Litomysl Městský zpravodaj LILIE
Bookmark and Share
O městě | Aktuality | Městský zpravodaj LILIE | statut zpravodaje

Statut Zpravodaje města Litomyšle Lilie

Článek 1

Základní ustanovení

(1)    Vydavatelem Zpravodaje města Litomyšle Lilie (dále jen „Zpravodaj“) je město Litomyšl (dále jen „Město“).

(2)    Zpravodaj je registrován u Ministerstva kultury ČR pod e. č. MK ČRE 12017.

(3)    Za vydání Zpravodaje zodpovídá odpovědný redaktor (článek 5).

(4)  Zpravodaj vychází jednou měsíčně a je distribuován bezplatně do všech domácností města.

 

Článek 2

Tématické zaměření a obsah Zpravodaje

(1)        Město vydává Zpravodaj za účelem poskytnout obyvatelům objektivní informace tykající se společenského, kulturního, sportovního a dalšího dění ve městě a informace o činnosti města a městského úřadu. Vydavatel též poskytuje přiměřený, jasně vyhrazený, prostor pro prezentaci názorů volebních subjektů zastoupených v aktuálním volebním období v Zastupitelstvu města Litomyšle. Prostor je dán i pro výměnu názorů občanů.
(2)   Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové, sociální a zájmové struktuře obyvatel Litomyšle.

(3)   Příspěvky uveřejněné ve Zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.

 

Článek 3

Inzerce

(1)    Inzerce je ve Zpravodaji zveřejňována zpravidla za úplatu. Ceník inzerce předkládá Redakční rada (článek 4) ke schválení Radě města Litomyšle, včetně systému slev.

 

Článek 4

Redakční rada Zpravodaje

(1)        Rada města Litomyšle (dále jen „Rada“) zřizuje jako komisi Rady podle § 122 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů Redakční radu Zpravodaje města Litomyšle „Lilie“ (dále jen „Redakční rada“).

(2)        Redakční rada je pětičlenná. Předsedu a členy Redakční rady jmenuje v souladu         s ustanovením odst. 1 tohoto článku Rada města.

(3)        Redakční rada:

a)   navrhuje tématický obsah a grafickou úpravu Zpravodaje,

b)   projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci obsahu a grafické úpravy Zpravodaje,

c)    navrhuje termíny uzávěrek a vydávání Zpravodaje,

d)   navrhuje Ceník inzerce,

e)   minimálně jednou za 6 měsíců provádí následnou kontrolu dodržování Statutu a Pravidel zpravodaje města Litomyšle Lilie. Zprávu o výsledku této kontroly předkládá odpovědný redaktor Radě města Litomyšl na jejím jednání.

f)    spolupracuje s RaM při tvorbě Statutu a Pravidel Zpravodaje.

(4)     Redakční rada se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání rady svolává odpovědný redaktor z vlastního podnětu nebo na základě požadavků jednotlivých členů Redakční rady. Zasedání Redakční rady je povinen se účastnit odpovědný redaktor i redaktor s hlasem poradním. V případě sporných příspěvků se může odpovědný redaktor z důvodu operativnosti obrátit na Redakční radu i prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Reakce členů Redakční rady musí být nejpozději do tří dnů, aby bylo možné Zpravodaj připravit. Pokud neodpoví v této lhůtě minimálně dva členové Redakční rady, rozhodne z důvodu zamezení prodlení vedení města (kolegium nebo starosta nebo místostarosta). O průběhu zasedání Redakční rady se pořizuje zápis, který odpovědný redaktor předloží na schůzi Rady města.

 

Článek 5

Odpovědný redaktor

(1)        Funkci odpovědného redaktora plní zaměstnanec Města zařazený do organizační struktury Městského úřadu.

(2)        Odpovědný redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů, zejména:

a)   odpovídá za odborné a bezchybné zpracování,

b)   odpovídá za včasné předání předlohy Zpravodaje do tisku,

c)    odpovídá za konečnou podobu Zpravodaje,

d)   účastní se zasedání Redakční rady s hlasem poradním,

e)   vykonává administrativu spojenou s činností Redakční rady,

f)    zajišťuje a je zodpovědný za včasné předání vytištěného Zpravodaje distributorovi.

 

Článek 6

Redaktor

(1)        Funkci redaktora plní zaměstnanec Města zařazený do organizační struktury Městského úřadu.

(2)     Redaktor vedle povinností vyplývajících z obecně platných předpisů, zejména:

a) zpracovává příspěvky do konečné podoby pro tisk,

b) zajišťuje náplň pravidelných rubrik a další příspěvky informující o činnosti Města a Městského úřadu,

c) zajišťuje příjem a evidenci došlých příspěvků,

d) účastní se zasedání Redakční rady s hlasem poradním.

(3)

a) Redaktor je povinen každý příspěvek, obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické osoby, poskytnout této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání novin bez vyjádření. Pokud dotčená osoba možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do data uzávěrky dalšího čísla vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle novin bez vyjádření nebo vyjde vyjádření společně s původním příspěvkem v nejbližším vydání Zpravodaje.

b) Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru nebo se neúplně či jinak pravdu zkreslující tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí byt přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této časti, z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.

c) Redaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších reakcí).

 

Článek 7

Ostatní

(1)

a) Dvakrát týdně jsou vždy minimálně po tři hodiny otevřeny dveře Redakce Lilie tak, aby bylo umožněno obyvatelům Litomyšle sdělovat jejich náměty a témata na reportáže osobně.

b) Zpravodaj Města Litomyšle vychází v nákladu minimálně 4500 kusů vždy do pátého v měsíci.

c) Uzávěrka všech příspěvků je vždy 18. v měsíci.

d) Formát Lilie je A4.

e) Rozsah stran včetně inzerce a prezentace názorů a stanovisek volebních stran, hnutí a sdružení zastoupených v zastupitelstvu je v rozmezí 14 - 24 stran + vložený kalendář akcí a inzerce. Zvýšení počtu stran může ve výjimečných případech (např. důležitá sdělení městského úřadu, předvolební články, velké množství placených inzerátů apod.) povolit vedení města (kolegium nebo starosta nebo místostarosta).

f) Minimálně první a poslední strana je dvoubarevná (vínová a černá). Zbytek je, ale nemusí být, tištěn černobíle.

g) Distribuce probíhá zdarma do všech domácností v Litomyšli a integrovaných obcí. Distribuci zpravodaje zajišťuje Česká pošta. Termíny doručení stanovují její obchodní podmínky.

h) Lilie je v prodeji také v informačním centru a je pravidelně zasílána síti předplatitelů.

ch) Lilie je ke stažení v pdf na www.litomysl.cz.

i) V tiráži Zpravodaje je uvedeno složení Redakční rady.

 

(2) Podrobná pravidla týkající se Zpravodaje jsou uvedena v samostatném dokumentu nazvaném Pravidla Zpravodaje města Litomyšle „Lilie“, který navrhuje a schvaluje Rada města Litomyšle ve spolupráci s Redakční radou.

 

Článek 8

Financování Zpravodaje

(1)        Náklady na vydávání zpravodaje, zejména náklady na tisk, distribuci a mzdové náklady redaktorů zpravodaje, jsou hrazeny z prostředků Města.

(2)        Platby za zveřejnění inzerátů ve zpravodaji jsou příjmem Města.

 

Článek 9

Závěrečná ustanovení

(1) Tento Statut Zpravodaje města Litomyšle Lilie byl schválen Radou města Litomyšle dne 03.12.2013.

(2) Tento Statut Zpravodaje města Litomyšle Lilie nabývá účinnosti dne 01.01.2014.  

                                     

  

Michal Kortyš

starosta města

 

 

za správnost vyhotovení

Ing. Bohuslav Pulgret

tajemník Městského úřadu Litomyšl

 

 

Loading

© 2011 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty