NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Školní speciální pedagog

Školním speciálním pedagogem na ZŠ Litomyšl, Zámecká 496 je Mgr. Eliška Pávková.

 

Konzultační hodiny:

úterý 7:30 až 11:30 hod.

středa 7:30 až 12:30 hod.,

pátek 14:30 až 16:00 hod. 

 

Kontakt: 

E-mail: eliska.pavkova@1zs.litomysl.cz

Telefon: 724 751 237

 

Náplň činnosti:

- depistáž - vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb

- diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy osobní a rodinné), analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. Vytyčení hlavních problémů žáka, návrh podpůrných opatření

- provádění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem či se skupinou žáků (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, logopedická intervence)

- koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga a školních asistentů

- participace na vytvoření plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, se zákonnými zástupci, s žákem a ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy)

- logopedická intervence u žáků s narušenou komunikační schopností

- individuální konzultace pro zákonné zástupce

- individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb

- preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu - např. rozvoj grafomotoriky, KUPOZ

- spolupráce s odborníky týmu školního poradenského pracoviště (školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce) dle jeho potřeb i potřeb školy

- kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb

- účast na zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

- účast na pracovních poradách školy

- organizace speciálních podpůrných programů pro žáky zapsané do 1. třídy - např. Metoda dobrého startu, programy rozvoje grafomotoriky, rozvoje fonematického uvědomění, logopedická intervence

- dokumentace a administrativa

KUPOZ

Program pro rozvoj pozornosti 

 • je vhodný pro děti od 8 let přibližně do 12 let
 • program je určen pro děti s ADHD, pomalejším psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení apod.
 • těžiště programu je v domácí práci, kdy společně pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (speciální pedagog s platným osvědčením pro práci s metodou)
 • program trvá 15 týdnů, je vhodné začít na začátku pololetí
 • pracuje se denně 15 až 20 minut, 1x za 14 dní instruktáž u odborníka
 • cvičení jsou hravá a děti hodně baví
 • pracovní sešit (cca 400 Kč) lze zakoupit přímo u speciálního pedagoga Mgr. Elišky Pávkové nebo na www.kuprog.cz, hradí rodič.

Výsledky

 • zrychlení psychomotorického tempa, zklidnění křivky pozornosti
 • zlepšení komunikace mezi rodičem a dítětem
 • schopnost pravidelné práce
 • zlepšení emočního vyladění a přístupu k práci
 • zážitek úspěchu a zvýšení vědomí vlastní ceny
 • odbourání časového stresu, celkové zlepšení při školní práci

Princip programu

Program je založen na společné práci rodiče s dítětem. Dítě provádí každý den v týdnu po dobu maximálně 20 minut tři až čtyři cvičení. Jedenkrát za dva týdny přicházejí oba – rodič a dítě – do poradny, kde obdrží materiály na další období. Je provedena názorná instruktáž k zadaným úkolům, a také nenápadná kontrola provedené práce. Dítě má možnost pochlubit se s prvními úspěchy. To nesmírně posiluje jeho další motivaci. Rodič konzultuje své postupy a nezřídka koriguje své přístupy k dítěti. Oba dva – rodič i dítě – se učí efektivní spolupráci. Mimo všeprostupující trénink pozornosti program také záměrně rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, pozornost a paměť, logické myšlení, vyjadřovací schopnosti a schopnost koncentrace pozornosti. Posiluje sociální cítění, upevňuje vztah mezi rodičem a dítětem a vnáší do života rodiny a dítěte pravidelný řád.

Pro více informací neváhejte kontaktovat speciálního pedagoga školního poradenského pracoviště:  Mgr. Eliška Pávková, e-mail: eliska.pavkova@1zs.litomysl.cz,   nebo navštivte stránku: www. kuprog.cz.