Třída 4.A

 4.A 18

Třídní učitelka Mgr. Terezie Karlíková


Závěrečná písemná práce z Aj

 

Anglický jazyk – 17.6.
slovíčka 17. – 24.
 lekce
- učebnice šedé rámečky

Gramatika (zelené rámečky v učebnici a sešit)

-       Zopakovat zájmena a sloveso to be viz. str. 79 učebnice!

-       Přítomný čas průběhový (podmět-sloveso to be=is/am/are-plnovýznamové sloveso+ing) On právě teď píše. He is writing right now. Oni právě teď bruslí. They are skating at the moment.

-       Věty I am wearing, she is wearing, they are wearing atd.

-       I am wearing a white T-shirt. Mám na sobě bílé tričko. She is wearing green trousers. Ona má na sobě zelené kalhoty.

-       U množného čísla (trousers, jeans, socks, shoes,..) a/an nepoužíváme.

-       Zápor: Do věty přidáme zápor not za sloveso to be
(am not, isn´t, aren´t) We aren´t wearing a skirt. Nemáme na sobě sukni. She isn´t washing up. Ona nemyje nádobí.

-       Otázka: Slovesa to be(are, is, am) dáme na začátek věty. Is he wearing shorts? Má na sobě kraťasy? Are you jumping right now? Skáčeš právě teď?

-       Umět odpovědět na otázky:What´s your name? Where do you come from? How old are you? Can you speak German? What´s your hobby? Lekce 20

-       Popis obrázku: There is/There are….There is an egg. Tady je vajíčko.

 

Vážení rodiče.

Chtěla bych Vás touto cestou pozvat na mimořádnou třídní schůzku, která se uskuteční 19.3.2019 v 15.30 (4.A).

Na schůzce bude přítomen pan Mgr. Jan Mazák, který ve třídě prováděl sociometrické šetření a s jeho výsledky Vás seznámí. Poté budou  pro zájemce probíhat individuální konzultace. Pan Mazák bude po celou dobu konzultací přítomen ve svém kabinetě , kde bude možné ho navštívit a dotazovat se na své dítě po proběhlém sociomertickém průzkumu.

 

Ve středu dne 6.3. bude karneval na ledě. (1.,2.,3. hodinu) poté se budeme učit. Vybíráme 15 Kč na odměny.
Tento týden se učíme ještě podle plaveckého rozvrhu. 

Děti si mohou vzít peníze na svačinu, budeme mít otevřený bufet.

!!!Přilba, rukavice!!!

 

Plavání

Ve středu 5.12. začínáme plavat.

1. a 2. hodinu (čj, aj) se učíme, poté odcházíme na bazén. Kdo by chtěl z bazénu odcházet ve 12:15 hod. sám, musí mít napsaný lísteček od rodičů.

 

Termíny plavání (10 lekcí zdarma):

 

5.12.,12.12.,19. 12.      

9.1.,16.1.,23.1.,30. 1.   

13.2.,20.2.,27. 2.

S sebou : svačinu, pití, hygien.potřeby, plavky, osušku, hřeben. Plavecká čepice není nutná.

 

Advent  1.12. – sraz dětí

V sobotu 1.12. budeme od 13 do 17 hodin prodávat naše výrobky ve stánku v 1. patře.

Povinný sraz pro všechny je ve 14:45 hodin u nás ve třídě, kde se převlékneme a připravíme na vystoupení. Kdo nemá převlek ve třídě, nezapomene si ho přinést! Vystupovat budeme od 15.15. Poté mohou děti odcházet domů (pokud nejsou nahlášené na prodej ve stánku). Děti, které v pátek chyběly, ve stánku napsané nejsou, ale mohou nám přijít do stánku pomoci, pokud budou chtít.

 

 

 

Ve čtvrtek 29.11. a v pátek 30.11. bude výuka ukončena v 11.40 z důvodu příprav na Advent. 

Na čtvrtek 29.11. budou děti potřebovat větvičky na výrobu adventních věnců, které si budete moci v sobotu 1.12. zakoupit na školní akci Advent.

 

 

Poděkování za "Laskavce"

Chtěla bych touto cestou vyjádřit velký dík všem, kteří nám pomohli napéct a pohostit "naše" prarodiče. Moc jsme si to všichni užili :-)

Díky za pomoc a podporu při této akci.

 

Individuální konzultace

Individuální konzultace žák-rodič-učitel se konají ve čtvrtek dne 15.11. v rozmezí od 14:15 - 16:55. Na konkrétní čas se přihlásíte zde: https://doodle.com/poll/2h9etwmdqxhmdxwk   
Do okénka napíšete své jméno, zaškrtnete čas (PM znamená odpoledne) a zmáčknete SEND.

 

29.11. Den pro Advent- chystání výzdoby (bez výuky)

 

Advent ve škole:

1.12.2018 sobota od 13.00 hodin do 17.00 hod.

Srdečně zveme rodiče, prarodiče a přátele školy

 

 

Plavecký výcvik

5.12. středa - s sebou ručník, plavky, mýdlo, svačina, pití, hyg. potřeby

 

 

"Laskavec"

V úterý 13.11. proběhne v naší škole den laskavosti. 

Sraz žáků je v 7.30 ve třídě 4.A.

Slavnostní zahájení bude od 8.00 v tělocvičně školy.

Poté se každá třída odebere dělat tu aktivitu, pro kterou se rozhodla.

My prožijeme dopoledne s prarodiči (9.00-11.00).

Na výtvarné dílny děti potřebují: nafukovací balónek, noviny, škrob, přírodní provázek, kelímek od jogurtu, másla...(vše mají od minulého týdne zapsáno v deníku).

Prosíme také o drobné občerstvení pro děti a prarodiče.

Konec programu plánujeme asi na 11.30. Poté budou žáci odcházet samostatně na oběd a domů.

 

Čtvrtletní písemné práce

Čtvrtletní diktát -  7.11.
probraný pravopis

 

Čtvrtletní písemná práce ČJ – 8.11.

-       hlásková stavba slova (o, x) + slabikotvorné r,l,m

-       význam slov (jednoznačná-mnohoznačná, souznačná – protikladná, nadřazená –podřazená – souřadná, spisovná – nespisovná, neutrální - hanlivá –lichotivá)

-       stavba slova (předpona, kořen, přípona)

-       předložky a předpony od, nad, pod, před, bez, roz, vz, v, ve, ob, o

-       skupiny bě, pě, vě

-       zdvojené souhlásky

Čtvrtletní písemná práce M – 12.11. 
sčítání a odčítání do 1000
násobilka
slovní úlohy
počítání se závorkami
písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
názvy číslic v příkladu (sčítanec, menšenec, podíl,……..)
zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
násobení a dělení 10, 100
násobení a dělení násobků 10 (50 . 7, 560:7)
dělení se zbytkem
násobení dvojciferných čísel 32 . 7 = 210 + 14 = 224
rozvinutý zápis čísla (256 = 2 . 100 + 5 . 10 + 6 . 1)
převody jednotek: m-cm, cm-mm, h-min, min-s
Písemné násobení (pod sebou)
Písemné dělení 795:5 =

Geometrie:
bod, přímka, úsečka, měření v mm a cm
rovnoběžky, různoběžky, kolmice

 

Čtvrtletní písemná práce Aj – 9.11. 

1. – 7. Lekce
 - zvířata (viz.slovníček)
- pokyny (sit down, count, listen,….)
- skupiny slov ze strany 8/cv.1
- záliby, slovesa (ski, jump,..),sporty, hudební nástroje
Gramatika

-       osobní zájmena (já-I, ty-you, on-he, ona-she, ono-it, my-we, vy-you, oni-they)

-       přivlastňovací ´s (On je Lucčin bratr. He is Lucy´s brother.)

-       There is a small mouse. (jednotné číslo) There are three red cars. (množné)

-       předložky on, in, under, next to

-       Ann´s hobby is skiing. (Annin koníček je lyžování.)

-       Sloveso can – kapitola 5, 6 (zelené rámečky) I can ski. Já umím lyžovat.

-       Otázka: Can she skate? Umí ona bruslit? No, she can´t. Ne, neumí.
Yes, she can. Ano, umí.

-       rozdíl mezi slovesem a podstatným jménem (skiing = lyžování, ski = lyžovat…watch TV= sledovat televizi, watching TV = sledování televize)

 

Ve čtvrtek 18.10. budeme běhat 3. a 4. hodinu k oslavě 100. výročí republiky.

S sebou: sportovní oblečení,pevnou obuv, pití.

 

 

 

V pátek 26.10. budeme opět slavit výročí a každý se oblékne do národních barev (bílá, modrá, červená - stačí jedna barva). Oslava bude zahájena v 10.00 v tělocvičně školy.

 

 

 

Bruslení!!!

Od středy 17.10. začínáme bruslit. Sraz před školou v 7.45. Na děti, které přijíždí o chvilku později autobusem, počkáme.

Každé bruslení stojí 15 Kč - vybíráme před odchodem na stadion. Cena za nabroušení bruslí je 30 Kč.

 

Informace k  požadavkům na čtení ve  4.roč.

Stále si vedeme čtenářské deníky (děti mohou pokračovat v těch, které mají z minulých let).

Jednou za dva týdny si do hodin čtení vezmou knihu, kterou čtou doma (začneme v pondělí 22.10).

Během hodiny si zapíší zápis do deníku za uplynulých 14 dní (asi 5 vět). Společně se vždy domluvíme,

jak přibližně dlouho budou děti danou knihu číst. Po přečtení celé knihy si název zapíší  do

„knihovničky“, která bude vyvěšena ve třídě (nástěnka se záznamem přečtených knih).

Průběžně probíhají i referáty již přečtených knih. Na termínu referátu se s dětmi domlouváme podle

toho, kolik z knihy už mají přečteno.

Přečtená kniha a referát jsou hodnoceny jedničkou.

Pokud děti nebudou číst, budou dostávat úkoly ze čtení navíc.

 

Informace k bruslení

Začínáme od středy 17.10. 

Odchod od školy v 7.45., návrat okolo 10.00.

Cena 15 Kč za každou lekci (vybíráme vždy před odchodem na stadion)

S sebou: brusle, silnější rukavice, helmu, pití, svačinu, teplé oblečení (vše uložené v batohu nebo tašce přes rameno).

 

Informace z rodičovské schůzky konané 2.2.2018

 

·         Individuální konzultace se budou konat 15.11.2018

 

·         Ze školního řádu: zákaz konzumace kofeinových a energetických nápojů, zákaz            používání mobilního telefonu a multimediálních zařízení.

 

·         Rodiče doprovází své dítě pouze do šatny (z hlediska bezpečnosti - nevíme, zda se po chodbách ráno nepotulují cizí lidé). Na chodby rodiče vstupují pouze v případě, že potřebují mluvit s učitelem nebo jiným zaměstnancem školy.

 

·         Žáci zdraví každou dospělou osobu, kterou ve škole potkají.

 

·         Do tříd mohou děti nejdříve v 7:45 hod.

 

·         5 min před zahájením výuky musí být všichni ve své lavici nachytaní na výuku.

 

·         Nepřítomnost žáků omlouvat do 3 kalendářních dní (přes e-mail, SMS, telefonicky, osobně) a následně zapsat do omluvného listu.

 

·         Na dva dny uvolňuje třídní učitel, na více dní po podání písemné žádosti paní ředitelka.

 

·         Každý úraz hlásit ihned!

 

·         Akce „Laskavec“ – mezinárodní den laskavosti 13. 11. (dopoledne pro prarodiče)

 

·         Akce „Advent ve škole“ v sobotu 1. 12. – všichni jste srdečně zváni

 

·         Bruslení - říjen - listopad (asi 15 Kč na dítě)     

          Plavání -  prosinec - únor = 10 lekcí (zdarma)

 

·         Byla představena nová asistentka – Radka Škeříková, která bude ve třídě působit po    celý rok.

 

·         I nadále bude pokračovat spolupráce s pí psycholožkou Karolínou Šindelářovou formou preventivních programů (asi 2 hod. za měsíc).

 

·         Příprava na vyučování – kdo chce, může si všechny učebnice a sešity vzít domů a chystat se podle rozvrhu – doporučuji. Kdo nechce, může mít vše ve škole a domů si může pomůcky nosit dle potřeby a podle toho, z čeho dám domácí úkol.

 

·         Sběr papíru – od úterý 2. 10. do čtvrtka 4.10.

 

·         Čtení – dbát na každodenní čtení (s porozuměním).

 

·         Elektronická žákovská - Pokud jste ztratili heslo, musíte se pro něj stavit osobně. Všechna hesla již mám u sebe ve třídě - vidíte zde rozvrh, známky, vážený průměr, poznámky (je potřeba potvrdit, že jste je přečetli), zadané úkoly

 

Odkaz na návod používání elektronické žákovské knížky: https://www.litomysl.cz/2zs/download1.php?file=400

 

 

 

 

Rodičovské schůzky

Společné rodičovské schůzky se konají v úterý dne 2. 10. v 16:00 hod. ve 4.A. 

Od 17:00 se konají schůzky s paní ředitelkou v jídelně.

Kdo se chce zúčastnit, je srdečně zván.

 

 

Informace k zahájení školního roku 2018 - 2019

 

Pondělí 3.9. - sejdeme se v 8:00 ve třídě 4.A (stejná třída jako loni)

 

                     - v 8:15 proběhne slavnostní zahájení před školou

 

                     - poté se přesuneme do třídy, kde žáci dostanou rozvrh, informace k placení a rozpis kroužků

 

                     - budeme končit cca v 9:00

 

Úterý 4. 9. - budeme končit v 11:40

 

                  - žáci si s sebou vezmou přezůvky, zámek od skříňky + 3 klíče (1 odevzdají), aktovku, svačinu, penál, cvičební úbor, kufřík s výtvarnými potřebami, obaly na sešity

 

                  - budeme si povídat o prázdninách (Kdo tvořil, přinese si prázdninový deník.), podepisovat sešity

 

                  - proběhne také fotografování tříd na dveře třídy

 

Středa 5. 9. - od středy se učíme podle rozvrhu

 

Pokud děti přijdou dříve do školy, je nutné, aby chodily do ranní družiny nebo čekaly v šatně. Do třídy mohou až v 7.45 hodin se zazvoněním! V 7:55 musí být ve své lavici, nachystané na výuku.

 

Stejně jako loni budu vybírat balík papírových kapesníčků na pololetí.

 

 

  

Provoz školní družiny v pondělí 3.9.2018 :
ranní družina : 6:15 - 8:00hod.
po skončení zahajovacího programu do 14:30hod.
Děti, které půjdou na oběd, si s sebou musí vzít kartičku nebo čip.

 

POMŮCKY DO 4. TŘÍDY

PENÁL

 

 • Tužky č. 1, 2, 3

 • Guma na tužky

 • Pero 2x

 • Nůžky – kvalitní (leváci pro leváky!)

 • Ořezávátko se zásobníkem

 • Pastelky – více barev (růžová, fialová, oranžová)

 • Fixy – stačí 6 barev

 

 KUFŘÍK

 

 • Vodové barvy velké – postačí vyčistit a přinést barvy ze 3. třídy

 • Kelímek na vodu s víčkem

 • Temperové barvy velké

 • Paleta

 • Štětce – kulaté (č. 6, 8 ), ploché (č. 8, 14)

 • Suché pastely

 • Voskovky (kvalitní)

 • Černý permanentní fix

 • Plastelína (balení všech barev)

 • Hadřík na otírání štětce

 • Lepidlo tuhé i tekuté, lepidlo Hercules

 • Igelit na stůl 50 x 50cm

 • Podložka na modelování A3 ze 3. Třídy (pouze kdo si ji odnesl)

 • Převlek na VV (postačí staré větší tričko)

 

 OSTATNÍ POMŮCKY

 

 • Pravítko 30 cm, trojúhelník, kružítko, ořezávátko na tuhy do kružítka nebo smirkový papír

 • Podložka s linkami A4 do sešitu geometrie

 • Tvrdá fólie na psaní tužkou velká A4 a malá A5

 • Tabulka, fix a hadřík ze 3. Třídy (kdo nemá, novou tabulku nekupuje)

 • Deníček na zapisování úkolů

 • Přezůvky (pokud možno ne pantofle)

 • TV v tělocvičně (pytel ve třídě) – cvičky, šortky, tričko

 • TV na hřišti (pytel ve skříňce) – tepláková souprava, botasky na hřiště 

 

Sešity dostanou děti na začátku školního roku – nakupuje je škola!

 

Vše doporučuji podepsat! (děti si pomůcky většinou nepoznají)

 

 

 

Fotografie

Do školy již přišly fotografie, které si děti objednaly.

Mohou tedy nosit peníze a zakoupit si je.

 

Akce na konec školního roku:

V úterý 19.6. jdeme na taneční vystoupení Era. Vybíráme 30 Kč.

Ve středu 27.6. jdeme do kina na film Ferdinand. Vybíráme 50 Kč.

Ve čtvrtek 28.6. jdeme na koncert Kočičiny v Klášterních zahradách. Zdarma.

 

Prvouka - závěrečné opakování

1. Žáci napíší referát na A4 (asi 7 vět) o živočichovi, který jim byl přidělen.

Součástí referátu bude i nakreslený obrázek.

2. Vyplňování pracovního listu "Lidské tělo". Jde o stejné obrázky, které mají žáci v sešitě (stavba těla, kostra a orgány).

Dostanou je nevyplněné a jejich úkolem bude pracovní list doplnit. 

 

 

Vrácení peněz z výletu

Město dětem uhradilo vstupenky z výletu, proto budou platit pouze dopravu a to 128,- Kč. Všem bude průběžně vráceno 272,- Kč z původních 400,-Kč. 

Prosím, pošlete po dětech 28 Kč, vrátím jim 300 Kč. 

Kdo bude mít peníze vrácené, dostane potvrzení o vrácení do žákovské knížky. 

 

DVD z akademie

Pokud chcete DVD z akademie, je možné si ho objednat.

Cena 120 Kč. 

 

Písemné práce:

Závěrečný diktát 11.6.
probraný pravopis
vyjmenovaná slova

 

Závěrečná písemná práce Aj – 14.6. 
16. – 20.
 lekce (hračky, přeložky, nábytek, části těla)
umět slovíčka a věty ze slovníčku (šedé rámečky v učebnici za každou kapitolou)
sloveso být: ona je - she is, on je - he is, já jsem I´m, ty jsi - you are (Ona je malá. She is small. Ty jsi vysoký - You are tall.)
zájmena osobní, přivlastňovací
správné doplnění členu neurčitého a car, an apple
vědět, kdy se používá There is (jednotné číslo) a kdy There are(množné číslo)
Sloveso Have got /haven´t got, has got/hasn´t got (učebnice 52/2 a sešit)
umět napsat o sobě pár vět (jak se jmenuji, kolik mi je let, odkud jsem)
umět odpovědět na otázky: What´s your name? What´s your surname? What´s this? What colour is it? How are you? How old are you? What´s your telephone number? Where are you from? What´s your favourite toy? Where is the ball?

 

Závěrečná písemná práce M – 15.6. 
sčítání a odčítání do 1000
násobilka
slovní úlohy
počítání se závorkami
písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
názvy číslic v příkladu (sčítanec, menšenec, podíl,……..)
zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
násobení a dělení 10, 100
násobení a dělení násobků 10 (50 . 7, 560:7)
dělení se zbytkem
násobení dvojciferných čísel 
bod, přímka, polopřímka, úsečka, měření v mm a cm, kruh, kružnice, přenášení úseček

 

Závěrečná písemná práce ČJ – 18.6.
probraný pravopis
vyjmenovaná slova  - řady vyjmenovaných slov, jejich význam, příbuzná slova
slovní druhy – poznávání slovních druhů, znát slovní druhy - řadu a čísla, která k nim patří (př. 5 = slovesa)

 

 

Fotografování - úterý 5.6.

CENA FOTOGRAFIÍ: 

Společná velká...30 Kč

Individuální/skupinová malá...20Kč

 

 

 

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na naši školní akademii. Důležité informace:

 

Středa 30.5.

 

Děti přijdou do školy, půjdeme na zkoušku do Smetanova domu. Prosím kompletní kostým v tašce!!! (kdo ho ještě nebude mít ve škole). Výuka probíhá podle rozvrhu. ŠD v provozu jako obvykle.

 

Čtvrtek 31.5. – Školní akademie – Smetanův dům.

 

Dopoledne - sraz v 7.45 hod. ve škole. S sebou: batůžek, pití, svačinu, čip na oběd. Dopoledne vystoupíme ve Smetanově domě od 9 hod, po skončení půjdeme společně do školy na oběd, pak děti půjdou domů nebo do školní družiny. Kostýmy si necháme v malém sále. Srdečně zveme na dopolední vystoupení všechny, kteří si mohou udělat čas dopoledne.

 

Odpoledne – sraz celé naší třídy v 16.45 hod. v malém sále Smetanova domu. Děti se převléknou do kostýmů a společně vyčkáme na naše vystoupení, po jehož skončení prosím rodiče či rodinné příslušníky, aby si děti hned převzali a mohli společně sledovat další program. V závěru akademie si všichni žáci zazpívají naši školní hymnu, moderátoři je včas vyzvou na pódium. Pokud se odpoledního vystoupení nezúčastní nikdo z rodičů či rodinných příslušníků, prosím o souhlas rodičů, že půjde dítě z vystoupení samo domů.

 

 

 Výlet

 

KAM: Boskovice, Westernové městečko

KDY: pondělí, 4. června

Sraz: v 7:15 na velkém parkovišti před naší školou

Odjezd: v 7.30 hodin

Příjezd: cca v 16:15 na parkoviště

S sebou: svačinu a pití na celý den, pevnou obuv, pláštěnku

Vše sbalit do batůžku.

Kapesné: dle Vaší úvahy – na občerstvení, suvenýry, atrakce (hledání drahokamů, malování obličeje, rýžování zlata, střílení z luku,…..)

Vybíráme: předběžně 400 Kč – autobus + vstupné (pravděpodobně dostaneme pro děti slevu na vstupné, ušetřené peníze budeme dětem zpětně vracet)

Jedeme vlastním autobusem. Vstupné zahrnuje program pro děti (koňská show, soutěže a show na náměstíčku, představení: Divadlo Tombstone aneb tenkrát v Arizoně).

 

Vystoupení ZUŠ

 

Dne 24.5. jdeme na vystoupení ZUŠ do Smetanova domu.

Vybíráme 20 Kč. 

 

 

Akademie

Dne 31.5.2018 proběhne ve Smetanově domě školní akademie.

V 9.00 vystoupíme pro školy a školky a od 17.00 pro veřejnost.

Kostým děvčat: širší sukně, jednobarevné tričko, do vlasů čelenku s květinou (pokud máte doma), střevíčky nebo sandálky

Kostým chlapců: rifle, černé triko (nejlépe bez potisku), sluneční brýle

 

Třídní schůzka!!!

Chtěla bych touto cestou pozvat včechny rodiče na třídní schůzku, která se uskuteční ve čtvrtek 19.4. od 16.00 za přítomnosti třídní učitelky, školní psycholožky, školní asistentky a vedení školy. Během této schůzky vám budou předány informace o dění ve třídě z pohledu třídní učitelky, školní psycholožky a ostatních pedagogických pracovníků.

Plánované konzultace v tento den se ruší. Individuální konzultace si budete moci domluvit na dané rodičovské schůzce.

 

 

Další preventivní program se školní psycholožkou K.Šindelářovou proběhne v pondělí 16.4. 

 

Termíny písemných prací:

*Písemná práce Prv - 6.4.

rostliny a houby

 

*Písemná práce Aj – 10.4. 
10. - 16.
lekce (family, numbers 0-100, house, Where are you from?,toys)
umět slovíčka a věty ze slovníčku (šedé rámečky v učebnici za každou kapitolou)
sloveso být: ona je - she is, on je - he is, já jsem I´m, ty jsi - you are (Ona je malá. She is small. Ty jsi vysoký - You are tall.)
zájmena osobní, přivlastňovací
správné doplnění členu neurčitého a car, an apple
umět napsat o sobě pár vět (jak se jmenuji, kolik mi je let, odkud jsem)
umět odpovědět na otázky: What´s your name? What´s your surname? What´s this? What colour is it? How are you? How old are you? What´s your telephone number? Where are you from? What´s your favourite toy?

 

 

*Písemná práce M – 11.4.
sčítání a odčítání do 1000 (probraná látka)
porovnávání čísel
násobilka
slovní úlohy
počítání se závorkami
písemné sčítání a odčítání (pod sebou)
názvy číslic v příkladu (sčítanec, menšenec, podíl,……..)
zaokrouhlování čísel na desítky a stovky
bod, přímka, úsečka, měření v mm a cm, polopřímka, opačné polopřímky, rovinné útvary (viz. Pracovní sešit vzadu a sešit na geometrii – zde jsou veškeré zápisy.)

 

 

*Diktát 12.4.
probraný pravopis
vyjmenovaná slova po B,F,L,M,P,S,V
(VS po V pouze ta, která budeme mít probraná)

 

 

*Písemná práce ČJ – 13.4.
probraný pravopis
vyjmenovaná slova po B,F,L,M,P,S,V
(VS po V pouze ta, která budeme mít probraná) – řady vyjmenovaných slov, jejich význam, příbuzná slova

 

 

 

 

Velikonoční výstava

Ve středu 28.3. půjdeme do muzea na výstavu o Velikonocích.

Budeme se učit jen 1. a 2. hodinu.

 

Od pondělí 5.3. působí ve třídě nová školní asistentka V.Kociánová. Děti se s ní budou potkávat během dopoledního vyučování. Bude jim nápomocná při všech činnostech. 

 

Karneval na ledě

Ve středu dne 7.2. se koná karneval na ledě.

Sežeňte si masky, které si budete moci vzít na teplé oblečení.

Vybíráme 20 Kč!

Sraz: v 8:00 v šatně, poté půjdeme společně na stadion

S sebou: masku, teplé oblečení, helmu, rukavice, brusle, svačinu, pití, kapesné

Po návratu do školy budeme ve třídě dělat ovocný koktejl.

Prosím žáky, aby si přinesli do školy ovoce.

 

 

Úkoly na chřipkové prázdniny

 ČJ - Pracovní sešit – do str. 41

      - Žlutý sešit Hravá VS – do str. 24

 M – pracovní sešit - do str. 15

 Aj – 32 – 34 + naučit se 1. a 2. sloupeček slovíčka strana 35

 

 

CHŘIPKOVÉ PRÁZDNINY

 

Od úterý 20.2. do pondělí 26.2. Do školy jdeme v úterý 27.2.

 

 

Od příštího týdne 19.2. se učíme opět podle původního rozvrhu.

Anglický jazyk - výslovnost

Výslovnost anglických slovíček, která se učíme, procvičujeme ve škole. Pokud by žáci výslovnost zapomněli nebo by si ji chtěli zapisovat do slovníčku, najdete ji v učebnici od strany 74 (slova jsou řazená podle abecedy). Kdo nerozumí anglickým značkám výslovnosti, přehrajte si slovíčko na stránkách https://slovnik.seznam.cz/cz-en/. Když zadáte anglické slovíčko a kliknete na přeložit, nabídne se vám český překlad a ikonka zvuku, kde vám slovo přečtou v angličtině. 

 

Krasobruslení - POZOR ZMĚNA!!!

V úterý 30.1. (1. a 2. hodina) se půjdeme s žáky podívat na zimní stadion, kde proběhne krasobruslení v rámci dětské zimní olympiády. Sraz v šatnách v 7.45. Kdo chce, může si vzít malou svačinu a pití do batůžku. Nezapomeňte se teple obléknout!!!

 

Obsah pololetních písemných prací:

 

*Pololetní diktát 16.1.
- probraný pravopis
- vyjmenovaná slova po B

 

 

*Pololetní písemná práce M – 19.1.
- sčítání a odčítání do 100
- násobilka
- slovní úlohy
- počítání se závorkami
- názvy číslic v příkladu (sčítanec, menšenec, podíl,……..)
- zaokrouhlování čísel na desítky
- rovinné útvary, tělesa
- bod, přímka, různoběžky, rovnoběžky, úsečka, měření úsečky

 

 

*Pololetní písemná práce ČJ – 22.1.
- abeceda
- pravopis: u/ů/ú, samohlásky, měkké a tvrdé souhlásky, slova s ě, párové souhlásky
- význam slov: protikladná, souznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená a souřadná     slova
- slova příbuzná, kořen slov
- obojetné souhlásky, vyjmenovaná slova po B (řada, příbuzná slova, pravopis), vyjmenovaná slova po L (pouze řada)

 

 

*Pololetní písemná práce AJ – 23.1.
- 1.– 9. lekce+ slovíčka členové rodiny

- umět slovíčka a věty ze slovníčku (šedé rámečky v učebnici za každou kapitolou)

- barvy, číslice 0-20, diktát písmen abecedy, třída

- jednotné a množné číslo (a pen – two pens)

- umět odpovědět na otázky:

 What´s your name? What´s this? What colour is it? How are you? How old are you? What´s your telephone number?

 


*Pololetní písemná práce z PRV - 25.1.

- Místo, kde žijeme (domov, rodina, škola, naše obec)

- Země, v níž  žijeme (krajina v okolí domova, naše vlast)

 - Lidé a čas (orientace v čase a časový řád, jak žili lidé dříve)

- Věci a činnosti kolem nás (lidská činnost a tvořivost, práce a volný čas, lidé a výrobky, svět v pohybu)

 

 

Termíny pololetních písemných prací:

út 16.1. - diktát

pá 19.1. - matematika

po 22.1. - český jazyk

út 23.1. - anglický jazyk

čt 25.1. - prvouka

 

Ve čtvrtek 11.1. proběhne ve třídě preventivní program s policií ČR, který bude zaměřený na problematiku internetu (youtube, facebook, ...).

 

Ve čtvrtek 21.12. proběhne ve třídě besídka.

Děti si mohou přinést stolní hry, hračky, dáreček pro toho, koho si vylosovaly a trochu cukroví, o které se podělí se svými spolužáky.

Vyučování bude končit v 11.40.

 

 

Ve třídě se objevily vši, zkontrolujte prosím dětem hlavy!!!

 

Děti, které nejedou na výlet do Olomouce, budou mít náhradní výuku v 5.B.

 

Ředitelské volno

Na pátek dne 22.12. je vyhlášen den ředitele školy.Vyučování končí ve čtvrtek 21.12. v 11:40 hod. Nástup do školy je 3.1.2018.

 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET DO OLOMOUCE

KDY: čtvrtek 14. prosince

SRAZ: v 7:05 na autobusovém nádraží v Litomyšli, autobus do České Třebové odjíždí v 7:20 hod. a odtud budeme pokračovat vlakem do Olomouce.

Nejprve půjdeme do kina, které začíná v 10 hodin – navštívíme animovaný film Maxinožka.
Po kině si prohlídneme vánoční Olomouc a navštívíme adventní trhy v centru. Před odjezdem se stavíme do McDonaldu, kde si děti mohou něco koupit, ale zároveň si zde mohou sníst svoji svačinu a odpočinout.

Dohlédněte prosím, aby děti měly teplé oblečení a pohodlné boty. S sebou potřebují do batůžku svačinu a pití na celý den a kapesné dle uvážení.

Předběžná cena:  300 Kč – zahrnuje vstupenku do kina, jízdenku na vlak + autobus

Peníze vybíráme od pondělí 4.12. do úterý 12.12.

NÁVRAT: 16:39 na autobusové nádraží v Litomyšli

Je nutné si v tuto dobu děti vyzvednout. V případě, že by dítě odcházelo samo, napište prosím lísteček.

Do pondělí 4.12. potvrďte účast !!!!!

PLAVECKÁ VÝUKA

Od středy 6.12.  začínáme chodit plavat – 10 lekcí – zdarma.

Sraz v šatně v 7:25, odchod od školy nejpozději v 7.30 hodin. Po domluvě můžete dítě přivézt přímo k bazénu v 7.50.

S sebou do batohu: plavky, ručník, mýdlo, penál, svačinu, pití, kapsičku s klíči a kartičkou na oběd.

Plavání je povinné v rámci Tv. Pokud bude dítě po nemoci, přijde do školy a bude se učit v 5.B
(vezme si knížku, papír na kreslení).

Termíny: 6.12., 13.12., 20.12., 3.1., 10.1., 17.1., 24.1., 31.1., 7.2., 14.2.

Žáci dostanou nový rozvrh platný v době plavecké výuky.

Deník na vyjmenovaná slova

Prosím o zakoupení sešitu (deníku) ve velikosti A5 s linkami, 40-60 listů.

 

Individuální konzultace žák-rodič-učitel 14.11.2017 ve 3.A

 

Čas si můžete nahlásit ve třídě u třídní učitelky nebo přes internet zde: Konzultace 14:00 - 17:40

 

Program se změnil. Klikněte na odkaz a v tabulce zaškrtněte termín, který vám vyhovuje. Poté klikněte na Done, aby se hlasování uložilo. Nyní můžete ze stránky odejít pryč.

 

Čtvrtletní písemná práce ČJ – 7.11.

 

abeceda,druhy vět, počet vět, slov, slabik,
pravopis : u/ů/ú, samohlásky, měkké a tvrdé souhlásky, slova s ě, párové souhlásky
význam slov: protikladná, souznačná, mnohoznačná, nadřazená, podřazená a souřadná slova
značení samohlásek, souhlásek a slabikotvorných r,l,m (o,x,  x  ), dvojhlásky
diktát

 

Čtvrtletní písemná práce AJ – 8.11.

 

1.– 4. lekce + čísla 0-5

 

- umět slovíčka a věty ze slovníčku (šedé rámečky v učebnici za každou kapitolou)

 

v písemné práci budou doplňovačky (chybějící písmena ve slovech, chybějící slova ve větách), překlady do češtiny a do angličtiny, vybarvovačky, spojovačky, sestavování rozhovoru – učebnice strana 6/cv. 2, 12/cv.2

 

 Čtvrtletní písemná práce M – 9.11.

 

sčítání a odčítání do 100
slovní úlohy o…více, o…méně, ...krát méně, ...krát více
počítání se závorkami
násobilka 0-6, 10
rovinné útvary, tělesa

 

 

Bruslení !!!

Od příštího týdne chodíme bruslit.

Termíny: 9.11., 23.11., 30.11.

Odchod v 10.45, návrat do 13.00.

S sebou: teplé oblečení, brusle, helma, rukavice. To vše budou mít děti dané v batohu.

Vyučující - I.Ptáčková, D.Hrdonková

Změna v rozvrhu po dobu bruslení :

úterý - 2.hod. -  místo TV  bude ČT (vlastní kniha) 

středa - 5.hod. - místo ČT bude ANJ

 

Čtvrtletní písemné práce:

7.11. úterý - ČJ

8.11. středa - ANJ

9.11. čtvrtek - MAT

10.11. pátek - PRV

 

Plánované akce na příští týden:

Úterý 31.10. -  Návštěva MÚ Litomyšl.

Středa 1.11. (2. a 3. hod.) -  Divadlo "Čarodějův učeň" ve Smetanově domě . Vybíráme 40,- Kč.

Čtvrtek 2.11. (3. a 4. hod.) -  DDM - keramika. Vybíráme 50,- Kč.

 

!!!Ve škole se objevily vši. Prosím prohlédněte dětem hlavičky!!!

 

 

Vybíráme 105 Kč na pomůcky do VV a PČ.

 

 Zápis z rodičovských schůzek:

 • Zákaz nošení a konzumace nápojů škodících zdraví dětského organismu tj. energetické a kofeinové nápoje.
 • Zákaz používání mobilního telefonu po celý pobyt dítěte ve škole.
 • Předání infornací týkajících se působení školního psychologa.
 • Nepřítomnost žáků omlouvat do 3 kalendářních dní, následný zápis do žákovské knížky papírové nebo elektronické.
 • Manuál k elektronické žákovské knížce zde: https://www.litomysl.cz/2zs/informace-vedeni-skoly/manual-k-elektronicke-zakovske-knizce-i1741/
 • Číst nahlas!!! – Delší slova ať zkouší slabikovat, aby nevznikaly dlouhé prostoje ve čtení. Díky slabikování žáci lépe slyší délku ve slovech. Doma procvičovat diktáty - slabikovat slova.
 • Učebnice (PRV, ČJ) a pracovní sešity (ČJ, MAT, PRV) si děti budou nechávat ve škole. Domů si je budou nosit jen tehdy, bude-li z nich domácí úkol nebo se budou chtít s rodiči učit doma. Učebnici z ANJ si paní učitelka Hrdonková přeje, aby děti nosily domů stále.
 • Čtenářský deník - dětem vložím do sešitu čtení volný list papíru, do kterého jim budete zaznamenávat to, co  přečetly (abych jim nepřidávala další sešit).  Kontrolovat budu každý pátek v hodině čtení.  Pokud má někdo deník a chce v něm pokračovat tak může, ale nebudu ho kontrolovat. Je to vaše vlastní aktivita. Pro mne budou důležité záznamy na papíře. Doporučovala jsem číst každý den 20-30 min nahlas!
 • Domácí úkoly budou každý den. V pátek je nebudu dávat, pokud to nebude nezbytně nutné.
 • Jen pro upřesnění: čtení (středa, pátek), psaní (čtvrtek), diktát (čtvrtek), geometrie (pátek).
 • Desetiminutovky z matematiky a českého jazyka včetně pravopisných cvičení a slovních úloh a práce v pracovních sešitech budu dávat každý den. Nemusí být vždy z obou předmětů, ale testovat budu průběžně.
 • Větší písemné práce budu dětem oznamovat zhruba týden před napsáním.
 • Plánované akce:

listopad – bruslení

prosinec – (návštěva vánoční Olomouce)

prosinec – únor – plavání  (povinné, zdarma 10 lekcí)

červen – výlet

 • Dne 14. 11. – konzultační hodiny s dítětem
 • Knížka Pipi dlouhá punčocha – od listopadu začínáme číst ve škole! Moc prosím o zajištění knih pro děti (alespoň jeden kus do lavice).
 
V případě nejasností nebo jakýchkoliv problémů mne prosím kontaktujte buď mailem nebo telefonicky. Děkuji T.Karlíková

 

 

 

Ukázka dravců

 

Dne 17.10. jdeme na ukázku dravců s výukovým programem pro děti.

 

 

V úterý 3.10. začínají v 16.00 hod. třídní schůzky.

Na žádost některých rodičů se začátek třídních schůzek posunul na 15.30. hod.!!!

Děti mají napsanou poznámku o změně v ŽK.

Děkuji za pochopení.

 

Informace k zahájení školního roku 2017 - 2018

Pondělí 4.9. - sejdeme se v 8:00 ve třídě 3.A

                     - v 8:15 proběhne slavnostní zahájení před školou

                     - poté se přesuneme do třídy, kde žáci dostanou rozvrh, informace k placení a rozpis kroužků

                     - budeme končit v 9:00

Úterý 5. 9. - budeme končit v 11:40

                  - žáci si s sebou vezmou přezůvky a zámek od skříňky + 3 klíče (1 odevzdají), aktovku, penál,

                     cvičební úbor, kufřík s výtvarnými potřebami

                  - budeme si povídat o prázdninách (Kdo tvořil, přinese si prázdninový deník.), podepisovat sešity

Středa 6. 9. - od středy se učíme podle rozvrhu

Pátek 8.9. - proběhne focení tříd

 

Pokud děti přijdou dříve do školy, je nutné, aby chodily do ranní družiny nebo čekaly v šatně. Do třídy mohou až v 7.45 hodin se zazvoněním!!!

Stejně jako loni budu vybírat balík papírových kapesníčků na pololetí.

 

 

POMŮCKY DO 3. TŘÍDY

PENÁL

 • Tužky č. 1, 2, 3
 • Guma na tužky
 • Pero 2x
 • Nůžky – kvalitní (leváci pro leváky!)
 • Ořezávátko se zásobníkem
 • Pastelky – více barev (růžová, fialová, oranžová)
 • Fixy – stačí 6 barev

 KUFŘÍK

 • Vodové barvy velké – postačí vyčistit a přinést barvy ze 2. třídy
 • Kelímek na vodu s víčkem
 • Temperové barvy velké
 • Štětce – kulaté (č. 6, 8 ), ploché (č. 8, 14)
 • Suché pastely
 • Voskovky (kvalitní)
 • Plastelína (balení všech barev)
 • Hadřík na otírání štětce
 • Lepidlo tuhé i tekuté lepidlo Hercules
 • Igelit na stůl 50 x 50cm
 • Podložka na modelování A3 z 2. Třídy (pouze kdo si ji odnesl)
 • Převlek na VV (postačí staré větší tričko)

 OSTATNÍ POMŮCKY

 • Pravítko 30 cm, trojúhelník, kružítko
 • Podložka s linkami A4 do sešitu geometrie
 • Tvrdá fólie na psaní tužkou 2x velká A4, 2x malá A5
 • Tabulka, fix a hadřík z 2. třídy
 • Deníček na zapisování úkolů
 • Přezůvky (pokud možno ne pantofle)
 • TV v tělocvičně (pytel ve třídě) – cvičky, šortky, tričko
 • TV na hřišti (pytel ve skříňce) – tepláková souprava, botasky na hřiště 

Vše doporučuji podepsat! (děti si pomůcky většinou nepoznají)

 

 


Konec roku si užíváme

22.6.2017 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

Dnes se konal Den s integrovaným záchranným systémem. V prostoru SZTaŠ předváděli hasiči, záchranáři, policisté, strážníci MP, preventisté z BESIPu i vojáci ukázky zásahových činností. Doletěl i pátrací vrtulník Policie ČR, do kterého se děti mohly podívat. Celé dopoledne jsme si moc užili.


Výlet 2.A na Budislav

15.6.2017 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

V úterý se druháčci vydali na výpravu do Budislavských skal. Před výpravou jsme si přečetli dopis od rytíře Toulovce, který pro nás připravil 5 úkolů a připomněl nám, jak se máme chovat v lese. Protože jsme všechny úkoly splnili, rytíř Toulovec se s námi rozdělil o svůj poklad. Potom nás provedl svým obydlím a spěchal za svými povinnostmi. My jsme pokračovali dále směrem k Panskému stolu a na Budislav, kde jsme si koupili za odměnu dobrého nanuka a pohráli si na dětském hřišti. Výlet jsme si moc užili.


Leden - naše smysly a zimní radovánky

15.1.2017 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

Při prvouce jsme si vyzkoušeli naše smysly - nejdříve jsme podle hmatu poznávali jablko, citron, pomeranč. Zrakem jsme zkoumali, jak které ovoce vypadá. Na řadu přišel i náš mlsný jazýček a kousky ovoce jsme ochutnali. Každý kousek ovoce jsme také očichali. Na sluch jsme nezapomněli - zazpívali jsme si písničky a vyřešili hádanky.
A protože nám paní zima letos přeje, využili jsme ve čtvrtek sníh na stavění sněhuláků. Postavili jsme krásné tři sněhuláky a užili si spoustu legrace.


Vánoce v 2.A

27.12.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

Po zdařilém předvánočním výletě do Prahy a divadelním představení Štědrý den u Spejblů jsme prožili Vánoce i ve škole. Poslední školní den před prázdninami na nás čekalo milé vánoční překvapení - beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem. Po besedě jsme už ale nedočkavě pospíchali do třídy, kde na nás čekaly dárečky. Před rozdáváním dárků jsme si připomněli některé vánoční zvyky, zazpívali známé vánoční koledy a ochutnali vánoční cukroví od maminek.
Krásné vánoční prázdniny a budu se těšit v úterý 3. ledna.


Čertí a andělská škola

8.12.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

V pondělí se naše třída proměnila v čertí školu, kam přišlo i pár nebojácných andílků. Čertíci a andílci plnili úkoly z matematiky, českého jazyka, psaní a čtení. Všem se ve škole dařilo výborně.


MOJE RODINA

20.11.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

V pátek proběhl u druháčků projektový den na téma MOJE RODINA. Žáci vyprávěli o rodinných příslušnících, ale i o tom, jak doma pomáhají a jak slaví různé svátky a narozeniny. Vytvářeli rodinný strom, plnili nejrůznější úkoly, vyplňovali křížovku, v osmisměrce hledali názvy rodinných příslušníků, kreslili svoji rodinu zakletou do zvířátek. Do školy si také přinesli fotografie, které si vzájemně ukázali a které poté využili při tvorbě plakátu.


NÁŠ DRÁČEK

16.10.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

V pátek na nás čekal při hodině českého jazyka zapeklitý úkol. Stonožka Agáta nám pomíchala návod na výrobu draka. Museli jsme návod sestavit ve správném pořadí. Abychom zjistili, jestli máme úkol správně, dráčka jsme si podle návodu vyrobili. A protože venku foukal vítr, šli jsme vyzkoušet, jak bude létat.


Podzimní tvoření s kaštany

12.10.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

K podzimu neodmyslitelně patří tvoření z kaštanů. Vyzkoušeli jsme svoje kaštanové postavy a potom jsme vymodelovali šnečka. Kaštany nám slouží i na počítání, sestavování písmenek a slov.


BĚH NA ČERNÉ HOŘE

25.6.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

V pátek 24. června jsme utekli před horkem do stínu lesa a stali se z nás orientační běžci. Na trase dlouhé 1,2 km jsme si museli zapamatovat 10 obrázků a ty v cíli ve správném pořadí nakreslit. Někteří z nás to zvládli úplně bez problémů a zaslouží si velkou pochvalu. Malá odměna čekala v cíli na každého. Konec roku se nezadržitelně blíží a my si užíváme poslední dny před prázdninami.


ŠKOLNÍ VÝLET A PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

5.6.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

Konec května a začátek června si naši prvňáčci užili.
V úterý 31.května jsme byli na výletě v ZOO v Olomouci. Počasí nám přálo, viděli jsme spoustu zvířat a zbyl nám čas i na lanový park.
Ve čtvrtek 2.června byli prvňáčci pasováni na čtenáře a dostali krásnou knížku, která je napsána jen pro ně.
A posledním překvapením byla akce našich patronů deváťáků, kteří si pro prvňáčky připravili soutěže v lesoparku.


ČARODĚJNICKÁ ŠKOLA V 1.A

1.5.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

Poslední dubnový pátek čekala na naše prvňáčky čarodějka Dorotka, která pro ně připravila spoustu zajímavých úkolů ze čtení, psaní, počítání, zpívání, tancování i kreslení. Po splnění úkolů jsme si ještě užili velký čarodějnický rej.


VESELÉ JARNÍ TVOŘENÍ V 1.A

20.3.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

V pátek jsme navštívili Regionální muzeum, kde pro nás bylo připraveno vystoupení folklórního souboru Heblata spojené s vynášením Morany a krátkým povídáním o velikonočních zvycích a jaru. Moranu si každý z nás vyrobil a odnesl domů. Teď už budeme vyhlížet jaro a těšit se na Velikonoce.


BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY

6.3.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

Naši prvňáčci už navštívili knihovnu ve škole a tentokrát se vydali do Městské knihovny na náměstí. V knihovně se nás ujala paní knihovnice, která nás seznámila s tím, jak to v knihovně funguje, a jak se správně chovat ke knížkám. Připravila si pro nás také zajímavé úkoly. Dopoledne strávené v knihovně se nám moc líbilo.


LEDEN V 1.A

31.1.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

Měsíc leden nám připravil spoustu akcí a zábavy. Od začátku měsíce chodíme bruslit. Moc se nám daří a týden od týdne jsme lepší a lepší.
Při čtení už čteme malá tiskací písmena. Před zápisem nás navštívili kamarádi z mateřských školek, aby se podívali, co jsme se už naučili, jak umíme číst, počítat a psát.
Díky firmě MK Fruit jsme ochutnali ovoce z exotické bedýnky a při Vitamínovém dnu si udělali ovocný špíz nebo ochutnali banánový koktejl.
Ten nejdůležitější den přišel na konci měsíce - naše první vysvědčení. Nejdříve jsme museli splnit úkoly, se kterými nám pomohli naši patroni, a potom nám rozdali opravdové první vysvědčení.
První pololetí je za námi a my se těšíme, co všechno nás čeká ve druhém pololetí:)


Vánoce v 1.A

1.1.2016 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

V pátek jsme si v naší třídě užívali Vánoce. Do těch opravdových ještě pár dnů zbývalo, tak jsme si je připravili „nanečisto“. Zazpívali jsme si koledy, vyzkoušeli jsme si některé vánoční tradice, pochutnali si na cukroví, přijali návštěvu našich kamarádů z 9. třídy, rozdali si dárečky.
Milí rodiče, přeji Vám i Vašim dětem hodně zdraví a štěstí v novém roce 2016.


ADVENT V 1.A

8.12.2015 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

Adventní čas si moc užíváme - pilně se učíme, od Mikuláše jsme dostali zdravou nadílku, ve Smetanově domě jsme byli na divadle Čert Všudybyl a princezna Zlobilka a společně se těšíme na Ježíška.


3-2-1 START

10.10.2015 / Andrea Stejskalová / Třídy 4.A

Nový školní rok jsme úspěšně odstartovali a už jsme stihli spoustu nových věcí poznat, objevit, naučit se a prožít. Chodíme plavat, učíme se písmenka a už umíme přečíst krátká slova a dokonce i věty, v matematice počítáme se skřítkem Matýskem na interaktivní tabuli, byl u nás pan fotograf ze Svitavského deníku, v převlečení za zvířátka jsme se zúčastnili průvodu masek. Také od října někteří chodíme na kroužky u nás ve škole.
Těšíme se na objevování a poznávání nových a zajímavých věcí.


Kalendář

Červenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4