Litomysl Zastupitelstvo města záložky a sdílení

Programové prohlášení Zastupitelstva města Litomyšle

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014 – 2018

Litomyšl a integrované obce jsou naším společným domovem a my budeme konat tak, abychom zajistili jeho řádnou správu i dynamický rozvoj. Také proto jsou našimi hlavními prioritami otevřenost, vstřícnost a kvalitní informovanost občanů, podpora dobrých nápadů a činů, které pomohou zlepšovat život ve městě a přispějí k dobrým vztahům mezi všemi spoluobčany. Potřeby a přání našich spoluobčanů nadřadíme nad zájmy úzkých skupin zájmových či stranických. V otevřené demokratické diskusi budeme hledat správná a realistická řešení problémů.

Při správě veřejných financí budeme rozumnými a uvážlivými hospodáři, každoročně sestavíme vyrovnaný rozpočet a umožníme jeho kontrolu veřejností. Na internetu budeme také, v souladu s právními předpisy, zveřejňovat zásadní smlouvy a výstupy z výběrových řízení. Budeme hledat případné rezervy i možné úspory a zodpovědně plánovat tak, abychom město dlouhodobě nezadlužovali.     

V oblasti investic se zaměříme na možnost vybudování Domu pro seniory s podmínkou získání dotace, budeme pokračovat ve výstavbě cyklostezek a projektové přípravě jejich dalších tras. Do vhodnějších prostor (Ortoptika) přemístíme Dům dětí a mládeže. Ve městě navýšíme počet parkovacích míst a dle finančních možností a dotačních titulů vybudujeme nové dětské dopravní hřiště. Především však dokončíme probíhající největší investiční akci, Revitalizaci Zámeckého návrší a zajistíme kvalitní realizaci úprav nábřeží Loučné Proměny.

Navýšíme finanční prostředky na opravy a řádnou údržbu obecního majetku. Ve městě a v integrovaných obcích dobudujeme chodníky a místní komunikace, opravíme osvětlení a pravidelně budeme provádět kontroly a doplňování prvků na sportovních a dětských hřištích v naší správě. Budeme usilovat o celkové snižování energetické náročnosti našich budov.

V oblasti podnikání budeme podporovat zejména zdejší podnikatele, dobudujeme podnikatelskou zónu Benátská. Připravíme podmínky pro vznik nové průmyslové zóny bez nutnosti záboru zemědělské půdy (např. v prostorách bývalého vysílače Pohodlí) tak, abychom měli zajímavé nabídky novým investorům, kteří přispějí ke zvýšení zaměstnanosti v naší lokalitě.

Na všech úrovních budeme usilovat o rozvoj litomyšlské nemocnice přinejmenším v dřívějším rozsahu oborového spektra, tedy včetně porodnice a dětského oddělení, a zachování resp. zvyšování kvality poskytované péče. Proto budeme aktivními iniciátory konkrétních kroků vedoucích k podpoře a zlepšování zdravotnických služeb, Do tohoto procesu zapojíme samosprávu, veřejnost, podnikatelskou sféru, mikroregion a též odborné i všeobecné lékaře z privátních ordinací.

Zachováme dostupnost potřebných sociálních služeb pro občany všech věkových kategorií a budeme podporovat spolupráci mezi organizacemi zajišťujícími sociální služby, služby navazující a ostatními zainteresovanými složkami (školská a zdravotnická zařízení, NNO, Policie). Nadále budeme zdokonalovat systém péče o osoby sociálně vyloučené, podporovat charitativní projekty.

V oblasti dopravy bude naší jednoznačnou prioritou podpora stavby rychlostní komunikace R35 s ohledem na územní integritu města a s urychleným vybudováním obchvatu města v její budoucí trase. Naše město bude přátelské k cyklistům, vyřešíme bezpečný přejezd z jednoho jeho konce na druhý a nainstalujeme další stojany na kola. Zajistíme, aby byl tranzitní provoz v Litomyšli plynulý a jízda vozidel městem probíhala podle platných předpisů.

Budeme účinně chránit bezpečnost občanů města, aktivně rozvíjet programy prevence v oblasti kriminality, vystupovat proti rušení nočního klidu, nepřístojným projevům na veřejnosti či užívání drog a alkoholu mladistvými.

Chceme být zdravým městem, kde se dobře dýchá a žije. Budeme řešit protipovodňová opatření a ekohospodaření s vodou. Dokončíme zmapování stávající zeleně a vytvoříme koncepci obnovy a údržby zelených ploch. Nadále budeme podporovat ekologické třídění odpadů.

Litomyšl zůstane i nadále městem kultury, školství, společenského života a sportu. Budeme podporovat školy na všech úrovních, občanské a spolkové aktivity a již tradiční akce a podniky v čele s operním festivalem Smetanova Litomyšl, Gastronomickými slavnostmi M. D. Rettigové a Lázněmi ducha. Systematicky budeme podporovat sportovní kluby, sportující mládež, její trenéry a upravíme volnočasové plochy a objekty pro vyžití všech věkových skupin spoluobčanů.

Budeme podporovat rozvoj cestovního ruchu, ale s větším akcentem na přínos občanům našeho města. Pokusíme se o zlepšení vzhledu historického centra, podsíní a obecně kultury prodeje.

Chceme být a budeme otevřené a transparentní město. Do procesů plánování a příprav projektů a velkých investic prostřednictvím veřejných projednání, anket a dotazníkových šetření zapojíme veřejnost. Lilie bude mj. podrobněji informovat o práci výborů zastupitelstva a komisí rady města. Podpoříme zájem občanů o veřejné věci a jejich aktivní účast na dění v samosprávě.

 Uděláme vše pro to, aby čas, který prožijeme společně v Litomyšli,
byl ten nejlepší.

Schváleno usnesením zastupitelstva města č. 158/14 dne 09.12.2014


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty