Litomysl Moderní historické město záložky a sdílení

Současný stav inkluze v ORP Litomyšl

Město Litomyšl se stalo úspěšným žadatelem projektu s názvem „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP Litomyšl“. Tento projekt, jehož způsobilé náklady budou téměř 73 miliónu korun, je podpořen z 85% z Evropského sociálního fondu, z 10% ze státního rozpočtu a zbytek z obecních rozpočtů.

Realizace projektu byla zahájena 1. července 2016 a bude ukončena 30. června 2019. Cílem projektu „Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání v ORP Litomyšl” je podpora rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání, vyrovnání příležitostí dětí ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí v lokalitě ORP města Litomyšl. K tomu je zapotřebí zajistit dostatek kvalitních odborníků v oblasti inkluzivního vzdělávání, zvyšovat jejich kompetence a odbornost pro práci s dětmi vyžadujícími speciální přístup. Třeba podoktnout, že speciální přístup je potřebný i pro nadané děti, neboť hromadný přístup k žákům v proinkluzivní škole neexistuje. Naopak je každý žák vnímán jednotlivě a důraz je kladen na individuální přístup.

S tím od 1. září 2016 pomáhají jak na základních, tak i na mateřských školách koordinátoři, mentoři a školní asistenti. Koordinátor je zodpovědný za zavádění a podporu inkluzivního vzdělávání na své škole. Mentoři metodicky vedou školního asistenta a operativně ho přidělují k asistování v určené třídě. Školní asistent pomáhá při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje podporu učiteli při organizační činnosti ve vyučování a podporuje rozvoj nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky. Za bezmála 3 měsíce fungování hodnotí koordinátoři ze základních škol pozice školních asistentů jako jednoznačně přínosné. Vyzdvihují právě prostor, který jim vznikl díky pomoci školního asistenta při organizaci výuky, pro individuální přístup a pochopení potřeb žáků. V mateřských školách mají zkušenosti obdobné. Pro paní učitelky je hlavně důležité, že se zvýšila bezpečnost ve třídách s větším počtem dětí pod 3 roky. Také si pochvalují, že se mohou pouštět do více činností s nejmenšími dětmi, což rozvíjí jejich schopnosti a učí samostatnosti.  Celkově mají pocit, že se atmosféra s příchodem školních asistentů zklidnila, a jak poznamenala jedna paní učitelka, mají čas si s dětmi jen tak povídat.

Další aktivitou projektu jsou Kluby neformálního vzdělávání. Již několik týdnů funguje každý pracovní den od 8 do 12 hod. Klub neformálního předškolního vzdělávání, tzv. Klubík, v Rodinném centru Litomyšl, který je určen pro děti z celého ORP Litomyšl, které nenavštěvují mateřskou školu. Zde si i třeba společně s rodiči mohou osvojovat návyky a činnosti, se kterými se zatím nesetkaly, a při opakovaných návštěvách je přijímají za své. Pro žáky základních škol byl zřízen v prostorách DDM Litomyšl Klub neformálního základního vzdělávání. Děti zde každý všední den od 12 do 16 hod. mohou trávit čas různými volnočasovými aktivitami, které pro ně organizačně zajišťuje pedagogická pracovnice nebo si třeba napsat domací úkoly, zahrát společenské hry či si jen popovídat s novými kamarády.

Od 1. října 2016 také projekt zajišťuje doučování žáků ohrožených neúspěchem prostřednictvím individuálních konzultantů a pro podporu čtenářství, matematické gramotnosti a rozvoje cizího jazyka je posílena nabídka vzdělávacích kroužků. Začátkem roku 2017 přibude aktivita s názvem „Starší kamarád”, kdy úspěšný absolvent základní školy bude vytvářet podmínky pro smysluplnou společnou aktivitu se žákem té konkrétní školy.

Praxe z posledních týdnů ukazuje, že tam kde školy pozitivně přijímají změny, se daří vytvářet přátelské a podnětné prostředí, které je přínosem všem, nejen dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Petra Bulvová
manažerka publicity a osvěty

datum zveřejnění: 9. 12. 2016
zveřejnil: Bc. Michele Vojáček 


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty