Litomysl Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Aktuality

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl“ r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000098 (MAP) 

Dne 4. dubna 2017 proběhlo ve velké zasedací místnosti MÚ Litomyšl společné jednání pracovních skupin č. 6 a č. 7.

V zasedací místnosti internátu Litomyšlské nemocnice se 3. dubna 2017 uskutečnila vzdělávací akce s názvem "Novela školského zákona pro ředitele škol". Přednášející byla Mgr. Marika Kropíková.  

Dne 14. března 2017 se konalo jednání realizačního týmu.

Dne 13. března 2017 proběhla v zasedací místnosti internátu Litomyšlské nemocnice jednání pracovních skupin č. 3, č. 4 a pracovní skupiny č. 5.

Dne 22. února 2017 proběhlo společné jednání pracovních skupin č. 6 a 7.

Dne 14. února 2017 proběhla v zasedací místnosti internátu Litomyšlské nemocnice jednání pracovních skupin č. 3, č. 4 a pracovní skupiny č. 5.

Dne 6. února 2017 proběhlo jednání realizačního týmu a od 11:00 hod. jednání pracovní skupiny č. 2.

Dne 30. ledna 2017 se konalo jednání řídícího výboru a společné jednání pracovních skupin č. 6 a č. 7.

Dne 11. ledna 2017 se uskutečnila vzdělávací akce s názvem "Role v rodině anebo 16 maličkostí, na které bychom ve výchově neměli zapomenout". Přednášejícím byl Mgr. Jiří Halda.

Dne 9. ledna 2017 proběhla jednání pracovních skupin č. 3 a 5.

Dne 5. ledna 2017 se konalo jednání realizačního týmu.

V rámci projektu proběhlo dne 25. listopadu 2016 v dopoledních hodinách jednání pracovní skupiny č. 4, kdy zástupci pedagogů mateřských škol pracovali na strategickém dokumentu Místní akční plán. Odpoledne 25. listopadu a dopoledne 26. listopadu 2016 se uskutečnila vzdělávací akce s názvem "Poruchy chování dítěte předškolního věku". Přednášejícím byl Mgr. Ferdinand Raditsch.

Pro velký zájem byl zážitkový seminář Mgr. Michala Vybírala "Agrese je OK", rozvržen do dvou bloků pro 2 samostatné skupiny. Oba bloky proběhly 22. listopadu 2016 v zasedací místnosti internátu Litomyšlské nemocnice. 16 účastníků se školilo v dopoledním bloku a odpoledne se sešlo dalších 17 účastníků semináře.

Dne 1. 11. 2016 se  v internátu Litomyšlské nemocnice, a.s , J. E. Purkyně 919 se uskutečnila vzdělávací akce
s Ing. Zdeňkem Štěpánkem na téma " Ředitel koučem". 

Dne 31. 10. 2016 se konalo jednání realizačního týmu.

Dne 26. 10. 2016 se od 9.00 do 15.00 hodin v internátu Litomyšlské nemocnice, a.s , J. E. Purkyně 919 se uskutečnila vzdělávací akce s PhDr. Mgr. Monikou Puškinovou na téma " Činnost mateřské školy a novela školského zákona". 

Dne 17. 10. 2016 se uskutečnila jednání pracovních skupin: 3, 4 a 5. Na programu všech pracovních skupin byla tvorba akčního plánu rozvoje vzdělávání.

Dne 12. 10. 2016 se v prostorách Zámeckého návrší Litomyšl konala vzdělávací akce pro širokou veřejnost "Autismus v praxi". Přednášely: Mgr. Jaromíra Staňková, DiS. – lektor a sociální pracovník RIC,o.s; Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA – ředitelka RIC,o.s.; Mgr. Markéta Jirásková, speciální pedagog a krajská koordinátorka pro PAS

Dne 10. 10. 2016 se uskutečnilo pracovní setkání v Pardubicích

Dne 4. 10. 2016 se od 10.00 konalo jednání realizačního týmu

Dne 26. 9. 2016 se od 10.00 uskutečnilo jednání PS 1. Na programu byla tvorba akčního plánu rozvoje vzdělávání

Dne 15. 9. 2016 od 9.00 do 14.00 hodin v internátu Litomyšlské nemocnice, a.s , J. E. Purkyně 919 se uskutečnila vzdělávací akce s PhDr. Janem Svobodou na téma " Motivace nemotivovaného". 

Dne 9. 9. 2016 přednesl PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D., psycholog, psychoterapeut a publicista Praha téma:
Rodina a škola od 14.00 do 16.00 hod. v prostorách Zámeckého  návrší v Litomyšli 

Dne 30. 8. 2016 se uskutečnila jednání pracovních skupin: 3, 4 a 5. Na programu všech pracovních skupin byla tvorba akčního plánu rozvoje vzdělávání

Ve dnech 24. 8. 2016 proběhlo jednání realizačního týmu projektu

Dne  4. 8. 2016 se uskutečnilo jednání pracovní skupiny č. 2. Na programu byla tvorba akčního plánu rozvoje vzdělávání

Dne 27. 7. 2016 proběhlo jednání realizačního týmu projektu

Dne 14. 7. 2016 se uskutečnila vzdělávací akce s PhDr. Janem Svobodou na téma" Jak vést dialog s klientem a udržet sledovaný cíl". Přednáška byla uspořádána pro všechny cílové skupiny a zájemce z veřejnosti.

Dne 1. 7. 2016 bylo zahájeno zpracování akčního plánu MAP. Jedná se o nastavení konkrétních aktivit pro naplnění definovaných cílů dokumentu MAP.

Dne 27.6.2016  od 15.00 do 17.00 v internátu Litomyšlské nemocnice a.s. J. E. Purkyně 919 se uskutečnilo jednání řídícího výboru a byl schválen strategický rámec MAP do roku 2023. 

V období 20.6. - 24.6. byly realizačním týmem zapracovány obdržené připomínky od členů řídícího výboru.

Dne 20. 6. 2016 se uskutečnila přednáška PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D. na téma „Základní právní úprava v praxi školy aneb Platná legislativa a její uplatňování pro potřeby účinného a efektivního řízení ve vzdělávání“

Dne 17. 6. 2016 proběhlo jednání realizačního týmu projektu, na kterém byly projednány a zapracovány obdržené podněty. Ještě téhož dne byly dílčí dokumenty MAP tj. jeho analytická část MAP a návrh strategického rámce MAP, zaslány  řídícímu výboru.

Dne 10. 6. 2016  byla všem členům PS zaslána finální verze analytické části MAP a strategického rámce MAP k připomínkování.

Dne 6. 6. 2016 proběhlo jednání realizačního týmu, na kterém přítomní projednali výstupy z jednání s PS – zpracované finální SWOT-3  analýzy pro každou oblast,  vize,  priorit a cílů a především byla projednána problematika jednotlivých investičních záměrů a jejich zacílení na investiční priority strategického rámce MAP. Realizačním týmem tak byl projednán strategický rámec MAP do roku 2023 pro následné schválení řídícím výborem na jednání, které se uskuteční dne 27. 6. 2016.

Ve dnech 31.5 a 2.6.2016 se uskutečnilo další  kolo jednání pracovních skupin - hlavních aktérů pro tvorbu MAP.
Cílem jednání bylo nalezení shody nad vymezením prioritních oblastí, vymezení SWOT-3 analýz a projednání návrhu strategického rámce MAP. Realizační tým přítomným na těchto  jednáních nejdříve v jeho informační části  shrnul informace o dosavadních průběhu realizace projektu a představil plánované činnosti.  
V rámci pracovní části jednání došlo k vymezení SWOT-3 analýz všech sedmi oblastí rozvoje, které proběhlo formou tzv. „kulatých stolů“. Tato část jednání probíhala tím způsobem, že se přítomní postupně vyjadřovali  k údajům definovaných ve čtyřech kvadrantech dané oblasti (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby). Prostřednictvím stanovením priorit tak došlo k vymezení SWOT-3 analýz. 
Dále byl s členy pracovních skupin projednán návrh strategického rámce MAP ve struktuře vize, popis aktérů tvorby, priority, cíle a investiční  priority. 

Dne 30. 5. 2016 proběhlo jednání realizačního týmu, došlo k finálnímu projednání návrhů SWOT-3 analýzy pro každou oblast,  vize,  priorit a cílů.   V rámci diskuze byl kompletně projednán stav přípravy II. kola jednání pracovních skupin.

Dne 23. 5. 2016 proběhlo jednání realizačního týmu, došlo ke komplexnímu projednání návrhu SWOT-3  analýzy pro každou oblast, definování návrhu vize,  návrhu priorit a návrhu cílů.   V rámci diskuze byl dále projednán stav přípravy II. kola jednání pracovních skupin. Všichni členové pracovních skupin byli manažery pracovních skupin informováni o plánovaném jednání, které se uskuteční ve dnech 31. 5. 2016 a 2. 6. 2016.

Dne 16. 5. 2016 proběhlo jednání realizačního týmu, došlo ke komplexnímu projednání návrhu definovaných problémů oblastí rozvoje,  k vydefinování (shodě)  klíčových problémů, podřazení pod jednotlivé oblasti rozvoje, vydefinování prioritních oblastí rozvoje a zahájení tvorby návrhu SWOT-3 analýzy pro každou oblast. 

Dne 11. 5. 2016 se uskutečnila přednáška PhDr. Lidmily Pekařová na téma „Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme“ pro všechny cílové skupiny a širokou veřejnost.

V období 9.5 – 13. 5. 2016 proběhla aktualizace struktury analytické části  a strategické části MAP na základě zjištěných informací a projednání postupu komplexnosti zpracování na jednání pracovní skupiny realizátorů MAP x KAP v Pardubicích. Z výstupů z jednání pracovních skupin bylo dále provedeno zpracování souhrnných dat do jednotlivých oblastí rozvoje. Tyto výstupy byly porovnány s výstupy z dotazníku MŠMT a došlo ke stanovení shody, a tím k definování klíčových problémů. Došlo tak k vymezení návrhu problémových oblastí a klíčových problémů. 

V období 3. 5. – 9. 5. 2016 proběhlo zjištění potřeb investic ve školách a stupně připravenosti, zaslání všech zpracovaných zápisů z jednání pracovních skupin  a zpracovaného souhrnného materiálu všech výstupů z jednání členům pracovních skupin pro připomínkování, poté zapracování připomínek, aktualizace oblasti charakteristiky škol

V období 25.  4. – 1. 5. 2016 proběhlo vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT (oblast MŠ a ZŠ), metaanalýza existujících strategií, zpracování charakteristiky oblasti školství, popis postupu tvorby MAP, vazba na operační  jiné dotační programy, uplatnění témat dle metodiky OP VVV, analýza cílových skupin, zpracování  výstupů z jednání pracovních skupin.

Dne 15. 3. 2016 se uskutečnila přednáška pana Mgr. Karla Bárty na téma „Inkluzivní vzdělávání, co s ním a jak na to“. Přednáška byla uspořádána pro všechny cílové skupiny a zájemce z veřejnosti.

V období od 17. 2. 2016 – 5. 4. 2016 proběhla ustavující a pracovní jednání všech sedmi pracovních skupin projektu.

Dne 17. 2. 2016 proběhlo ustavující jednání řídícího výboru, byl představen projekt, schválen statut, schválen jednací řád, zvolen předseda ŘV.

 


Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl", r.č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000098 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

Loading

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Litomyšl


© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty