Litomysl Rada města Litomyšle záložky a sdílení

Usnesení Rady města Litomyšle

11. zasedání ze dne 15. 4. 2014

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v usneseních rady města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze tohoto dokumentu. Osobní údaje jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

usnesení č. 339/14
RaM bere na vědomí roční zprávu o provozování vodovodu a kanalizace pro Město Litomyšl za rok 2013. 


usnesení č. 340/14
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru Braunerova nám. před čp. 91 o velikosti 25 m2 v období od 16.04. do 30.09.2014 za účelem provozování restaurační zahrádky. Žadatel Kateřina Profousová, Café - kafíčko, IČ 48611972. V rámci provozu restaurační zahrádky nesmí být provozován venkovní gril.  


usnesení č. 341/14
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru Braunerova nám. před čp. 91 o velikosti 52 m2 v období od 01.05. do 30.09.2014 za účelem provozování restaurační zahrádky. Žadatel Romana Peřinová, Pizzerie Bella Napoli, IČ 64206718. V rámci provozu restaurační zahrádky nesmí být provozován venkovní gril.  


usnesení č. 342/14
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru ul. T.G. Masaryka (spojovací komunikace k podchodu) v období od 05.05. do 07.05. ul. Vodní valy, v období od 12.05. do 16.05.2014 a 2 dny v období od 16.05. do 31.05.2014 za účelem provádění výkopových prací při výměně plynovodu. Žadatel LB tech Litomyšl, IČ 15035808. Úprava povrchů do 30.06.2014. 


usnesení č. 343/14
RaM bere na vědomí přehled dlužných částek na nájemném a službách souvisejících s užíváním bytu v městských bytech k 31.03.2014 dle přílohy č. 01/MH/11/2014.


usnesení č. 344/14
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru ul. Zámecká před čp. 508 o velikosti 27 m2 v období od 22.04. do 25.04.2014 za účelem provádění výkopových prací v rámci přesunutí trafostanice. Žadatel VČE - montáže, a.s., IČ 259328746. Dokončení povrchů do 30.05.2014. 


usnesení č. 345/14
RaM bere na vědomí zápis z jednání dopravní komise ze dne 02.04.2014 dle přílohy č. 02/MH/11/2014 a ukládá odboru místního a silničního hospodářství řídit se usneseními dopravní komise č. DK/11/2014, DK/12/2014, DK/14/2014 až DK/16/2014 a zajistit jejich realizaci nebo další projednání v rámci schválených kompetencí.


usnesení č. 346/14
RaM souhlasí s povolením zvláštního užívání veřejného prostranství v prostoru Smetanovo nám. před čp. 102-103 o velikosti 10 m2 v období od 19.04. do 31.05.2014 za účelem zařízení staveniště. Žadatel Vilém Nonn, V. K. Jeřábka 27, Litomyšl.


usnesení č. 347/14

RaM vydává toto stanovisko ke studii proveditelnosti opravy mostní konstrukce pod světelnou křižovatkou projednané dne 04.04.2014 na MěÚ Litomyšl: Město Litomyšl požaduje přesunutí provedení opravy mostní konstrukce na období po vybudování silnice R35, která poslouží též jako obchvat města Litomyšle.


usnesení č. 348/14
RaM souhlasí s ukončením dohody o smlouvě budoucí o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy č-8120042784. Žadatel ustoupil od zamýšleného technického řešení přeložky. Dohoda je ukončena bez jakýchkoliv závazků. RaM pověřuje starostu podepsáním dohody.


usnesení č. 349/14
RaM stanovuje v souladu s ustanovením článku 8 odst. (2) směrnice rady města č. 02/14 (evidenční číslo řídící dokumentace OS/1203/R) způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Oprava chodníků ul. Míru a Revoluční Husova čtvrť" podle přílohy č. 01/RIM/11/2014.


usnesení č. 350/14

RaM jmenuje komisi pro otvírání obálek a na hodnocení nabídek (mimo jednacích řízení bez uveřejnění a veřejných zakázek malého rozsahu) na zakázku "Revitalizace Zámeckého návrší v Litomyšli",(reg. číslo projektu CZ.1.06/5.1.00/01.06135)" v tomto složení:
p. Radomil Kašpar, náhr. Ing. Bohuslav Pulgret
p. Vojtěch Stříteský, náhr. Ing. Jaromír Drábek
pí Lenka Černá, náhr. Ing. Pavel Chadima
Ing. Luboš Severa, náhr. Ing. Pavel Bis
p. František Zachař, náhr. Ing. Antonín Dokoupil


usnesení č. 351/14

RaM revokuje usnesení č. 496/2012 ze 12.06.2012 takto: RaM jmenuje komisi pro jednací řízení bez uveřejnění na projektu Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli ve složení:
p. Radomil Kašpar, náhradník p. Vojtěch Stříteský
p. František Zachař, náhradník Ing. Antonín Dokoupil
pí Lenka Černá, náhradník Ing. Jaromír Drábek
Ing. Luboš Severa, náhradník pí Lenka Moravcová
p. Martin Černý, DiS., náhradník Ing. Josef Černý
RaM pověřuje komisi vypisovat dle potřeby stavby jednací řízení bez uveřejnění, otevíráním obálek s nabídkami a vést se zhotovitelem jednání směřující k uzavření dodatků ke smlouvě a k uzavření smluv. Závěrečné protokoly z těchto jednání a návrhy dodatků ke smlouvě a smlouvy budou předloženy radě ke schválení.


usnesení č. 352/14
RaM schvaluje dodatek s pracovním označením "S" č. 21 smlouvy o dílo ze dne 25.05.2011 s firmou Hochtief CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ 46678468 na zhotovení zakázky "Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli". Předmětem dodatku je změna ceny díla dle změnových listů č. Z028, Z043, Z072, Z081, Z161, Z162,  Z194, Z212 a Z213, neboť v průběhu provádění díla se rozhodlo, že některé původně plánované části díla nebudou prováděny. RaM pověruje starostu podpisem dodatku smlouvy o dílo.


usnesení č. 353/14
RaM schvaluje na návrh Komise pro JŘBU dodatek s pracovním označení "R" č. 22 ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2011 s firmou Hochtief CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ 46678468 na zhotovení zakázky "Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli v rámci jednacího řízení bez uveřejnění při zadávaní dodatečných stavebních prací dle ustanovení §23, odst. 7, písm a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění". Předmětem dodatku je změna ceny díla dle změnových listů č. Z082, Z096, Z153, Z163, Z182, Z199, Z079, Z200, Z202 a Z203. RaM pověruje starostu podpisem dodatku smlouvy o dílo.


usnesení č. 354/14
RaM souhlasí s uzavření dodatku č1 ke smlouvě č. 59/2014 na stavbu "Oprava povodňových škod rybníku Nový , Budislav" uzavřené s firmou Profistav Litomyšl a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ 27742741. Dodatkem se upravuje rozsah prací, navýšení ceny 38.550 Kč bez DPH. RaM pověřuje starostu města podepsáním dodatku smlouvy,


usnesení č. 355/14
RaM souhlasí s uzavřením dohody na provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „ul. Jiráskova - zádlažby a kanalizační vpustě" s fi. Regionální muzeum v Litomyšli. Cena prací  za I. fázi jsou max. 7.000 Kč. V případě nálezů bude další postup řešen dodatkem dohody. 


usnesení č. 356/14
RaM souhlasí s uzavřením dohody na provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „Obnova aleje filosofů" s fi. Regionální muzeum v Litomyšli. Cena prací za I. fázi jsou max. 5.000 Kč. V případě nálezů bude další postup řešen dodatkem dohody. 


usnesení č. 357/14

RaM dává souhlasné stanovisko ke zřízení odloučeného pracoviště Základní školy Mozaika, o.p.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, IČ: 25918125, na území města Litomyšle, k datu 1. 9. 2014, a to dle předloženého návrhu, ve smyslu ust. § 147 odst. 1 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.


usnesení č. 358/14
RaM souhlasí s navýšením kapacity školní družiny Základní školy Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy ze 100 na 125 žáků k 01.09.2014.


usnesení č. 359/14

RaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč pro Jezdecký klub Hřebčín Suchá, Prokešova 912, Litomyšl, IČ 68247311 na podporu 17. ročníku Velké ceny Litomyšle 2014 v parkurovém skákání - český skokový pohár 2014. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08 položka 2263. Akce se koná pod záštitou pana starosty Michala Kortyše.


usnesení č. 360/14
RaM vzala na vědomí zápis z jednání komise pro školství, výchovu a vzdělávání ze dne 07.04.2014. Příloha č. 01/SSK/11/2014.


usnesení č. 361/14

RaM souhlasí s případným dofinancováním VIII. ročníku mezinárodního semináře "Současnost a perspektiva sociální péče ve společnosti 21. století", který se koná ve dnech 4. - 5. září 2014 v prostorách Zámeckého návrší v Litomyšli. Hrazeno z rozpočtu města v částce max. 20 tis. Kč.


usnesení č. 362/14
RaM souhlasí a doporučuje ZaM poskytnutí dotace na podporu sportovní reprezentace oddílů s početnou kolektivní mládežnickou základnou. Hrazeno z kap. 08, org. 2263. Příloha č. 3/SSK/11/2014.


usnesení č. 363/14

RaM souhlasí s převzetím věcného daru – antidekubitní matrace s pulsátorem v hodnotě 2.880 Kč – do vlastnictví příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci města Litomyšl. Dárce pan Jindřich Bulva.


usnesení č. 364/14
RaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o nadační podpoře na Grantový projekt, na základě které Nadace nadačním příspěvkem podpoří obnovu Nábřeží řeky Loučné v Litomyšli.


usnesení č. 365/14

RaM bere na vědomí informace o projektu Orlicko - Třebovský bike resort. RaM nesouhlasí s navrženým rozsahem tras na území lesů v majetku města Litomyšl a dále nesouhlasí s kofinancováním tohoto projektu.


usnesení č. 366/14
RaM se seznámila s žádostí paní Jitky Hurtové ze dne 8.4.2014 o narovnání sporných vztahů a finanční kompenzaci mezi vlastníky st.p.č. 303 včetně budovy č.p. 109 a st.p.č. 302 včetně budovy č.p. 110 v katastrálním území Litomyšl. RaM nesouhlasí s navrženým řešením. RaM souhlasí s jednáním o stavebním oddělení budov na náklady města dle zpracovaného projektu.


usnesení č. 367/14

RaM revokuje usnesení RaM č. 228/13 ze dne 26.3.2013: RaM souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti na umístění zemního kabelového vedení NN na stavbu "IV-12-2011499/VB/01 - Litomyšl, Zahájská - knn - Hadaš" na p.p.č. 2030/17 ovocný sad a p.p.č. 2031/1 ostatní plocha v katastrálním území a obci Litomyšl, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle. Věcné břemeno bude spočívat v právu stavby zařízení distribuční soustavy, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování a oklešťování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zák.č. 458/2000 Sb. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a to formou jednorázové úhrady ve výši 1.000 Kč bez DPH. Oprávněným z věcného břemene bude ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035. Rozsah věcného břemene bude podle geometrického plánu č. 2481-421/2013.


usnesení č. 368/14
RaM revokuje usnesení RaM č. 54/13 ze dne 29.1.2013: RaM souhlasí se zřízením věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení NN na stavbu "Litomyšl, Kornice – knn – Vacek" na p.p.č. 456/1 orná půda v katastrálním území Kornice a obci Litomyšl, která je ve spoluvlastnictví Města Litomyšle a manželů Chaloupkových. Věcné břemeno bude spočívat v právu stavby zařízení distribuční soustavy, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování a oklešťování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, zák.č. 458/2000 Sb. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a to formou jednorázové úhrady ve výši 1.000 Kč bez DPH (500 Kč bez DPH pro město a 500 Kč bez DPH pro manželé Chaloupkovi). Oprávněným z věcného břemene bude ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035. Rozsah věcného břemene bude podle geometrického plánu č. 184-338/2013.


usnesení č. 369/14
RaM souhlasí se zřízením věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení NN na stavbu "Litomyšl, Kornice – knn – Vacek" na p.p.č. 163/3 ostatní plocha v katastrálním území Kornice a obci Litomyšl, která je ve vlastnictví Města Litomyšle. Věcné břemeno bude spočívat v právu stavby zařízení distribuční soustavy, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování a oklešťování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, zák.č. 458/2000 Sb. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a to formou jednorázové úhrady ve výši 1.000 Kč bez DPH. Oprávněným z věcného břemene bude ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035. Rozsah věcného břemene bude podle geometrického plánu č. 184-338/2013.


usnesení č. 370/14
RaM revokuje usnesení RaM č. 833/12 ze dne 9.10.2012: RaM souhlasí se zřízením věcného břemene na umístění zemního kabelového vedení NN na stavbu "IV-12-2010945, Litomyšl, Zahájí - Poláček - knn" na p.p.č. 304/12 orná půda, p.p.č. 304/14 orná půda a p.p.č. 308/2 ostatní plocha v katastrálním území Lány u Litomyšle a obci Litomyšl, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle. Věcné břemeno bude spočívat v právu stavby zařízení distribuční soustavy, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování a oklešťování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25, odst. 4, zák.č. 458/2000 Sb. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a to formou jednorázové úhrady ve výši 15.000 Kč bez DPH. Oprávněným z věcného břemene bude ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035. Rozsah věcného břemene bude podle geometrického plánu č. 501-807/2012.


usnesení č. 371/14

RaM souhlasí a doporučuje ZaM ke schválení uzavření dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci na projektu "Cyklostezka Litomyšl – Vysoké Mýto (úseky Nedošín – Tržek; Tržek – osada V Lukách)“ uzavřené dne 18.10.2012 mezi městem Litomyšl a obcemi Tržek a Nová Sídla. Dodatkem bude změněno majetkoprávní řešení tak, že vybudovaná část cyklostezky na území obce Tržek bude převedena bezplatně do jejího vlastnictví po vybudování a kolaudaci a část cyklostezky na území obce Nová Sídla bude převedena bezplatně do jejího vlastnictví po vybudování a kolaudaci. Obce se zaváží, že po dobu 8 let udržitelnosti projektu nepřevedou cyklostezku do vlastnictví třetích osob a zajistí trvalé veřejné bezplatné užívání k určenému účelu. Důvodem ke změně je zařazení cyklostezky do kategorie místních komunikací, které mají být dle silničního zákona ve vlastnictví obcí, na jejíchž územích se nachází.


usnesení č. 372/14
RaM revokuje usnesení RaM č. 27/13 ze dne 15.1.2013: RaM souhlasí se zřízením věcného břemene služebnosti na umístění zemního kabelového vedení NN, rozpojovací skříně a 2 x přípojkové skříně na stavbu "IV-12-2010951 - Litomyšl, Purkyně -knn - Město Litomyšl" na p.p.č. 1336/6 orná půda, p.p.č. 1336/7 ostatní plocha, p.p.č. 1346/29 orná půda, p.p.č. 1346/32 ostatní plocha, p.p.č. 1346/37 ostatní plocha, p.p.č. 2307/1 ostatní plocha a st.p.č. 3523 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Litomyšl, které jsou ve vlastnictví Města Litomyšle. Věcné břemeno bude spočívat v právu stavby zařízení distribuční soustavy, jeho provozu, údržby, oprav, odstraňování a oklešťování případného stromoví, přístupu a příjezdu v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 zák.č. 458/2000 Sb. a § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.. Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu a to formou jednorázové úhrady ve výši 10.000 Kč bez DPH. Oprávněným z věcného břemene bude ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035. Rozsah věcného břemene bude podle geometrického plánu č. 2406-504/2013.


usnesení č. 373/14
RaM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje p.p.č. 1940/4 orná půda o výměře 482 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby RD. Byla provedena přeložka hlavního vodovodního řadu z vodojemu Zaháj do města umístěného původně na této parcele. Prodej obálkovou metodou nejvyšší nabídce kupní ceny, minimální nabízená kupní cena 500.000 Kč.


usnesení č. 374/14

RaM souhlasí a doporučuje ZaM revokaci usnesení ZaM č. 131/12 ze dne 11.12.2012: ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 207/235 orná půda o výměře 396 m2 a p.p.č. 482/2 ostatní plocha o výměře 1130 m2 v katastrálním území Záhraď oddělených podle geometrického plánu č. 790-84/2012, které jsou ve vlastnictví společnosti HELLAS, a.s., IČ 45539235, Nekoř 337, za p.p.č. 207/225 orná půda o výměře 45 m2, p.p.č. 207/226 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/227 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/228 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/229 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/230 orná půda o výměře 16 m2, p.p.č. 207/231 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/232 orná půda o výměře 45 m2 a p.p.č. 207/233 orná půda o výměře 17 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu č. 784-107/2012, které jsou ve vlastnictví města, za účelem ucelení pozemků pro RD a zajištění přístupu a veřejného prostoru pro vedení potřebné infrastruktury pro RD v lokalitě Na Prokopu - Lidická. Směna bude provedena bez finančního vypořádání.


usnesení č. 375/14
RaM souhlasí a doporučuje ZaM revokaci usnesení ZaM č. 157/13 ze dne 27.9.2013: ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 1 mil. Kč na úhradu části nákladů na přípravu a výstavbu inženýrských sítí a komunikací dle projektu "Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická" společnosti HELLAS, a.s., IČ 45539235, Nekoř 337. Dotace bude započtena proti části nákladů, které má společnost městu uhradit v souvislosti s přípravou a realizací zainvestování v lokalitě Na Prokopu-Lidická.


usnesení č. 376/14
RaM souhlasí a doporučuje ZaM revokaci usnesení č. 158/13 ze dne 27.9.2013: ZaM souhlasí s uzavřením Dohody o úhradě části nákladů na vypracování projektové dokumentace a o přípravě projektu "Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická" s firmou HELLAS, a.s., IČ 45539235, Nekoř 337 ve znění dle přílohy č. 1/MJ/11/2014. Úhrada části nákladů na realizaci projektu bude zajištěna zástavním právem k p.p.č. 207/214, p.p.č. 207/215, p.p.č. 207/217, p.p.č. 207/218, p.p.č. 207/219, p.p.č. 207/220, p.p.č. 207/224 v katastrálním území Záhraď, které jsou ve vlastnictví společnosti HELLAS.


usnesení č. 377/14

RaM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky nebytových prostor v přístavbě budovy č.p. 534 na ul. Dukelská na st.p.č. 822 v katastrálním území Litomyšl za účelem realizace projektu terénní práce pro neorganizovanou mládež. Vypůjčitel Farní charita Litomyšl, IČ 47489839, se sídlem Bělidla 392, Litomyšl. Výpůjčka na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Vypůjčitel bude hradit náklady na provoz.


usnesení č. 378/14
RaM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části p.p.č. 2138/10 ostatní plocha o výměře 25 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem zřízení a provozování předzahrádky před č.p. 131 na Smetanově náměstí. Nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena nájmu 9.125 Kč/rok. Nájemce Jiří Gregor, IČ 76482324, Slatina 25, 569 43.


usnesení č. 379/14

RaM souhlasí a doporučuje ZaM odsouhlasit změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Litomyšl a katastrálním územím Záhraď. Při změně přejdou p.p.č. 29/3 zahrada, p.p.č. 29/4 ostatní plocha a st.p.č. 383 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy objektu občanské vybavenosti do katastrálního území Litomyšl (část areálu ZŠ Zámecká včetně části školní jídelny) a naopak p.p.č. 3249/2 ostatní plocha přejde do katastrálního území Záhraď (část zahrady pana Jůzy).


usnesení č. 380/14

RaM souhlasí a doporučuje ZaM odsouhlasit změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Litomyšl a katastrálním územím Záhraď. Při změně přejdou p.p.č. 134/2 trvalý travní porost a st.p.č. 564 zastavěná plocha a nádvoří včetně části budovy RD do katastrálního území Litomyšl (část zahrady a RD paní Šafránkové).


usnesení č. 381/14

RaM souhlasí a doporučuje ZaM odsouhlasit změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Lány u Litomyšle a katastrálním územím Nedošín. Při změně přejde st.p.č. 447 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy objektu jiné stavby do katastrálního území Lány u Litomyšle (část budovy u hřiště).


usnesení č. 382/14
RaM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 0100510193 ze dne 29.6.2007 s paní Gabrielou Tašnerovou, IČ 7156293518, Mařákova 651, Litomyšl na pronájem části zdi budovy č.p. 270 na st.p.č. 615 v katastrálním území Litomyšl za účelem instalace reklamní tabule dohodou k datu 30.4.2014.


usnesení č. 383/14

RaM souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě na oprávnění zřízení a provozování plynárenského zařízení a dále na oprávnění vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem zřízení, rekonstrukce, provozování a oprav plynárenského zařízení na stavbu - "STL plynovodní přípojka PE dn 32 pro parc. č. 2312/15 Litomyšl" na p.p.č. 2312/5 v katastrálním území Litomyšl. Služebnost bude zřízena za úplatu, a to formou jednorázové úhrady ve výši 500 Kč bez DPH. Oprávněným bude RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567. Investor *****. Rozsah služebnosti bude dle geometrického plánu č. 2401-240/2013.


usnesení č. 384/14
RaM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 0100510246 ze dne 29.4.2011 s paní Adélou Senetovou, IČ 87399733, Dukelská 978, Litomyšl na pronájem části p.p.č. 2138/10 v katastrálním území Litomyšl za účelem provozování předzahrádky dohodou k datu 30.4.2014.


usnesení č. 385/14
RaM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části p.p.č. 2138/10 ostatní plocha o výměře 12 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem provozování předzahrádky před č.p. 100 na Smetanově náměstí. Nájemní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Cena nájmu 4.380 Kč/rok. Nájemce Markéta Pavlišová, IČ 75217171, Peciny 205, 570 01 Litomyšl.


usnesení č. 386/14
RaM souhlasí s výstavbou lešení na p.p.č. 3 ostatní plocha v katastrálním území Záhraď kolem zámku za účelem restaurování sgrafitové výzdoby fasády zámku. Město má pozemek ve výpůjčce a je součástí projektu IOP. Po dokončení prací budou pozemky včetně zeleně a zpevněných povrchů uvedeny do původního stavu. Žadatel Národní památkový ústav. Předběžný termín provádění prací 10. července až listopad 2014.


usnesení č. 387/14
RaM projednala nabídku RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Ústí nad Labem a souhlasí a doporučuje ZaM odkoupení p.p.č. 393/10 ostatní plocha o výměře 74 m2 v katastrálním území Nedošín za kupní cenu 70 Kč/m2. V případě vyšší kupní ceny nemá město o pozemek zájem.


usnesení č. 388/14
RaM souhlasí a doporučuje ZaM neuplatnění zákonného předkupního práva k budově technického vybavení bez č.p. (trafostanice) na st.p.č. 1896 v katastrálním území Litomyšl. Pozemek je ve vlastnictví města. Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidaci, IČ 00008184, Sladkovského 215/3, Hradec Králové má zájem o převod budovy trafostanice do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu 359.030 Kč. RaM souhlasí s jednáním o prodeji pozemku se společností ČEZ Distribuce, a.s. po převodu budovy do jejího vlastnictví.


usnesení č. 389/14

RaM bere na vědomí:
- stav finančních prostředků k 10.04.2014 (příloha 01/FIN/11/2014)
- daňové příjmy k 10.04.2014 (příloha 02/FIN/11/2014)
- plnění rozpočtu k 31.03.2014 (příloha 03/FIN/11/2014)


usnesení č. 390/14

RaM souhlasí s tím, aby běžný účet číslo 6015-926591/0100 (účet cizích prostředků), vedený u Komerční banky a.s., byl využíván pro agendu opatrovnictví a pověřuje starostu podpisem souvisejících dokumentů. Dále RaM souhlasí s tím, aby poplatky spojené s provozem tohoto účtu šly k tíži města a nebyly přenášeny na opatrovance. RaM pověřuje starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o zřízení a vedení běžného účtu číslo 6015-926591/0100, kterým budou bankovní poplatky na základě žádosti města sníženy.


usnesení č. 391/14

RaM bere na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu, cestovní ruch a spolkový život, které se konalo 07.04.2014, příloha č. 01/KCR/11/2014.


usnesení č. 392/14
RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč na akci Putování za studánkami. Příjemcem dotace je obec Vlčkov (obec Vlčkov, čp. 42, 560 02  Vlčkov, IČ 00279714, zastoupená starostou Milanem Novákem). Hrazeno z kapitoly 06, organizace 218.


usnesení č. 393/14
RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2.000 Kč na organizování Regionálního turnaje v rybolovu, IV. ročník, 1. kolo. Příjemcem dotace je Český rybářský svaz Místní organizace Litomyšl (Zahájská 28, 570 01 Litomyšl, IČ 13586360, zastoupená Jaroslavem Bryškou). Hrazeno z kapitoly 06, organizace 218. 


usnesení č. 394/14
RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.000 Kč na Slavnost na Růžovém paloučku. Příjemcem dotace je Spolek přátel Růžového paloučku (Hrušová 72, 565 55 Hrušová, IČ 65189329, zastoupený Jaroslavem Kroulíkem). Hrazeno z kapitoly 06 organizace 218.


usnesení č. 395/14
RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2.000 Kč na úhradu části nákladů za koncert smyčcového Gideon tria. Příjemcem dotace je Náboženská obec Církve československé husitské (Toulovcovo nám. 151, 570 01  Litomyšl, IČ 64209628, zastoupená Štěpánem Kláskem). Hrazeno z kapitoly 06, organizace 218.


usnesení č. 396/14
RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.000 Kč na 1. ročník Svatebních dní na Státním zámku Litomyšl. Příjemcem dotace je Národní památkový ústav, Státní zámek Litomyšl (Jiráskova 93, Litomyšl, IČ 75032333, zastoupený Zdeňkou Kalovou). Hrazeno z kapitoly 06, organizace 218.


usnesení č. 397/14
RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.000 Kč na Mikulášskou jízdu parního vlaku. Příjemcem dotace je Společnost železniční při DKV Česká Třebová (Moravská 924, 560 02 Česká Třebová, IČ 61239691, zastoupená Ing. Jiřím Šedo). Hrazeno z kapitoly 06, organizace 218.


usnesení č. 398/14
RaM nesouhlasí s poskytnutím dotace na vydání knižní publikace Cestování jihozápadem USA. Žadatel ***** 


usnesení č. 399/14

RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na oslavy 20. výročí založení klubu Kotelna. Příjemcem dotace je Rock Club Kotelna o.s. (Kapitána Jaroše 1129, 570 01 Litomyšl, IČ 72558598, zastoupené Milanem Lipavským). Hrazeno z kapitoly 06, organizace 218.


usnesení č. 400/14
RaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 8.000 Kč na dětský den. Příjemcem dotace je Osadní výbor Nedošín (Nedošín 133, 570 01 Litomyšl, zastoupený Ing. Pavlem Kopeckým). Hrazeno z kapitoly 06 organizace 218.


usnesení č. 401/14

RaM schvaluje upravený ceník pronájmu prostor na zámeckém návrší (sloupový sál, klenutý sál, jízdárna, učebny, gastro, bar a kostel) dle přílohy č. 02/KCR/11/2014. Tímto usnesením se revokuje usnesení č. 670/13 ze dne 30. července 2013.


usnesení č. 402/14
RaM souhlasí se zápůjčkou sbírkových předmětů dle přílohy č. 03/KCR/11/2014. Žadatelem Městská galerie Litomyšl.


usnesení č. 403/14
RaM bere na vědomí stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování k podanému návrhu č. Z2-25, Z2-26 a Z2-27 na změnu územního plánu Litomyšl dle přílohy tohoto usnesení č. 1 až 3/VUP/11/2014. RaM dále požaduje v projednávané změně ÚP Litomyšl prověřit změnu funkční regulace tak, aby umožňovala umisťování informačních zařízení o velikosti do 30 m2 prezentující historické osobnosti nebo události spjaté s městem Litomyšl.


usnesení č. 404/14
RaM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce publikací z fondu piaristické knihovny s Regionálním muzeem v Litomyšli, které připravuje novou stálou expozici věnovanou dějinám Litomyšle. RaM pověřuje starostu podepsáním smlouvy.


usnesení č. 405/14
RaM bere na vědomí zápis z likvidační komise ze dne 19.03.2014 a schvaluje vyřadit majetek z užívání města uvedený v příloze č. 1 zápisu.


usnesení č. 406/14
RaM bere na vědomí, že místa vhodná pro svatební obřady na Zámeckém návrší, tj. piaristická kolej / Rajský dvůr, piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Evropské školicí centrum YMCA, zámecká jízdárna, dále pak všechny vhodné místnosti na zámku a Nový kostel Církve bratrské, jsou tzv. „jinými vhodnými místy“ pro konání svatebních obřadů, a lze tak svatební obřady na základě žádosti snoubenců uskutečnit za poplatek na matrice 1.000 Kč.


usnesení č. 407/14
RaM vydává podle § 101 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů "Jednací řád rady města Litomyšle" (příloha č. 01/TAJ/10/2014).


usnesení č. 408/14
RaM schvaluje uzavření dohody o vzájemné spolupráci Města Litomyšl a Sítě mateřských center na projektu Litomyšl přátelská rodině dle přílohy č. 01/1MST/11/2014.


usnesení č. 409/14

RaM revokuje usnesení č. 277/14 ze dne 18.03.2014 takto: RaM schvaluje poskytnutí věcného daru Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje, se sídlem Na Spravedlnosti čp.2516, Pardubice V - Zelené Předměstí, PSČ 530 48, IČ 72050250. Předmětem daru je 6 ks minikamer spolu s SD rekordérem v celkové hodnotě 9.348 Kč. Hrazeno z rozpočtové rezervy na kap. 05.


usnesení č. 410/14
RaM bere na vědomí zápisy z jednání komise pro rozvoj města, investice a plánování konané dne 15.01.2014 a 12.03.2014.


usnesení č. 411/14

RaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (příloha 1/VMU_IF/11/2014) včetně dodatku č. 1 (příloha 2/VMU_IF/11/2014) s firmou Fortech s.r.o., Ropkova 51, 570 01  Litomyšl, IČ 48155811 týkající se zřízení a provozování veřejně dostupných bezdrátových přístupových bodů do Internetu (WiFi hotspotů) na území města Litomyšle a pověřuje starostu města jejím podpisem.


usnesení č. 442/14

RaM schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 14173546-SFŽP a registrační list akce, ident. č. EDS 115D122003598, na realizaci projektu "Biotopové tůně Višňáry“, reg. č. žádosti CZ.1.02/6.4.00/13.20356. Projekt bude finančně podpořen z OPŽP, oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny.


2019    

2018    

2017    

2016    

2015    

2014    

2013    

2012    

2011    

2010    

2009    


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty