerní hry. Bylo to velké dobrodružství. Podívejte se, jak jsme si celý večer užili. Druhý den jsme první hodinu leželi ve spacácích a četli jsme si knížku.
Na detektivní téma jsme navázali také v Městské knihovně, kterou jsme navštívili o týden déle. Paní knihovnice nám ukazovala detektivní knížky, ze kterých vybrala různé šifry, které žáci museli ve skupinkách rozluštit a moc je to bavilo.


Výlet třetích tříd - Westernové městečko

13.6.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Dne 4. 6. jsme se vydali autobusem na výlet do Westernového městečka v Boskovicích. Zde pro nás měli organizátoři připravený celodenní program. Nejprve jsme zhlédli koňskou show a poté dostaly děti dvouhodinový rozchod. V tomto čase mohly nakoupit suvenýry a navštívit různé atrakce jako je pastva kozy, hledání pokladů v písku, střelba šípem, házení tomahawkem atd. Následovaly různé soutěže, kde naše škola vyhrála dvě ze tří hlavních cen a to byly kovbojské klobouky. Celý den byl zakončen divadelním představením s názvem Tenkrát v Arizoně. Zpět do Litomyšle jsme přijeli přesně na čas v 16:15 hod. Po výletě žáci napsali pěkné slohy o tom, jak si výlet užili a nyní pracujeme na našem westernovém městečku, které tvoříme z odpadového materiálu a barevných papírů.


Rozloučení s bazénem

27.2.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Třetí třídy zdárně ukončily plaveckou výuku. Žáci se zdokonalili v plaveckých dovednostech, ale také si užili spoustu zábavy. Každá hodina končila hrami v bazénu (nejatraktivnější bylo vodní pólo) nebo relaxací ve vířivce. Všichni dostali mokré vysvědčení a diplom za otužilost. Těšíme se na plavání v následujícím školním roce.


Předvánoční výlet do Olomouce 3.A, 3.B

4.1.2018 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Před Vánoci se vydaly třetí třídy na výlet do Olomouce. Žáci si užili cestu vlakem a z vlakového nádraží šli pěšky do Galerie Šantovky, kde je uchvátila vánoční výzdoba a průchozí magický les. Natěšení byli především na kino, kde měli celý sál pro sebe a s popcornem v ruce si užívali animovaný film Maxinožka. Oběd nemohl být jinde než v McDonaldu. S plnými bříšky jsme se všichni vydali na procházku vánočně vyzdobené Olomouce a navštívili jsme trhy, kde jsme si nakoupili vánoční dárečky pro naše blízké. Cestu zpět jsme měli zpestřenou chytáním autobusu, který nám málem ujel. Nakonec jsme se všichni v pořádku a v dobré náladě vrátili domů, kde si žáky vyzvedli rodiče. Někteří rodiče však jeli ochotně na výlet s námi, patří jim poděkování za pomoc a doufáme, že si s námi výlet užili.


Mikuláš ve 3.B

11.12.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

V úterý jsme si povídali o tom, kdo to byl svatý Mikuláš, popisovali jsme si čerta a jelikož byla paní učitelka převlečená za anděla, chtěla, abychom nakreslili, jak si představujeme našeho strážného andílka a napsali k němu vlastnosti, které by měl mít. Své andílky jsme představili celé třídě a vystavili jsme si je na nástěnku. Všechny tři postavy jsme hned druhou hodinu viděli naživo. Zavítal k nám Mikuláš, andílci a rozzuření čerti, kteří některé děti odnesli v pytli pryč. Mikuláš nás chválil, ale také napomínal všechny nezbedníky. Po zazpívání písničky jsme se nadílky nakonec dočkali všichni.


Keramika DDM 3.B

11.12.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

V listopadu jsme navštívili DDM, abychom vytvořili dárky pro naše blízké. Všem šla práce dobře od ruky, bylo vidět, že děti maminkám často pomáhají při pečení, vyválet placku nebyl problém. Minulý týden jsme DDM navštívili znovu, čekalo nás glazování výrobků. Výslednou podobu výrobku neukážeme. Uvidí ji rodiče až pod stromečkem.


Bruslení 3. a 4. tříd

11.12.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Celý listopad chodily 3. a 4. třídy bruslit. Žáci trénovali nové dovednosti a hráli různé hry. Minulý týden žáci zahájili plaveckou výuku, byli rozřazeni do skupin a na závěr šli za odměnu odpočívat do vířivky, kde se všem velmi líbilo.


Návštěva MÚ

19.11.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

V rámci průřezového tématu Výchova demokratického občana jsme navštívili Městský úřad v Litomyšli. V zasedací místnosti MÚ nás s úsměvem přivítala PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková. Dozvěděli jsme se od ní mnoho zajímavých informací a nakonec nás rozdělila do skupin, ve kterých jsme zpracovávali otázky týkající se MÚ a města Litomyšle. Mohli jsme se pohybovat po celé budově MÚ, čímž jsme zdejším pracovníkům zpestřili pracovní den. Někteří si poradili a o odpovědi na otázky poprosili zaměstnance MÚ, jiní informace vyhledávali v prospektech nebo na nápisech dveří. Některé skupinky potkaly dokonce pana starostu a prosily ho o vizitku, ze které by získaly potřebné údaje. Po návštěvě MÚ jsme se vydali na prohlídku města, kde jsme si ukazovali významné památky a povídali si o nich. Druhý den jsme ve třídě ve skupinách zpracovávali nabyté informace. Každá skupina si vylosovala jednu památku a vyhledávala o ní podrobnější informace. Výsledné práce jsme si vystavili.


Projekt EDISON ve 3.B

25.9.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Od 11. záři se konal na naší škole projekt EDISON. V naší třídě nás navštívili vysokoškolští studenti z různých zemí světa. Seznámili jsme se s jejich zvyky, tradicemi a dozvěděli se mnoho zajímavých informací i o jejich osobním životě. S některými z nich jsme si zahráli zábavné hry a naučili jsme se podepsat jejich písmem či říci pár slov v jejich jazyce. Celý týden byl velmi přínosný, studenty jsme si oblíbili a při loučení ukápla nejedna slzička.


Recyklace elektroodpadu - 3.B

25.9.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Dne 6. záři jsme se zúčastnili zábavně naučné akce na téma recyklace elektroodpadu, která se konala na Toulovcově náměstí. Prohlédli jsme si výstavu o recyklaci, odpovídali na kvízové otázky a vyzkoušeli jsme si zajímavé interaktivní hry. Nejvíce nás ovšem oslovila nafukovací závodní dráha pro dvojice. Snažili jsme se o osobní rekordy a nakonec jsme za ně byli odměněni.


Výlet 2.B - Toulovcovy Maštale

20.6.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Na výlet do budislavských lesů jsme nejeli jen tak, pozval nás k sobě Rytíř Toulovec. Paní učitelce přišel dopis, ve kterém stálo, že se v lesích pohybují zbojníci, kteří chtějí Toulovce připravit o poklad, ze kterého obdarovává chudé, nemocné a lidé v nouzi. Poprosil nás, zda bychom mu pomohli s údržbou lesa. Po cestě jsme sbírali odpadky, které jsme Toulovci nakonec odevzdali, počítali žluté značky, aby věděl, kolik jich zbojníci smazali, stavěli domečky pro malé živočichy, sbírali různé přírodniny, aby si mohl Toulovec udělat ohýnek a měli jsme si také zapamatovat názvy skal, které jsme potkali. Když jsme dorazili do Toulovcova příbytku, čekal tu na nás a ověřoval, zda si zasloužíme za splněné úkoly odměnu v podobě zlatých penízků. Položil nám také různé vědomostní otázky, které jsme s přehledem zodpověděli. Nakonec nás provedl svým skromným příbytkem a nechal nás potěžkat svůj meč. Poobědvali jsme na skále a pokračovali do Vranic, kolem Panského stolu až na Budislav. Po cestě jsme hráli hry a nakonec jsme si koupili nanuky, které nás po dlouhé cestě příjemně osvěžily. Čekání na autobus jsme si zkrátili dováděním na dětském hřišti a lezením na Velké Hradisko, odkud byl překrásný výhled na Budislav. O tom, že jsme si výlet všichni užili, se přesvědčíte z fotografií.


Den dětí

5.6.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Na Den dětí šlo učení stranou. Nejprve jsme si zahráli ve třídě stmelovací kolektivní hry a poté jsme vyrazili na šipkovanou. Po cestě na nás čekaly různé úkoly, které jsme poctivě splnili. Za odměnu žáci dostali nanuky, které byly příjemným osvěžením. Nakonec si všichni hráli a dováděli v areálu za Sokolovnou. Moc jsme si tento den užili.


Pohádkové ostrovy

5.6.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

V učebnici českého jazyka jsme si četli o ztroskotání Robinsona Crusoe. Dostali jsme úkol vymyslet vlastní pohádkový ostrov a napsat k němu příběh. Žáci pracovali ve skupinkách a vymýšlení i výroba ostrova je natolik nadchla, že jsme se tomu věnovali celý den. Každá skupinka nakonec odprezentovala svůj ostrov a příběh před celou třídou. Podívejte se sami, jak se práce žákům povedla.


Čarodějnická škola

9.5.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

V pátek před Pálením čarodějnic jsme si ve třídě udělali čarodějnickou školu. Žáci měli za úkol přinést nebo vyrobit co nejoriginálnější kouzelnický předmět nebo čarodějnickou pomůcku a vymyslet, k čemu slouží. Někteří žáci byli za pomoci rodičů velmi kreativní. U představování kouzelných předmětů jsme se velmi pobavili. Žáci sami hlasovali pro toho, kdo se jim líbil nejvíce. V rámci tohoto dne jsme se také naučili zaklínadlo, přečetli jsme si, jak se míchá lektvar, vyrobili si létající čarodějnici, vymysleli vlastní čarodějnici a poslali jsme přihlášku do čarodějnické školy.


Výstava Imaginárium a divadelní představení Aladin

9.5.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Po Velikonocích jsme byli ve Smetanově domě na divadelním představení bratří Formanů s názvem Aladin. Děti zde viděly nádherné výtvarné dekorace, loutky nadměrných velikostí a stínohru. Nejvíce je nadchla obří postava kouzelníka, která byla strašidelná.
Tomuto představení předcházela výstava v Regionálním muzeu s názvem Imaginárium. Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Mohli jsme se všeho dotýkat, hrát si a vše prozkoumávat. Moc jsme si to všichni užili.


Bruslení nás baví

7.2.2017 / Daniela Hrdonková / Třídy 4.B

Od ledna chodíme bruslit na zimní stadion a žáky to velmi baví. Někteří z nich se od začátku velmi zlepšili. Kdo neuměl bruslit, bruslí už sám nebo s pomocí branky. Trénujeme na karneval na ledě, který nás čeká koncem února.


Kalendář

Červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4