NÁSTĚNKA - O ŠKOLE

První turnus prázdninové družiny
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Modernizace ZŠ Zámecká
První turnus prázdninové družiny
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
První turnus prázdninové družiny
První turnus prázdninové družiny
První turnus prázdninové družiny

Současnost školy

Umístění školy a její historie

Základní škola se nachází na ulici Zámecká přibližně 300 m od Smetanova náměstí (centrum města Litomyšle) u silnice ve směru na Českou Třebovou naproti kostelu Povýšení sv. Kříže.

Je umístěna v historické budově, kterou nechalo pro školní účely vybudovat město Litomyšl v 2. polovině 19. století. Učit se v ní začalo v červnu 1873, sloužila tehdy reálnému gymnáziu. Postupem času se měnily a přejmenovávaly instituce v budově sídlící, občas budova poskytovala útulek i jiným kulturním zařízením, ale vždy patřila především nějakému typu školy. Od roku 1960 stavba slouží trvale pouze škole základní. Nejrozsáhlejší rekonstrukce budovy proběhla v letech 2003 až 2009, bylo při ní zásadním způsobem zmodernizováno pracovní prostředí žáků i učitelů. Vzhledem k historické hodnotě budovy zůstal zachován její architektonický ráz tzv. klasické školy, což oceňují zejména rodiče žáků. Nejstarší školní budova v Litomyšli se tak stala po modernizaci plně srovnatelnou s ostatními vzdělávacími institucemi ve městě.

 

Úplnost a velikost školy

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496 je úplnou základní školou, která aplikuje výuku a výchovu žáků první až deváté třídy dle ustanovení zákonů 561/2004Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Počet žáků navštěvujících školu se pohybuje mezi 500 – 580. Výuka probíhá od 1. do 9. ročníku ve dvou až třech paralelních třídách.

Škola sdružuje základní školu (IZO: 047 487 283) a školní družinu (IZO: 117 800 422). Kapacita školní družiny je 130 žáků.

 

Vybavení školy

Škola má dvě budovy. V hlavní školní budově jsou umístěny kmenové učebny spolu s učebnami odbornými: Učebnou jazyků, učebnou výpočetní techniky, chemickou laboratoří, odbornými učebnami zeměpisu, hudební výchovy, výtvarné výchovy, přírodopisu a dějepisu. Dále zde jsou umístěna také tři oddělení školní družiny.

V přízemí školy se nachází školní dílna, žákovská kuchyně, žákovská knihovna s audiovizuální technikou a malá tělocvična, která slouží zejména pro výuku tělesné výchovy žáků 1. stupně.

K uložení osobních věcí a oděvů slouží žákům šatnové skříňky umístěné na chodbách školy. Na každé chodbě je sociální zařízení pro chlapce a pro dívky. U sociálního zařízení vedle tělocvičny jsou dvě sprchy.

Ve vedlejší budově, oddělené od hlavní areálem školního dvora, se nachází prostorná školní restaurace Scolarest, dvě oddělení školní družiny, šatny a sociální zařízení.

V areálu školy je vybudováno školní hřiště, které slouží žákům o přestávkách jako relaxační prostor. Majitelem hřiště je Město Litomyšl. Areál školy má parkovou část s naučnou stezkou určenou k výuce, postupně byl rovněž doplněn plošnými i trojrozměrnými hracími prvky, které souží k relaxaci žáků a aktivitám školní družiny.

Od prosince 2009 slouží zaměstnancům školy malé parkoviště, které je v dopravní značkou určených hodinách k dispozici i veřejnosti.

Škola má nedostatečné prostory pro hromadné setkávání žáků a pro nenáročné pohybové relaxační aktivity o přestávkách. V letních měsících je k těmto činnostem využíván prostor školního dvora.

Všichni vyučující mají  své odborné kabinety, kde jsou uloženy také pomůcky k vyučování. Ve všech kabinetech je vybudováno připojení na školní počítačovou síť a internet. 

Samostatné prostory ještě tvoří ředitelna školy, kancelář účetní, místnost školního poradenského pracoviště (pracoviště výchovného poradce, metodika prevence, školního psychologa, školního speciálního pedagoga). Na estetickém vzhledu interiéru školy se podílejí žáci společně s učiteli.

 

Charakteristika pedagogického sboru 

Určujícím faktorem pro kvalitu školy je její plně kvalifikovaný pedagogický sbor. Všichni pedagogičtí pracovníci si průběžně zvyšují své kompetence ve svých aprobačních předmětech, v metodice, v pedagogice a psychologii a v počítačové gramotnosti v rámci DVPP. Začínajícím učitelům do dvou let praxe a učitelům nově přišedším na ZŠ Zámecká je přidělen tzv. uvádějící učitel (delší pedagogická praxe, stejná aprobace).

 

Vedení školy

Osobou zodpovědnou za vedení školy je ředitel školy. Užší vedení školy tvoří ředitel školy a zástupci ředitele školy, jejichž kompetence jsou jasně vymezeny a zveřejněny ve sborovně. Širší vedení školy tvoří ředitel školy, zástupci ředitele školy, dva zástupci pedagogů prvního stupně, dva zástupci druhého stupně, vedoucí vychovatelka školní družiny. 

                        

Charakteristika žáků

Do 1. – 4. ročníku chodí především žáci místní, do 6. ročníku nově přicházejí žáci z neúplných ZŠ z okolních obcí, především ze ZŠ Janov, Němčice a Osík. Rozvrh školy je upraven vzhledem k potřebám těchto žáků.

 

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

Dlouhodobé projekty

Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Třídenní pobyt třídních kolektivů v mimoškolním prostředí probíhá první týden školního roku. Je zaměřený na týmovou spolupráci a prevenci sociálně patologických jevů.

 

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku

Týdenní zimní pobyt v lyžařském centru je součástí předmětu tělesná výchova. Jeho cílem je naučit žáky základům sjezdového nebo běžeckého lyžování, u pokročilých lyžařů rozvinout jejich dovednost.

 

Jeden svět na školách

Škola je zapojena do vzdělávacího programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Je jeho pilotní školou, která v rámci předmětů výchova k občanství a dějepis ověřuje využití dokumentárních filmů a jiných audiovizuálních prostředků ve výuce. Filmy jsou z české i zahraniční produkce a tematicky jsou zaměřené na aktuální problémy současného světa. Tato spolupráce přináší škole nejen materiální výhody (filmy, metodika), ale velmi obsáhle rozvíjí rovněž všechna průřezová témata.

 

Mezinárodní spolupráce

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496 navázala partnerský vztah se Základní školou Štefana Kluberta, Námestie Štefana Kluberta č. 10 Levoča. Rozšířila tak spolupráci partnerských měst Litomyšle a Levoči.

Partnerství spočívá především ve vzájemné výměně návštěv žáků. Cílem této aktivity je poznat kulturu, přírodu a životní prostředí obou regionů. Žáci se při návštěvě partnerské školy aktivně zapojí do jejího života.

Spolupráce začala v září 2007 návštěvou úzké skupiny učitelů z Levoče v Litomyšli a pokračuje korespondencí mezi žáky a vzájemnými návštěvami skupin žáků doprovázených učiteli střídavě v obou městech.

 

Formy spolupráce se zákonnými zástupci žáků a dalšími sociálními partnery

Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

Škola rozvíjí spolupráci se zákonnými zástupci žáků na základě pravidelné a plné informovanosti a důvěry. Podporuje práci Sdružení rodičů a dalších přátel školy, stále hledá nové efektivní formy naplňování vzájemných potřeb a očekávání. Ve škole je zřízena šestičlenná školská rada (2 zástupci rodičů, 2 zástupci pedagogického sboru, 2 zástupci zřizovatele), která se pravidelně setkává s vedením školy a je informována o všech významných akcích školy. Jsou s ní konzultovány aktuální i dlouhodobé potřeby školy.

Rodiče mohou školu navštívit po vzájemné dohodě s vyučujícím kdykoli, dále v době třídních schůzek a konzultačních hodin třídních učitelů nebo výchovného poradce, ve Dnech otevřených dveří a při všech veřejných akcích školy. Jednání s rodiči mohou být přítomni žáci.

Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žákovských záznamníků, webových stránek školy a školního časopisu, školního facebookového profilu či účtu na Instagramu.

 

Spolupráce s dalšími sociálními partnery

V současné době spolupracujeme s těmito subjekty či využíváme jejich služeb:

 

ARPOK

 • spolupráce při realizaci programů všeobecné primární prevence

 

Člověk v tísni, o. p. s.

 • zajištění lektorů a seminářů pro žáky školy, případně pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • vzdělávací program Jeden svět na školách s využitím dokumentárních filmů ve výuce. Každoročně se naše škola účastní listopadového projektu Měsíc filmu na školách, zapojujeme se též do týmového projektu Příběhy bezpráví – Z místa, kde žijeme. ZŠ Zámecká je pilotní školou vzdělávacího programu Jeden svět na školách, její pedagogové jsou spolutvůrci vzdělávacích materiálů
 • vzdělávací program Varianty (realizace projektu Světová škola, který se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání)

 

Středisko volného času Litomyšl

 • práce v keramické dílně, výrobky z hlíny, vypalovaní v peci
 • soutěže
 • vyžádané tematické akce

 

Hasičský záchranný sbor v Litomyšli

 • ukázky techniky a činnosti v prostorách záchranného sboru pro 1. - 3. ročník

 

Městská knihovna Litomyšl

 • besedy pro I. stupeň (vánoční, velikonoční zvyky a tradice, výročí spisovatelů,…)
 • výtvarné soutěže
 • pasování prvňáčků na čtenáře
 • vyžádané tematicky zaměřené akce pro II. stupeň

 

NaZemi

 • koordinátor projektu Fairtradová škola

 

Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí

 • diagnostika problémových dětí a péče o žáky se specifickými poruchami učení

 

Policie ČR

 • besedy se žáky 1. – 9. ročníku (prevence sociálně patologických jevů) podle aktuálně vytvářeného plánu

 

Proboštský úřad církve římskokatolické Litomyšl

 • zajištění výuky náboženství jako nepovinného předmětu
 • poskytování prostor pro kulturní programy žákům školy (koncerty) a umožnění návštěvy církevních objektů v rámci výuky

 

Regionální muzeum Litomyšl

 • spolupráce v oblasti kulturně – historického dědictví

 

Rettigovka

 • spolupráce na školních akcích

 

Rodinné centrum Litomyšl

 • spolupráce při realizaci aktivit spojených mimo jiné s Fairtradovou školou

 

Smetanova Litomyšl, o.p.s.

 • poskytování prostor pro kulturní programy žákům školy (divadla, koncerty)

 

Smetanův dům Litomyšl

 • poskytování prostor pro kulturní programy žákům školy
 • zprostředkování nabídky kulturních vystoupení a jejich realizace

 

Středisko výchovné péče Alfa Svitavy

 • pomoc při řešení případů poruch chování

 

Středisko výchovné péče Mimoza Ústí nad Orlicí

 • pomoc při řešení případů poruch chování a narušení sociálního klimatu školy či třídy

 

Státní zámek Litomyšl

 • poskytování prostor pro kulturní programy žákům školy (divadla, koncerty), kostýmové provázení po zámku (realizují žáci školy v rámci historického semináře)

 

Zámecké návrší p. o.

 • pronájem prostor pro akce školy
 • Foto Filip Kalousek
 • Foto Martina Krátká
 • Foto archiv školy