PRO RODIČE

Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Férový piknik
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě
Prvňáčci a bezpečnost v dopravě

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude zápis těmto opatřením uzpůsoben.

 

Termín zápisu pro školní rok 2021/2022

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce proběhne v termínu od 6. dubna do 20. dubna 2021.

Budou zapsány všechny děti, které dovrší k 31. 8. 2021 šest let.

Zápisu se musí zúčastnit také děti, jimž byla odložena školní docházka.

Každé dítě dostane při zápisu registrační číslo. Seznam identifikačních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy a na vstupních dveřích školy po ukončení správního řízení.

 

Způsob konání zápisu

V daný termín od 6. 4. do 20. 4. 2021 proběhne pouze formální část zápisu, tedy bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

 

Jak postupovat

Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, vyplňte (viz Dokumenty ke stažení – přijetí):

  • Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělání pro školní rok 2021/2022
  • Zápisní lístek pro školní rok 2021/2022 – informace z tohoto dokumentu využijeme pro účely školní matriky a při tvorbě žákovských kolektivů
  • Kopie rodného listu dítěte v těchto možných podobách: v digitální podobě – sken, fotografie; v papírové podobě – prostá kopie
  • Informace o žákovi – důležité pro nastavení individuálního přístupu k žákovi a při tvorbě žákovských kolektivů
  • Dohoda zákonných zástupců dítěte o záležitostech spojených s přijetím dítěte k základnímu vzdělávání do Základní školy Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021, doloží zákonný zástupce vyjádření: Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022, doloží zákonný zástupce 2 vyjádření: Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) + odborného (dětského) lékaře dítěte.

Podává-li žádost o přijetí k základnímu vzdělávání dítěte jiná osoba, než je zákonný zástupce dítěte, doloží tato osoba prostřednictvím plné moci své oprávnění dítě zastupovat.

 

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte (viz Dokumenty ke stažení – odklad)

žádost o odklad a dodejte potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa, a to v době zápisu od 1. 4. do 30. 4. 2021.

 

Způsoby podání žádosti k přijetí nebo odkladu

− do datové schránky školy (bc4segs)

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

− poštou na adresu školy – Základní škola, Zámecká 496, 570 01 Litomyšl

− osobním podáním ve škole (v kanceláři školy od 8.00 do 10.00 hodin s možností vyplnit dokumentaci ve škole; nebo dle telefonické dohody se zástupkyní ředitele pro 1. st. Janou Slabou - tel. 603 728 442)

− vhozením do poštovní schránky u zadního vchodu do budovy školy (u školního dvora) - schránka se vybírá v 7.00, 12.00, 14.00 hodin)

 

Třídními učitelkami tříd budoucího prvního ročníku budou Mgr. Monika Lipavská a Mgr. Hana Kubíková.