Litomysl Zastupitelstvo města záložky a sdílení

Usnesení Zastupitelstva města

4. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 6. 2011 malý sál Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

pdf.gif zápis ze zasedání (formát pdf, velikost 382,99 KB)

usnesení č. 88/11
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 89/11

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- pí Dana Kmošková
- Ing. Josef Janeček
- MUDr. Vít Heblt


usnesení č. 90/11

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Mgr. Zdeněk Zitko
- Vojtěch Stříteský


usnesení č. 91/11

ZaM rozhodlo v souladu s ust. § 95 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů o námitce proti zápisu ze zasedání ZaM ze dne 12. 5. 2011, kterou podal člen zastupitelstva města pan Radek Pulkrábek dne 14.6.2011 takto: ZaM souhlasí s navrženou změnou dle přílohy č. 01/STA/04/2011. 


zajistí: Kortyš (Kubešová)


usnesení č. 92/11
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1316/25 ostatní plocha o výměře 65 m2 a p.p.č. 1346/23 ostatní plocha o výměře 6 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu 70 Kč/m2. Jedná se o pozemky pod komunikací a zelení na Mařákově ulici.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 93/11
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 859/1 trvalý travní porost o výměře 5519 m2, p.p.č. 859/2 zahrada o výměře 2773 m2, p.p.č. 859/3 zahrada o výměře 459 m2, p.p.č. 859/4 zahrada o výměře 2041 m2, p.p.č. 859/5 zahrada o výměře 88 m2, p.p.č. 861/6 trvalý travní porost o výměře 155 m2, p.p.č. 935/1 trvalý travní porost o výměře 425 m2, p.p.č. 935/2 trvalý travní porost o výměře 48 m2, p.p.č. 935/3 trvalý travní porost o výměře 50 m2, p.p.č. 935/4 trvalý travní porost o výměře 65 m2, p.p.č. 935/6 trvalý travní porost o výměře 36 m2, p.p.č. 1974 orná půda o výměře 4606 m2, p.p.č. 2496/3 vodní plocha o výměře 256 m2, p.p.č. 2496/6 vodní plocha o výměře 42 m2, st.p.č. 3037 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2, st.p.č. 3038 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, st.p.č. 3039 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, st.p.č. 3040 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, st.p.č. 3041 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, st.p.č. 3042 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2, st.p.č. 3043 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, st.p.č. 3044 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, st.p.č. 3045 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2, st.p.č. 3046 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, st.p.č. 3047 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 a st.p.č. 3048 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v katastrálním území Litomyšl od spoluvlastníků ***** za kupní cenu 30 Kč/m2.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 94/11
ZaM souhlasí s uzavřením souhlasného prohlášení č. 11/11/HSYM-SP s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, kterým se p.p.č. 2276/14 ostatní plocha o výměře 374 m2 v katastrálním území Litomyšl v souladu s § 2 zákona č. 172/1991 Sb. převede do vlastnictví Města Litomyšle.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 95/11
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 590/1 ostatní plocha o výměře 194 m2, p.p.č. 590/2 ostatní plocha o výměře 260 m2 a p.p.č. 590/15 ostatní plocha o výměře 10 m2 v katastrálním území Nedošín od ***** za kupní cenu 51.000 Kč. Jedná se o pozemky v areálu ČOV.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 96/11
ZaM souhlasí s odkoupením dílu "a" o výměře 60 m2 z p.p.č. 221/12 trvalý travní porost a dílu "c" o výměře 3113 m2 z p.p.č. 228/2 orná půda o výměře 3113 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělených podle geometrického plánu č. 486-53/2011 od pana*****. Kupní cena 150 Kč/m2. Jedná se o pozemky pro budoucí veřejný prostor a výstavbu RD.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 97/11

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucím bezúplatném převodu pozemku města - části p.p.č. 2362 ostatní plocha o výměře cca 165 m2 v katastrálním území Litomyšl, která bude zastavěna přístavbou piaristické koleje, v souladu s čl. VI., odst. 7, písm. a) nájemní smlouvy ze dne 23.6.2009 do vlastnictví Českomoravské provincie Řádu zbožných škol - piaristů, IČ 00406180, Kostelní 514, Strážnice.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 98/11

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí koupi a prodeji nebytové jednotky „přístavby Koleje“ o celkové podlahové ploše cca 345 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město spolu s příslušným podílem na společných částech budovy koleje a na pozemku zastavěném kolejí, kterou bude sjednán budoucí prodej za kupní cenu 12.159.859 Kč bez DPH (cena zhotovení přístavby dle smlouvy o dílo) po ukončení nájmu v souladu s čl. VI., odst. 7, písm. b) nájemní smlouvy ze dne 23.6.2009 z vlastnictví Českomoravské provincie Řádu zbožných škol - piaristů, IČ 00406180, Kostelní 514, Strážnice do vlastnictví Města Litomyšle. (Město bude mít po ukončení nájmu pohledávku za provedení obnovy pronajaté koleje ve stejné výši, která bude proti kupní ceně započtena)


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 99/11

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení zástavního práva a o zřízení předkupního práva s věcnými účinky k objektu piaristické koleje - budovy č.p. 8 na st.p.č. 251/1 a st.p.č. 251/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2472 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město, kterou bude pro město zřízeno zástavní právo k zajištění veškerých pohledávek vůči vlastníkovi objektu do výše 60 mil. Kč a dále předkupní právo s věcnými účinky pro případ budoucího záměru zcizit uvedené nemovitosti. Smlouva bude uzavřena v souladu s čl. VI., odst. 7, písm. c) nájemní smlouvy ze dne 23.6.2009 s Českomoravskou provincií Řádu zbožných škol - piaristů, IČ 00406180, Kostelní 514, Strážnice.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 100/11
ZaM částečně revokuje usnesení ZaM č. 51/11 ze dne 12.5.2011: ZaM souhlasí s prodejem bytových jednotek, uvedených v příloze č. 1/MJ/4/11 tohoto usnesení do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, uvedených v příloze, a to za kupní cenu, uvedenou u jednotlivých bytů v příloze. Kupní smlouva bude uzavřena po úhradě celé kupní ceny na bankovní účet města. V nabídce adresované nájemcům ve smyslu ust. § 22, odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. bude uvedeno, že v případě, že nájemci nepřijmou nabídku, bude bytová jednotka zatížená právem nájmu nabízena k prodeji třetím osobám. Pokud nájemce bytu sdělí, že nemá zájem o odkoupení bytové jednotky, přičemž za stanovených podmínek má zájem o odkoupení bytové jednotky jeho příbuzný v řadě přímé, bude záměr prodat bytovou jednotku příbuznému v řadě přímé podléhat předchozímu souhlasu ZaM. Pokud nájemce bytu nabídku nepřijme, další postup při nabízení bytové jednotky zatížené právem nájmu k prodeji třetím osobám bude podléhat předchozímu souhlasu ZaM. Revokace z důvodu nákladů na probíhající výměnu oken v bytech v č.p. 1051.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 101/11
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 509/4 ostatní plocha o výměře 23 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu č. 757-34/2011. Nabyvatel pan *****. Pan *****. převedl v roce 2010 bezplatně do vlastnictví města podíl ve výši id. 3/16 vzhledem k celku z p.p.č. 2320 orná půda o výměře 622 m2 v katastrálním území Litomyšl.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 102/11

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/18 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/9 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/18 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu 350 Kč/m2.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 103/11

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem turistického odpočívadla (dřevěný přístřešek, stůl, 2 lavice, stojan na kola a mapa) v pořizovací hodnotě 55.042 Kč z vlastnictví svazku obcí Kraj Smetany a Martinů, IČ 68211384, Palackého nám. 160, Polička do vlastnictví Města Litomyšle.


zajistí: Kašpar (Chadima)


usnesení č. 104/11
ZaM souhlasí s povýšením rozpočtu kap. 08 org. 2263 o částku 130.000 Kč a souhlasí s poskytnutím dotace 130.000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl (80.000 Kč oddíl fotbalu a 50.000 Kč oddíl atletiky).


zajistí: Stříteský (Nádvorníková)


usnesení č. 105/11

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2 mil. Kč na vybudování hřiště s umělým trávníkem na místě stávájícího hřiště č. II v areálu stadionu Černá hora. Příjemce dotace TJ Jiskra Litomyšl, IČ: 15034526, U Plovárny 1061, Litomyšl. Celkový rozsah investice dle žádosti na MŠMT  21,9 mil Kč. Dotace bude poskytnuta po dokončení hřiště a za předpokladu, že TJ Jiskra Litomyšl obdrží dotaci MŠMT, která umožní realizaci celé akce.  


zajistí: Stříteský (Nádvorníková)


usnesení č. 106/11

ZaM souhlasí s povýšením příspěvku Základní škole Litomyšl, T.G. Masaryka 1145, okres Svitavy o částku 2.000 Kč na podporu Česko - polské mezinárodní výměny mládeže. Hrazeno z kap. 08  org. 355. 


zajistí: Stříteský (Nádvorníková)


usnesení č. 107/11
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 20.6.2011. (příloha 1/FIN/4/11)


předkládá: Bárta (Jůzová)


usnesení č. 108/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2011 (příloha 2a/FIN/4/11) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2010                                                      4.113,42 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2011                              9.809,98 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách k 31.12.2011 (příloha 2b/FIN/4/11)


zajistí: Kortyš (Jůzová)


usnesení č. 109/11

ZaM schvaluje změny hospodářského plánu 2011 - RO č. 104/2011( příloha 3a/FIN/4/11).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    64.659,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   32.717,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               31.942,00 tis. Kč
Objem nákladů na jednotlivých kapitolách (příloha 3b/FIN/4/11)


zajistí: Kortyš (Jůzová)


usnesení č. 110/11
ZaM schvaluje návrh rozpočtového výhledu na roky 2012 - 2014.
(příloha 4/FIN/4/11)


zajistí: Kortyš (Jůzová)


usnesení č. 111/11
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 256.770 Kč společnosti "HZH s.r.o., Smetanovo náměstí 84, 570 01 Litomyšl", IČO 620 27 140 na opravy povrchu nádvoří mezi hotelem Zlatá Hvězda a kinem. Hrazeno z rozpočtové rezervy.


zajistí: Kortyš (Zachař)


usnesení č. 112/11
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace na Odpolední čaje pro dříve narozené ve výši 5.000 Kč. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 06, org. 218 Farní charitě Litomyšl zastoupené Věrou Dvořákovou (sídlo: Bělidla 392, 570 01 Litomyšl, IČO: 47489839).


zajistí: Stříteský (Severová)


usnesení č. 113/11
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2010 (příloha 1/KCR/4/2011).


předkládá: Kortyš (Severová)


usnesení č. 114/11
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2010 (příloha 2/KCR/4/2011).


předkládá: Stříteský (Severová)


usnesení č. 115/11
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2010 (příloha 3/KCR/4/2011).


předkládá: Kortyš (Severová)


usnesení č. 116/11
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2010 (příloha 4/KCR/4/2011).


předkládá: Kortyš (Severová)


usnesení č. 117/11
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2010 (příloha 5/KCR/4/2011).


předkládá: Kortyš (Severová)


usnesení č. 118/11
ZaM schvaluje investiční dotaci ve výši 500.000 Kč Litomyšlské nemocnici a.s., J. Purkyně 652, IČ 00193861. Dotace je určena na likvidaci staré ekologické zátěže - bývalá ČOV v areálu nemocnice. Hrazeno z kap.14.


zajistí: Kašpar (Kopecká)


usnesení č. 119/11
ZaM revokuje usnesení ZaM č.  04/14 ze dne 12.5.2011 ve věci změny pokynů k zapracování stanovisek Ministerstva dopravy a Krajského úřadu Pardubického kraje (trasování koridorů R35) v rozsahu dle přílohy č. 2/VUP/4/2011.


zajistí: Kortyš (Filipi)


usnesení č. 120/11
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 04/11, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (příloha č. 01/Taj/04/2011). 


zajistí: Pulgret (Jiráň)


usnesení č. 121/11

ZaM schvaluje znění dodatku zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. dle předloženého návrhu č. 02/STA/4/2011. ZaM pověřuje starostu města, aby podepsal dodatek zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s.


zajistí: Kortyš (Kubešová)


usnesení č. 122/11
ZaM je znepokojeno snahou kraje sloučit nemocnice akutní lůžkové péče do jediného subjektu. ZaM trvá na zachování současného rozsahu péče v Litomyšlské nemocnici a.s.


zajistí: Kortyš (Janeček)


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty