PRO RODIČE

Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik

Volitelné a nepovinné předměty

Volitelné předměty

Volitelné předměty jsou součástí ŠVP ZŠ Litomyšl, Zámecká 496. Zařazení těchto předmětů do aktuální vzdělávací nabídky daného školního roku se řídí jednak zájmem žáků, jednak personálními a organizačními podmínkami školy.

Volitelné předměty jsou vyučovány v rámci disponibilní hodinové dotace. Jsou určeny pro všechny žáky jednoho ročníku nebo pro ty žáky, kteří si je zvolí z aktuální nabídky, a to zpravidla tímto způsobem:

  • v květnu dostane zákonný zástupce prostřednictvím žáků nabídkový list se seznamem volitelných předmětů na následující školní rok
  • v seznamu zákonný zástupce označí volbu, nabídkový list podepíše a doručí do dvou týdnů třídnímu učiteli
  • v 6. - 9. ročníku si žáci volí vždy jeden předmět
  • volba je závazná na celý školní rok, ve výjimečných případech na jedno pololetí
  • v případě malého zájmů o některý z nabízených předmětů je tento z nabídky stažen

Stručná charakteristika volitelných předmětů pro 6. a 7. ročník 

Čtenářský seminář

Volitelný předmět čtenářský seminář je úzce spjat s literární výchovou, rozšiřuje nejen kompetence, ale zejména čtenářské dovednosti osvojované v tomto předmětu. Zaměřuje se na praktické dovednosti, vede žáky k aplikaci získaných poznatků, k aktivní a samostatné práci. Obsah předmětu se může aktuálně přizpůsobovat žákům podle jejich zájmu, schopností a aktivity.

Ekologický seminář

Náplní volitelného předmětu ekologický seminář je upozornit prostřednictvím mezinárodních dnů a happeningů na globální problémy v nejširším (svět), ale i nejužším kontextu (u nás doma), stejně jako prohloubit vztah žáků k přírodě, její ochraně a k živým tvorům v ní.  Sám žák analyzuje svůj vliv na životní prostředí a vyhledává alternativy pro zlepšení. Angažuje se a seznamuje ostatní žáky školy s problémy, které objeví.

Fyzikální hrátky

Volitelný předmět fyzikální praktika navazuje na předmět fyzika. Dále rozšiřuje a upevňuje znalosti a dovednosti získané v tomto předmětu. Žáci se učí správně zacházet s pomůckami, sestavovat jednotlivé pokusy, samostatně měřit různé veličiny, vyhledávat informace, vyhodnocovat výsledky, popřípadě hledat vlastní chyby. Dává žákům potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.  

Hra malováním

Svoboda. Sebevyjádření. Spontaneita.

Pro žáky je připravena speciální malovací místnost, ve které jsou pouze barvy, štětce, papíry a samotní žáci. Ti jsou v malovací místnosti spolu, zároveň sami za sebe. Nehodnotí se a nesrovnávají se. Tvoří na papíry připevněné na stěně. Na malování hrou se dopředu nijak nepřipravují, vychází z momentální potřeby a  svobodného rozhodnutí. 

Malování s sebou přináší uvolnění od každodenního stresu a shonu, naplňování vnitřních potřeb a harmonii. Žákům umožňuje rozvíjet kreativitu, samostatnost a získávat sebedůvěru. Tento proces přispívá k lepší koncentraci, je vhodnou průpravou pro psaní a uvolnění ruky a další školní dovednosti.

Přírodopisný seminář

Volitelný předmět přírodopisný seminář doplňuje vyučovací předmět přírodopis, rozšiřuje kompetence získané v tomto předmětu. Rozšiřuje ho o praktické dovednosti, vede žáky k aplikaci získaných poznatků k aktivní a samostatné práci. Obsah předmětu se může aktuálně přizpůsobovat žákům podle jejich zájmu, schopností a aktivity.

Psaní na klávesnici

Cílem volitelného předmětu psaní na klávesnici je naučit žáky ovládat psaní na klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou a také zvýšení jejich produktivity a kvality práce na počítači, kdy psaní desetiprstovou hmatovou metodou je základním předpokladem pro efektivní ovládání počítače a tvoří základy tzv. klávesnicové gramotnosti. Podstatou je výukový program, kterým žáci procházejí individuálním tempem. Žáci si v něm upevňují svoje pracovní návyky, jako je přesnost a pečlivost ve vedení záznamů. Důraz je kladen na gramatickou správnost v písemném projevu a normalizovanou úpravu textu. Svým pojetím předmět navazuje na výuku informatiky.

Sborový zpěv

Volitelný předmět sborový zpěv si žáci mohou zvolit v kterémkoliv ročníku. Předmět rozvíjí hlasový projev dětí hudebně nadaných, využívá jejich hlasových možností a znalostí z hudební výchovy. Obsah předmětu i výběr písní je přizpůsobován věku žáků a jejich pěveckým dovednostem (jednohlasý i vícehlasý zpěv). Školní sbor vystupuje na různých školních i mimoškolních akcích (např. Dárek ke Dni matek, výstavy pořádané školou, koncerty pro veřejnost).

Sportovní výchova

Volitelný předmět sportovní výchova doplňuje výuku předmětu tělesná výchova. Formuje kladný vztah žáků k základní pohybové, rekreační a sportovní činnosti. Rozvíjí základní pohybové vlastnosti, prohlubuje vztah k jednotlivým sportovním disciplínám. Obsahem jsou především míčové kolektivní hry, dále technika atletických disciplín, rytmická cvičení s hudbou a další sportovní aktivity podle výběru vyučujícího a zájmu žáků. Jedná se sezónně o bruslení, plavání a seznámení se s novými hrami nebo pohybovými činnostmi. Program může být zaměřen aktuálně k přípravě žáků na sportovní soutěže. Sportovní výchova je určena chlapcům i dívkám, výuka však probíhá odděleně.       

Svět pod lupou (jen pro 7. ročník)

V rámci volitelného předmětu svět pod lupou se zaměříme na aktuální dění ve světě, ale i v Litomyšli a okolí. Budeme zkoumat, jak se celosvětové společenské jevy odráží v našich životech a hledat v nich souvislosti. Procestujeme zajímavá zákoutí celého světa, stejně jako našeho regionu. Zaměříme se na tradice, kulturu, náboženství, hospodářství, zajímavá místa vybízející k návštěvě, ale i osobnosti, které tato místa ovlivnily.   

Technická výchova

Volitelný předmět navazuje na svět práce na 1. stupni a doplňuje technické zaměření předmětu svět práce na 2. stupni. Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky, vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu vlastních i společných výsledků práce, k chápání práce a pracovních činností jako příležitosti k seberealizaci, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů. Žáci se učí organizovat a plánovat práci, používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci v běžném životě, zpracovat přiměřeným způsobem technickou dokumentaci jednotlivých výrobků. Při sestavování modelů, tvorbou konstrukčních prvků, montáží a demontáží prostřednictvím různých technických stavebnic žáci rozvíjejí svoji technickou a prostorovou představivost, uplatňují svou fantazii. Žáci jsou vedeni k dodržování a osvojování si zásad bezpečnosti a hygieny při práci.  

Výtvarná tvorba

Volitelný předmět výtvarná tvorba umožňuje žákům umělecké osvojování světa s estetickým účinkem, rozvíjí jejich specifické cítění, tvořivost, výtvarné sebevyjádření, představivost, fantazii a učí žáky prostřednictvím praktických činností používat výtvarné dílo jako prostředek nonverbální komunikace. Žáci si volí výtvarné techniky dle svých preferencí.    

Výtvarná tvorba se zapojením anglického jazyka (jen pro 7. ročník)

Volitelný předmět výtvarná tvorba umožňuje žákům rozvíjet jejich specifické výtvarné cítění, sebevyjádření, tvořivost, představivost, fantazii. Učí žáky prostřednictvím praktických činností používat výtvarné dílo jako prostředek nonverbální komunikace. Žáci pomocí reflexe svých děl prohlubují chápání vlastních prožitků a světa kolem sebe. Žáci si volí výtvarné techniky dle svých preferencí.

Do výuky jsou zapojeny aktivity, v rámci kterých je komunikace vedena částečně v anglickém jazyce. Žáci tak prohlubují a trénují svou znalost anglického jazyka v reálných situacích na své individuální úrovni. Důraz je kladen na mluvenou formu jazyka a rozšiřování slovní zásoby. Cizí jazyk je zde využíván jako jeden z prostředků k osvojování znalostí, schopností a dovedností v odborném předmětu.

Stručná charakteristika volitelných předmětů pro 8. a 9. ročník 

Biologický seminář

Volitelný předmět biologický seminář doplňuje vyučovací předmět přírodopis, rozšiřuje kompetence získané v tomto předmětu. Rozšiřuje ho o praktické dovednosti, vede žáky k aplikaci získaných poznatků k aktivní a samostatné práci. Obsah předmětu se může aktuálně přizpůsobovat žákům podle jejich zájmu, schopností a aktivity.

Dramatická výchova

Volitelný předmět dramatická výchova seznamuje žáky s pravidly a prvky zápasů v improvizaci. Cílem je společně vytvářet kvalitní improvizaci, mít radost ze hry a dodržovat při tom etická a improvizační pravidla ustanovená Českou Improvizační ligou. Obsah předmětu se může přizpůsobit žákům podle jejich zájmů, názorů, schopností a aktivity.

Fyzikálně – chemická praktika

Volitelný předmět fyzikálně - chemická praktika navazuje na předměty fyzika a chemie. Dále rozšiřuje a upevňuje znalosti a dovednosti získané v těchto předmětech. Žáci se učí správně zacházet s pomůckami, sestavovat aparatury, samostatně měřit různé veličiny, vyhledávat informace, vyhodnocovat výsledky, popřípadě hledat vlastní chyby. Dává žákům potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci.                                                           

Historický seminář

Volitelný předmět historický seminář rozšiřuje a doplňuje vědomosti a dovednosti získané v předmětu dějepis, a to především na regionální úrovni. Obsah může být přizpůsoben aktuálním potřebám, např. v souvislosti s významnými historickými výročími či událostmi školy a Litomyšle či jejího nejbližšího okolí.  

Mediální výchova

Volitelný předmět mediální výchova je zároveň průřezovým tématem RVP ZV. Poskytuje žákům elementární poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Má za úkol vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti. Je zaměřen na systematické vytváření kritického odstupu od mediálních sdělení a jejich analýzu spolu s utvářením návyku ověřovat si důkladně veškeré údaje, na osvojení základních pravidel veřejné komunikace a argumentace, na vnímání specifické „řeči“ znakových kódů, jež média užívají, na využívání médií jako zdroje informací a na tvorbu vlastního mediálního sdělení.  

Náročnost učiva je přizpůsobena věku a zkušenostem žáků.

Praktická angličtina

Volitelný předmět praktická angličtina doplňuje předmět anglický jazyk. Cílem je rozšířit řečové, poslechové a komunikační dovednosti žáků, osvojit si přirozené použití jazyka v každodenních životních situacích. K tomuto rozvoji se používá slovní zásoba stanovených tematických okruhů a komunikačních situací, které odpovídají vyspělosti žáků, jejich zájmům a nadání.                                                             

Robotika a programování

Volitelný předmět robotika a programování seznamuje žáky s koncepty objektového programování a základy činnosti robotických a automatizačních systémů. Žáci pomocí stavebnice LEGO Mindstorms sestavují jednoduché modely a získané znalosti algoritmizace uplatňují při samotném ovládání robota a jeho senzorů. V předmětu dále bude využit mikropočítač Micro:bit, pomocí něhož budou žáci ovládat roboty vytvořené dle vlastní fantazie. 

Sborový zpěv

Volitelný předmět sborový zpěv si žáci mohou zvolit v kterémkoliv ročníku. Předmět rozvíjí hlasový projev dětí hudebně nadaných, využívá jejich hlasových možností a znalostí z hudební výchovy. Obsah předmětu i výběr písní je přizpůsobován věku žáků a jejich pěveckým dovednostem (jednohlasý i vícehlasý zpěv). Školní sbor vystupuje na různých školních i mimoškolních akcích (např. Dárek ke Dni matek, výstavy pořádané školou, koncerty pro veřejnost).

Sportovní výchova

Volitelný předmět sportovní výchova doplňuje výuku předmětu tělesná výchova. Formuje kladný vztah žáků k základní pohybové, rekreační a sportovní činnosti. Rozvíjí základní pohybové vlastnosti, prohlubuje vztah k jednotlivým sportovním disciplínám. Obsahem jsou především míčové kolektivní hry, dále technika atletických disciplín, rytmická cvičení s hudbou a další sportovní aktivity podle výběru vyučujícího a zájmu žáků. Jedná se sezónně o bruslení, plavání a seznámení se s novými hrami nebo pohybovými činnostmi. Program může být zaměřen aktuálně k přípravě žáků na sportovní soutěže. Sportovní výchova je určena chlapcům i dívkám, výuka však probíhá odděleně.           

Svět pod lupou

V rámci volitelného předmětu svět pod lupou se zaměříme na aktuální dění ve světě, ale i v Litomyšli a okolí. Budeme zkoumat, jak se celosvětové společenské jevy odráží v našich životech a hledat v nich souvislosti. Procestujeme zajímavá zákoutí celého světa, stejně jako našeho regionu. Zaměříme se na tradice, kulturu, náboženství, hospodářství, zajímavá místa vybízející k návštěvě, ale i osobnosti, které tato místa ovlivnily.   

Technická výchova

Volitelný předmět navazuje na svět práce na 1. stupni a doplňuje technické zaměření předmětu svět práce na 2. stupni. Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky, vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu vlastních i společných výsledků práce, k chápání práce a pracovních činností jako příležitosti k seberealizaci, k uplatňování tvořivosti a vlastních nápadů. Žáci se učí organizovat a plánovat práci, používat vhodné nástroje, nářadí a pomůcky při práci v běžném životě, zpracovat přiměřeným způsobem technickou dokumentaci jednotlivých výrobků. Při sestavování modelů, tvorbou konstrukčních prvků, montáží a demontáží prostřednictvím různých technických stavebnic žáci rozvíjejí svoji technickou a prostorovou představivost, uplatňují svou fantazii. Žáci jsou vedeni k dodržování a osvojování si zásad bezpečnosti a hygieny při práci.              

Vaření a stolování

Volitelný předmět vaření a stolování navazuje na předmět svět práce, část příprava pokrmů. Cíleně se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky. Učí žáky připravovat pokrmy podle zásad správné životosprávy. Důraz je kladen na estetickou a společenskou stránku stolování. Žáci jsou seznamováni se zásadami vhodného výběru potravin, jejich nákupem a správným skladováním. Při výuce je kladen důraz na vštěpování správných zásad bezpečnosti a hygieny při práci.

Výtvarná tvorba se zapojením anglického jazyka

Volitelný předmět výtvarná tvorba umožňuje žákům rozvíjet jejich specifické výtvarné cítění, sebevyjádření, tvořivost, představivost, fantazii. Učí žáky prostřednictvím praktických činností používat výtvarné dílo jako prostředek nonverbální komunikace. Žáci pomocí reflexe svých děl prohlubují chápání vlastních prožitků a světa kolem sebe. Žáci si volí výtvarné techniky dle svých preferencí.

Do výuky jsou zapojeny aktivity, v rámci kterých je komunikace vedena částečně v anglickém jazyce. Žáci tak prohlubují a trénují svou znalost anglického jazyka v reálných situacích na své individuální úrovni. Důraz je kladen na mluvenou formu jazyka a rozšiřování slovní zásoby. Cizí jazyk je zde využíván jako jeden z prostředků k osvojování znalostí, schopností a dovedností v odborném předmětu.

Webová grafika

Volitelný předmět webová grafika rozšiřuje základní vědomosti získané v předmětu informatika. Seznamuje žáky s kompletní realizací vlastních internetových stránek, a to od psaní zdrojového kódu až po vystavení stránek na Internetu. Žáci se také učí vhodně používat základní i pokročilejší funkce grafických programů jako další prostředek při tvorbě webových stránek.       

Nepovinné předměty

Nepovinným předmětem je náboženství. Bližší informace jsou uvedeny v ŠVP.