Informace k nástupu žáků od 12. 4. 2021

Informace k nástupu žáků od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
od 12. 4. 2021 je povolena prezenční tzv. rotační výuka pro žáky 1. stupně – střídání celých tříd po týdnu za velmi specifických pravidel. Podmínkou však je pravidelné testování na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které musí proběhnout dvakrát týdně přímo ve škole. Děti, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem. Podrobné informace naleznete v detailu níže a v přiloženém letáku.


Rozpis rotačních tříd

12. 4. – 16. 4.                      1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.B

19. 4. – 23. 4.                      3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A

 

V tomto režimu se budou třídy po týdnu střídat až do příp. dalších změn a nařízení MŠMT.

 

-          Prosíme žáky o příchod do budovy školy ideálně kolem 7:45 h, aby nedocházelo ke sdružování na chodbách a ze šatny mohly děti odcházet přímo do svých tříd.

-          Žáci mají povinnost nosit zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška, nelze mít látkovou) nebo respirátor po celou dobu pobytu ve škole. Pokud bude mít vaše dítě roušku, prosíme alespoň dva kusy. Vybavte ho také čistým ručníkem.

-          Vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno se budou žáci pod dohledem svých třídních učitelů a asistentů ve třídách testovat tzv. samoodběrem. Nemusíte mít obavy, dítě si vytře pouze nosní dírky a samo provede test podle pokynů učitele. Provedení testu je velmi jednoduché a nebolestivé. U nižších ročníků mimořádné opatření umožňuje přítomnost zákonného zástupce, avšak za dodržení všech hygienických opatření včetně rozestupů. Protože v takovém množství lidí není reálné dodržet ve třídě rozestupy, prosíme, abyste této možnosti využívali jen ve výjimečných případech.   Testování se neprovádí u žáků, kteří nemoc prodělali a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od jejich prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě atp.

-          V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude testován už při příchodu do družiny. Takový žák se již v daný den dalšího testování ve škole neúčastní. Přehled návazných postupů testování naleznete v příloze.

-          Prezenční i distanční výuka bude probíhat podle stálého rozvrhu. Distanční rozvrh je zkrácen, jak jsou děti již zvyklé. Je stále zakázán zpěv a sportovní činnosti při prezenčním vzdělávání. Při hodinách tělesné výchovy budou děti chodit na procházky, prosíme, aby měly vhodné oblečení podle počasí. Při hudební výchově bude probírána teorie nebo budou tyto hodiny využívány jako třídnické (adaptace na školní prostředí, aktivity na posilování vztahů, komunikace a spolupráce).

-          Po ukončení nouzového stavu končí oprávnění vlády nařídit vykonávání péče o děti rodičů vybraných profesí dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. V týdnu, kdy se budou žáci vzdělávat distančně, jsme však na základě mimořádného opatření připraveni poskytnout péči žákům ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí, jejich seznam byl však ministerstvy výrazně zredukován – přesný přehled viz níže.

-          Při rotační výuce nevzniká nárok na výplatu ošetřovného ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena výuka distanční. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží. Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí. Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte. K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného naleznete odpovědi na webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

-          Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, třídy se nebudou potkávat.

-          Školní družina poběží pro prezenčně vzdělávané žáky ve čtyřech odděleních až do koncového času. Ranní družina bude spuštěna pouze pro předem přihlášené děti v jednotlivých kmenových třídách pod dohledem asistenta pedagoga. U vchodu dítě převezme asistent a bude mu nápomocen při odchodu do třídy. Z personálních důvodů to pro nás nebude jednoduché zajistit, proto bychom Vás tímto chtěli poprosit, abyste zvážili, zda opravdu nutně potřebujete ranní družinu využívat, a pokud ano, nahlásili to vedení školy do pátečních 18 h.

-          Nadále budou umožněny i pro druhostupňové žáky prezenční individuální konzultace ve škole (jeden žák a jeden pedagogický pracovník), nově také skupinové konzultace zatím pro žáky 9. ročníku za předpokladu testování (max. 6 žáků a jeden pedag. pracovník).

-          Vstup zákonných zástupců do prostor školy je stále obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil,

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


Dokumenty ke stažení8.4.2021 | Markéta Šplíchalová

Kalendář

Září 2021
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3