Litomysl Organizace ve městě
Bookmark and Share
Turista & volný čas | Služby | Organizace a zařízení

Farní charita Litomyšl

vedoucí: Věra Dvořáková, ředitelka Farní charity
adresa: Bělidla 392, Litomyšl 570 01
telefon: +420 461 619 183
fax: +420 461 619 183
email: charita@lit.cz
web: www.litomysl.charita.cz
IČO: 47489839

Charakteristika:
Farní charita Litomyšl je nestátní neziskovou organizací římsko-katolické církve, která se snaží svým působením pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Předmětem činnosti je poskytování sociálně zdravotních služeb a dalších služeb humanitárního charakteru. Tato organizace je součástí sítě sociálních a zdravotních služeb v litomyšlském regionu.

Služby poskytované Farní charitou Litomyšl:

1) Charitní ošetřovatelská služba
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Vrchní sestra: Marcela Renzová, tel: +420 461 618 400
Charakteristika:
Charitní ošetřovatelská služba poskytuje péči nemocným (akutně nebo chronicky), na základě indikace praktického nebo odborného lékaře. Odbornou zdravotní ošetřovatelskou službu poskytujeme v domácím prostředí klienta a je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. 

Cílová skupina:
Osoby s akutním či chronickým onemocněním v jakémkoliv věku.
Služba je poskytována v těchto obcích: Litomyšl, Trstěnice, Karle, Chmelík, Čistá, Mendryka, Němčice, Člupek, Pazucha, Kornice, Sedliště, Bohuňovice, Řídký, Horky, Moravice, Višňáky, Říkovice, Nová sídla, Újezdec, Suchá, Pudila, Nedošín, Janov, Benátky, Strakov, Pohodlí, Nová ves, Vlkov, Cerekvice n/Loučnou, Pekla, Tržek, Gajer, Chotovice, Příluka, Suchá Lhota.

Kapacita zařízení: 200 klientů / rok

Provozní doba: denně

Úhrada za poskytování služby:
Dle indikace lékaře, hrazena zdravotními pojišťovnami
Bez indikace lékaře: 200 Kč/hod.

Podmínky pro poskytování služby:
Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami v domácím prostředí klienta na základě indikace praktického lékaře. Klienti mohou o službu  požádat praktického nebo odborného lékaře sami nebo prostřednictvím člena rodiny.
Nezbytnou podmínkou pro poskytování služby je spolupráce rodiny v péči o nemocného.

2) Charitní pečovatelská služba:
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Vedoucí: Bc. Irena Hudcová, tel: +420 461 619 183

Charakteristika:
Charitní pečovatelská služba je sociální středisko FCH Litomyšl, které nabízí seniorům, lidem se zdravotním handicapem a rodinám s dětmi pomoc při osobní péči a péči o domácnost. Služba je poskytována v domácím prostředí osob a podporuje zachování jejich sociálních vazeb.


Cílová skupina:
Senioři a dospělí lidé se sníženou soběstačností, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci či handicapu nejsou schopni si zajistit běžné denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytovaná občanům Litomyšle a jejího okolí do vzdálenosti 10km.
Kapacita zařízení:  60 klientů / rok

Provozní doba:
CHPS poskytuje služby v pracovní dny od 7:00 hod do 15:30 hod, po vzájemné dohodě i v jiný čas.

Úhrada za poskytování služby:
Služba je hrazena uživatelem podle aktuálního Ceníku Charitní pečovatelské služby.

Podmínky pro poskytování služby:
- volná kapacita střediska
- žadatel:
o poptává pečovatelskou službu
o jeho zdravotní stav nevylučuje poskytnutí této sociální služby
o se neprojevuje agresivně
o netrpí infekčním onemocněním a nekompenzovanými psychickými poruchami
o není pod dohledem odborníka a nepotřebuje komplexní a odbornou péči, kterou pečovatelská služba není schopna zajistit
o nevyžaduje nepřetržitý dohled
o je nesoběstačný
o dodržuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby


3) Půjčovna zdravotních a rehabilitačních pomůcek
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Pracovník půjčovny: Bc. Irena Hudcová, tel.: +420 605 156 882
Charakteristika:
Půjčovna zdravotních pomůcek slouží pro občany, u kterých je nutné použití zdravotní pomůcky ke kompenzaci zdravotního handicapu. Tyto pomůcky si může zapůjčit kterákoli rodina či občan našeho města a okolních vesnic za poplatek. Pomůcky svoji službu prokazují jednak nemocným lidem v překlenovací době, nežli dostanou definitivní, na míru vyrobenou pomůcku, hrazenou zdravotní pojišťovnou a mnohým jiným, kterým umožňují pobyt v jejich domácím přirozeném prostředí po dobu nemoci či rekonvalescence.


Cílová skupina:
- osoby, u kterých je nutné použití zdravotní pomůcky ke kompenzaci postižení, onemocnění či rehabilitaci po úrazu
Provozní doba:
PO a ST  14:00 - 16:00 hod.
Mimo tyto pravidelné hodiny je možné pracovníka půjčovny telefonicky kontaktovat každý pracovní den v časovém rozmezí mezi 7:00 až 15:30 hodinou.


Ceník nájemného za kompenzační pomůcky od 1.1.2012  

Seznam kompenzačních pomůcek a ceník za pronájem 

Sazba za pronájem (Kč)

Sazba za pronájem (Kč)

Název pomůcky

Měsíční

Denní

Antidekubitní podložka pod patu, loket

30

1

Antidekubitní podložka lůžková pod kříž

30

1

Antidekubitní podložka do vozíku

120

4

Antidekubitní matrace s kompresorem

450

15

Antidekubitní matrace pěnová (Dekuba)

60

2

Antidekubitní matrace k lůžku - samostatná

180

6

Chodítko podpažní pro nácvik chůze

240

8

Chodítko pojízdné (trojkolka)

180

6

Chodítko pojízdné (dvoukolové)

180

6

Chodítko pojízdné s ohrádkou

180

6

Chodítko nízké kovové (skládací)

120

4

Chodítko nízké kovové (pevné s ohrádkou)

120

4

Invalidní vozík mechanický

300

10

WC křeslo pevné

180

6

WC křeslo pojízdné

300

10

WC pojízdné/toaletní židle

300

10

Polohovací křeslo

120

4

Polohovací lůžko elektrické (set)

900

30

Polohovací lůžko mechanické

450

15

Sedačka na vanu/do vany

120

4

Nástavec na WC

30

1

Nástavec na WC s víkem a područkami

120

4

Servírovací stolek k lůžku

120

4

Vanička na mytí vlasů

120

4

Fusak do vozíku

60

2

Hrazdička samostatná

60

2

Hrazda samostatná

60

2

Hrazda s hrazdičkou samostatná

120

4

Francouzská hůl: 4 páry

60 (pár)

2

Berle podpažní: 3 páry

60 (pár)
30 (jednotl.)

2
1

Polohovací pomůcka (molitan)

60

2

Chodítko pojízdné (čtyřkolka)

180

6

V případě potíží s vlastní dopravou je možné po vzájemné domluvě zajistit bezplatnou dopravu pomůcky vozidlem Farní charity Litomyšl. Tato možnost platí pouze pro občany z litomyšlsképho regionu.

4) Středisko respitní péče Jindra
Sídlo: Dukelská 750, Litomyšl
Vedoucí: Mgr. Ludmila Chadimová tel. 461 616 106
Charakteristika:
Respitní péče Jindra poskytuje pobytovou odlehčovací službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Cílem služby je pomoci rodinným pečovatelům – umožnit jim, aby si od náročné (a mnohdy dlouhodobé) péče o své blízké odpočinuli, mohli si vyřídit osobní záležitosti, odjet na rehabilitační pobyt či dovolenou a načerpat tak nové síly k dalšímu pečování, nebo například opravit či bezbariérově upravit byt. Osoba se sníženou soběstačností je v této době přechodně ubytována v RPJ, kde je jí na základě písemné smlouvy poskytována potřebná individuální péče.

Poskytovaná péče:
 a.. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 b.. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 c.. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby
 d.. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 e.. sociálně terapeutické činnosti
 f.. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 g.. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 - je sledována, na konci pobytu vyúčtována sazbou 85,-Kč/ 1 hod. Pokud poskytování uvedených úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Rozdíl mezi zálohou a částkou za poskytnutou péčí je za domluvené období vyrovnán.

5) Šatník charita
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl

Charitní šatník se nachází v suterénu historické budovy Lidového domu.
Přijímá zdarma použité oděvy, které lidé již ze svých šatníků vyřadili. Vytříděné
oděvy jsou odváženy do centrálního republikového skladu Diakonie Broumov,
odkud je podle potřeby expedována humanitární pomoc do zemí třetího světa.
Šatník zdarma poskytuje oděvy lidem bez domova a sociálně potřebným.
Šatník je otevřen v pondělí dopoledne od 9.00 do 11.00 hodin a odpoledne od
14.00 do 16.30 hodin a ve středu od 9.00 do 11.00 hodin.

6) Sanace rodiny
Sídlo: Lidový dům, Bělidla 392, Litomyšl
Vedoucí služby: Radek Bořek, DiS. tel. 734 642 312

• Posláním služby sanace rodiny je poskytovat pomoc rodinám s dětmi z Litomyšle a spádových oblastí při vytváření funkčního rodinného prostředí.
• Cílem služby je podporovat samostatnot a mobilizovat vnitřní zdroje rodiny nikoliv vytvářet závislost rodiny na službě.
• Služba je poskytována v pracovní dny v době od 7 do 18 hodin (na základě telefonické domluvy) převážně v domácím prostředí rodiny. Ve výjimečných případech v sídle Farní charity Litomyšl.
Rodinám a jejich dětem poskytujeme:
• Základní sociální poradenství - Informace o sociálních službách, pomoc při vyhledávání informací o sociálních dávkách, příspěvcích na bydlení a podobně.
• Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - Podpora zapojování dětí do domácích prací, poradenství ohledně hospodaření a vedení domácnosti, podpora a nácvik rodičovských dovedností, upevňování hygienických návyků a pravidelné zdravotnické péče rodičů i dětí, podpora společných činností dětí a rodičů, podpora podílení se rodičů na přípravě dětí do školy, a tak dále.
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím -  Pomoc při zprostředkování možnosti využívání místních institucí, přesměrování na odborníky, pomoc při obnovení kontektů se společným prostředím nebo širší rodinou. 
• Sociálně terapeutické činnosti - Podpora zodpovědnosti za vlastní rozhodování, posilování vědomí vlastní hodnoty, rozvoj umění řešit své životní situace, posilování vlastí aktivity a samostatnosti.
• Podpora při obstarávání osobních záležitostí - Pomoc při jednání se školou, při vyřizování záležitostí na úřadech nebo u lékaře, doprovod rodičů, doprovod dětí.

7) Zázemí pro pořádání akcí - Lidový dům
Středisko Farní charity Litomyšl Lidový dům nabízí dostupné zázemí pro pořádání vzdělávacích, spolkových a kulturních akcí.

Popis
Lidový dům je historická společenská budova nacházející se v centru Litomyšle s kapacitou celkem 430 osob. Poskytuje k pronájmu společenský sál s kapacitou 340 osob a salónek s kapacitou 40 osob s možností variabilního uspořádání pro pořádání tanečních večerů, konferencí, seminářů, firemních či soukromých oslav. Je vhodný pro pořádání divadelních představení, koncertů, přednášek a pro zkoušky hudebních seskupení.
Lidový dům pořádá taneční kurzy pro mládež a pro dospělé, Odpolední čaje pro dříve narozené, taneční zábavy, divadelní představení, koncerty, konference, přednášky.
Divadelní úprava: 305 - 345 míst v hledišti
Taneční úprava: 205 míst ke stolům, celková kapacita LD 430 osob
Seminář: 144 osob ke stolům
Uvedená čísla jsou orientační.

Rozměry jednotlivých prostor
velký společenský sál: 17 x 10 m, výška 8 m
jeviště:                        6 x  8 m - jeviště může být od sálu odděleno akustickou oponou
předsálí:                      3 x 17 m - navazuje na společenský sál (dolní chodba)
salonek:                      3 x 17 m - kapacita 30 osob (horní chodba)
Další prostory: 5x lože, galerie (3 x 10m) a dvě menší místnosti využitelné jako šatny či technické zázemí. Celý prostor je multifunkční.

Nabídka služeb
Občerstvení: nápojový bar, studená i teplá kuchyně
Ozvučení, promítací plátno, připojení k internetu, černobílý a barevný tisk.

 


uložení dat: 21.2.2012

akce pořádané touto organizací

13.9.2014, 17:00, Lidový dům

Základní taneční kurz pro mládež

1. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman


20.9.2014, 17:00, Lidový dům

Základní taneční kurz pro mládež

2. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman


20.9.2014, 20:00, Lidový dům

Taneční pro dospělé začátečníky

1. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman


26.9.2014, Lidový dům

Den Charity

Oslava 10. výročí založení respitní péče Jindra. Uskuteční se v odpoledních hodinách v prostorách zahrady u Jindrovy vily.


27.9.2014, 17:00, Lidový dům

Základní taneční kurz pro mládež

3. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman


27.9.2014, 20:00, Lidový dům

Taneční pro dospělé začátečníky

2. lekce, učitel tance Ing. Jan Lexman


28.9.2014, 14:00, Lidový dům

Svatováclavské odpolední čaje

K tanci a k poslechu hraje Malý taneční orchestr z České Třebové.


23.11.2014, 9:00-17:00, Lidový dům

Pátý Litomyšlský den medu

Prezentace včelařů z litomyšlského regionu s doprovodným programem.


28.12.2014, 14:00-20:00, Lidový dům

Silvestrovské odpolední čaje

K tanci a poslechu hraje živá kapela.


Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty