Projekty

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

1.           Řízení projektu

2.           Podpora polytechnického vzdělávání

3.           Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ

4.           Rozvoj kariérového poradenství

5.           Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

6.           Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

7.           Mobility pro pedagogické pracovníky škol

 

 

 

Základní škola Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 – Šablony III – mimo hlavní město Praha).

Projekt nese název Inspirujme se navzájem Š3 a je veden pod registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020688.

Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 30. 6. 2023.

Projekt musí být zaměřen na jedno (nebo kombinaci) z následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určí jako prioritní.

Naše škola si vybrala oblast personální podpory a dotaci využiívá na financování školních asistentů. Tato aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti ve vyučování i mimo vyučování. Také poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči, zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou, pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je splnění stejných kvalifikačních předpokladů, jako je u pozice asistent pedagoga v zákoně o pedagogických pracovnících.

Také realizujeme projektový den ve výuce. Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

Projektovou výuku dále charakterizuje:

- důraz na aktivizační metody výuky;
- zahrnutí metod kooperativního učení, vedení k samostatnosti;
- rozvoj kritického myšlení, kreativních metod výuky;
- důraz na praktickou využitelnost poznatků a dovedností.

Aktivita je určena pro minimálně jednoho pedagoga ZŠ a odborníka z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole nebo v jejím blízkém okolí v délce 4 vyučovacích hodin (4 x 45 min projektové výuky) pro jednu třídu/skupinu žáků. Jedná se o 1 projektový den, tzn., že aktivita nemůže být rozdělena do více dnů. Za 4hodinový blok projektové výuky bude doložena 1 příprava výuky, popis jejího průběhu a společná reflexe pedagoga a odborníka.

 

 

 

Doučování žáků škol

Naše škola se stala příjemcem podpory investice Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. 

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním.Doučování probíhá mimo vyučování a celý projekt je podporován z fondu EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU".

 Kalendář

Červen 2022
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3