NÁSTĚNKA - ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Finanční dar pro Naději a Centrum sociální pomoci
Tajuplný ostrov
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže

Činnost školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště

Ve školách jsou zřizována školní poradenská pracoviště, která slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště jsou zřizována tak, aby umožňovala důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitel školy, případně jím pověřený zástupce ředitele. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. Školním psychologům poskytuje odbornou a metodickou pomoc také Asociace školních psychologů.

Služby zabezpečují:

- školní psycholog a školní speciální pedagog

- výchovný poradce (kariérový poradce)

- školní metodik prevence

Služby jsou koordinovány školním psychologem nebo speciálním pedagogem, kteří společně s ostatními odbornými pracovníky, s třídními učiteli a vedením škol vytvoří Program zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole. Program odráží specifika dané školy i regionu a koordinuje služby s ostatními zařízeními v regionu, která poskytují pedagogicko-psychologické, speciálně pedagogické a preventivně-výchovné služby. Zabezpečuje také koordinaci služeb poskytovaných jinými resorty a nestátními subjekty.

Cíl:

  • zkvalitnit sociální klima škol
  • pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti
  • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování
  • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
  • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření
  • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP
  • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením
  • zlepšit dostupnost služby i pro SŠ a VOŠ
  • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními