PRO RODIČE

Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě

Zápisové lístky

Zápisový lístek

  • zápisový lístek odevzdá uchazeč (zákonný zástupce) nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání
  • lhůta pro odevzdání zápisového lístku začíná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění seznamu přijatých uchazečů
  • zápisový lístek, který uchazeč již odevzdal, může vzít zpět v případě, že:   

                                1) chce ho uplatnit ve škole, na kterou byl přijat na základě odvolání

                                 2) odevzdal-li ho v oboru vzdělání s talentovou zkouškou (včetně konzervatoře) a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky     

                    

  • uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole
  • v ostatních případech (žáci víceletých gymnázií a jiných středních škol, uchazeči, kteří nejsou žáky žádné školy) vydá zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče
  • v případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává náhradní zápisový lístek orgán, který vydal původní zápisový lístek