Litomysl Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl záložky a sdílení

Aktuality

Dne 4. dubna 2017 se konala porada projektového týmu.

Dne 14. března 2017 se konalo společné jednání koordinátorů základních škol a mateřských škol.

Dne 9. března 2017 proběhla v sále Hotelu Zlatá Hvězda vzdělávací akce určená převážně pro školní asistenty, kteří fungují v mateřských a základních školách v celém ORP Litomyšl. Přednášející PhDr. Hana Mervartová se věnovala tématu Kooperativní výchova v prostředí školy. 

Dne 27. února 2017 se v zasedací místnosti internátu Litomyšlské nemocnice uskutečnil 1. Kulatý stůl Klubu neformálního základního vzdělávání na téma "Důležitost vzdělávání". V úvodu PhDr. Milada Nádvorníková  představila projekt Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl a krátce pohovořila o aktuálním stavu projektu. 
Manažerka KNPV a vedoucí Rodinného centra Litomyšl Petra Benešová představila aktivity Klubu neformálního předškolního vzdělávání, Mgr. Josef Štefl, ředitel DDM Litomyšl a manažer KNZV, seznámil přítomné s aktivitami Klubu neformálního základního vzdělávání se sídlem v Domu dětí a mládeže v Litomyšli, Mgr. Stanislav Švejcar, zástupce ředitele ZŠ Zámecká, promluvil o zkušenostech s aktivitou Starší kamarád, která je zastřešená projektem. Pan Mgr. Petr Dřínovský - ředitel SVP Svitavska ALFA, pohovořil o inkluzi na školách a uvedl několik příkladů z praxe. Kulatého stolu se zúčastnili pedagogové a ředitelé základních škol, rodiče žáků, sociální a zdravotní pracovnice, pracovnice OSPODu a veřejnost - na závěr proběhla diskuze.

Dne 24. února 2017 proběhla porada projektového týmu. 

Pro pracovníky pracující v sociální oblasti, zdravotnictví a ve školství, kteří jsou v přímém kontaktu s rodinou a mohou se setkat s obětmi domácího násilí, se 6. února 2017 uskutečnil Kulatý stůl na téma "Domácí násilí - beze svědků". Lektoři Mgr. Karolína Jeníková (krizový intervent pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů z Bílého kruhu bezpečí Pardbice) a Mgr. Antonín Křoustek (vedoucí poradny Bílého kruhu bezpečí Jihlava)poskytli ucelené informace jak pomoci obětem trestných činů.

Dne 31. ledna 2017 proběhl seminář s názvem "Školská legislativa v aktuálním znění
týkající se společného vzdělávání pro mateřské a základní školy včetně podpůrných opatření". Přednášela Mgr. Marika Kropíková.

Dne 23. ledna 2017 se uskutečnila porada projektového týmu.

Dne 9. ledna 2017 se konalo společné jednání koordinátorů základních škol a mateřských škol.

Dne 9. ledna 2017 proběhla v rámci projektu "Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl" akce Sdílení dobré praxe, kde si účastnice vyměňovaly praktické zkušenosti při práci s dětmi v mateřských školách.

Dne 7. prosince 2016 se konala porada projektového týmu.

Dne 26. listopadu 2016 proběhla aktivita "Sdílení dobré praxe", kdy si účastnice vyměňovaly zkušenosti s praktickými aktivitami v mateřských školách při práci s dětmi.

Během měsíce listopadu 2016 probíhají na mateřských a základních školách ORP návštěvy z projektového týmu. S koordinátory jednotlivých škol se řeší organizační záležitosti, probírají postřehy a zkušenosti z praxe uplynulých týdnů a také zapojení školních asistentů do výuky.

V listopadu 2016 mateřské a základní školy v ORP Litomyšl, které jsou zapojeny do projektu, dokončují zpracování "Plánu podpory inkluzivního vzdělávání na školní rok 2016/2017". Po jeho schválení vedením školy budou koordinátoři dohlížet na realizaci a plnění.

Dne 9. 11. 2016 proběhl seminář na téma "Dítě, poruchy chování, pozornosti, rodiče a škola". Přednášejícím byl Mgr. Ferdinand Raditsch. 

Dne 31.10. 2016 -  porada projektového týmu

Dne 18. 10. 2016 - porada projektového týmu

Od října 2016 může každá škola v rámci aktivity č. 4 - Podpora pedagogů při zavádění inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy, využít konzultací různých odborníků v závislosti na aktuálních potřebách.

Od 1. října 2016 je zajištěno doučování žáků prostřednictvím individuálních konzultantů a pro podporu čtenářství, matematické gramotnosti a rozvoje cizího jazyka byly zřízeny na školách vzdělávací kroužky.

Dne 1. 10. 2016 - byla zahájena činnost Klubu neformálního předškolního vzdělávání, tzv. Klubík v Rodinném centru Litomyšl. Klubík je otevřen ve všední dny od 8:00 do 12:00 hod, pro děti které nenavštěvují mateřskou školu. Manažerkou klubu je Petra Benešová.

Dne 1. 10. 2016 - byla zahájena činnost Klubu neformálního základního vzdělávání v prostorách Domu dětí a mládeže Litomyšl, pod vedením manažera klubu Mgr. Josefa Štefla. Klub funguje každý všední den od 12:00 do 16:00 hod a navštívit ho mohou děti ze základních škol z celého území ORP Litomyšl.

Dne 20. 9. 2016 - porada projektového týmu

Dne 6. 9. 2016 - porada projektového týmu

Dne 1. 9. 2016  - na mateřských a základních školách v ORP Litomyšl, které jsou zapojeny do projektu "Cestou vzájemného porozumění ve vzdělání", byly vytvořený pozice školních asistentů, mentorů a koordinátorů. Školní asistenti pomáhají při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují podporu učiteli při organizační činnosti ve vyučování a podporují rozvoj nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky.

Dne 30.8. 2016  -  porada projektového týmu

Dne 25.8. 2016  - porada projektového týmu

Dne 10. 8 2016 - jednání se zástupci MŠ, ZŠ

Dne 10. 8. 2016 - jednání projektového týmu

20.7.2016 - příprava podkladů pro vydání právního aktu, příprava konkrétních činnosti a postupů pro zajištění realizace klíčových aktivit projektu, komunikace se zástupci mateřských a základních škol a projednávání možných projektových úprav s cílem posílení odborných pozic tj. školních asistentů pro potřeby základních a mateřských škol.   

Dne 18.7.2016 - jednání projektového týmu

Dne 12. 7. 2016 - zahájení přípravy podkladů pro vydání právního aktu

Dne 11. 7. 2016 - jednání projektového týmu

Dne 1. 7. 2016  - zahájení realizace projektu

Dne 30. 6. 2016 - informování cílových skupin o zahájení realizace projektu 

Dne 28. 6. 2016 - jednání projektového týmu -  projednání postupu zahájení realizace projektu

 

 

 
 

Projekt „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“,
r.č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 je realizovaný a financovaný s podporou ESF,
Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu a rozpočtu města.

Loading

Cestou vzájemného porozumění na území ORP Litomyšl


© 2011 - 2017 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty