NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021
Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021
Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021
Pasování na čtenáře
Slavnostní ukončení školního roku 2020/2021
Pasování na čtenáře
Krok do neznáma
Krok do neznáma

Školní vzdělávací program ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 "Cestou vzdělávání ke splnění svých přání" je zpracován podle aktuální verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Struktura ŠVP:

1. Identifikační údaje a struktura ŠVP       

 

2. Charakteristika školy

   2.1 Umístění školy a její historie

   2.2 Úplnost a velikost školy

   2.3 Vybavení školy

   2.4 Charakteristika pedagogického sboru

   2.5 Charakteristika žáků

   2.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

   2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci

   2.8 Vlastní hodnocení školy

 

3. Charakteristika ŠVP

   3.1 Zaměření školy

   3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

   3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

   3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

   3.5 Začlenění průřezových témat

 

4. Učební plán

   4.1 Tabulace učebního plánu

   4.2 Poznámky k učebnímu plánu

 

5. Učební osnovy

   5.1 Učební osnovy prvního stupně

   5.2 Učební osnovy druhého stupně

   5.3 Volitelné předměty

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

   6.1 Pravidla pro hodnocení žáků

 

Přílohy

Příloha A

Školní řád

                       

Příloha B

Školní družina

 

Příloha C

Nepovinné předměty

 

Příloha D

Zájmové útvary