Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Janov

Obec Janov má nový územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2012, nabytí účinnosti 5.1.2013. Jeho dokumentace je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Janov
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

územní plán (vydaný)

 textová část (formát pdf, velikost 1,86 MB)

 základní členění území (formát pdf, velikost 3,97 MB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 4,52 MB)

 veřejně prospěšné stavby (formát pdf, velikost 4,34 MB)

 koordinační výkres (formát pdf, velikost 4,46 MB)

 výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 12,45 MB)

 předpokládaný zábor půdního fondu (formát pdf, velikost 4,59 MB)

 koncepce krajiny, ÚSES (formát pdf, velikost 4,22 MB)

 urbanistická koncepce, kulturní souvislosti (formát pdf, velikost 855,11 KB)

zpráva o uplatňování územního plánu

 Zpráva o uplatňování ÚP Janov 1_2013-1_2017 (formát pdf, velikost 542,75 KB)

Územní studie - Veřejná prostranství - Litomyšl a Janov

 Zadání územní studie (formát pdf, velikost 559,68 KB)


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty