NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Školní psycholog

Školním psychologem ZŠ Litomyšl, Zámecká je

Mgr. Bc. Iva Sedláčková

 

Konzultační hodiny: pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 - 12:00 hod. nebo dle domluvy.

 

Objednat se lze telefonicky na čísle 777 214 047 nebo emailem na zspsycholog@seznam.cz nebo na psycholog@1zs.litomysl.cz. 

 

Školní psycholog není zaměstnancem školy, jeho služby jsou pro žáky školy a jejich rodiče, jakož i pro pedagogy školy zdarma, zjištěné skutečnosti podléhají zákonům na ochranu osobnosti.

Rodiče dávají písemný souhlas s odbornou péčí školního poradenského pracoviště o jejich dítě, a to na dobu neurčitou. Zároveň jsou informováni o právu svůj souhlas kdykoli písemně odvolat. V případě psychologické diagnostiky (např. testy IQ, testy osobnosti) je třeba zvláštního předchozího souhlasu zákonného zástupce dítěte.

 

Náplň práce školního psychologa na základní škole

1.     Diagnostika, depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Depistáž specifických poruch učení v základních školách (není-li přítomen speciální pedagog).
 • Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků.
 • Depistáž a diagnostika nadaných dětí.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
 • Screening, ankety, dotazníky ve škole.

2.     Konzultační, poradenské a intervenční činnosti

 • Péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu, vedení).
 • Individuální případová práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.).
 • Kariérové poradenství u žáků.
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky).
 • Skupinová a komunitní práce s žáky.
 • Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
 • Podílí se na vytváření programů zaměřených na rozvoj žáků, preventivních programů zneužívání návykových látek a negativních jevů v chování žáků
 • Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Pracuje průběžně s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání.
 • Konzultace se  zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
 • Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

3.      Metodická práce a vzdělávací činnost

 • Participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání.
 • Metodická pomoc třídním učitelům.
 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky (konzultace a metodické vedení).
 • Účast na pracovních poradách školy.
 • Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé).
 • Koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
 • Metodická intervence z psychodidaktiky pro učitele, včetně podpory při tvorbě školního vzdělávacího programu.
 • Besedy a osvěta (zákonným zástupcům).
 • Prezentační a informační činnost.
 • Participace na přípravě přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole.