NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
První turnus prázdninové družiny
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
První turnus prázdninové družiny
Slavnostní zakončení školního roku 2023/24
První turnus prázdninové družiny

Školní vzdělávací program ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 "Cestou vzdělávání ke splnění svých přání" je zpracován podle aktuální verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

Struktura ŠVP:

1. Identifikační údaje a struktura ŠVP       

 

2. Charakteristika školy

   2.1 Umístění školy a její historie

   2.2 Úplnost a velikost školy

   2.3 Vybavení školy

   2.4 Charakteristika pedagogického sboru

   2.5 Charakteristika žáků

   2.6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

   2.7 Formy spolupráce se zákonnými zástupci

   2.8 Vlastní hodnocení školy

 

3. Charakteristika ŠVP

   3.1 Zaměření školy

   3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

   3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

   3.4 Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

   3.5 Začlenění průřezových témat

 

4. Učební plán

   4.1 Tabulace učebního plánu

   4.2 Poznámky k učebnímu plánu

 

5. Učební osnovy

   5.1 Učební osnovy prvního stupně

   5.2 Učební osnovy druhého stupně

   5.3 Volitelné předměty

 

6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

   6.1 Pravidla pro hodnocení žáků

 

Přílohy

Příloha A

Školní řád

                       

Příloha B

Školní družina

 

Příloha C

Nepovinné předměty

 

Příloha D

Zájmové útvary