Litomysl Územní plánování záložky a sdílení

Územně plánovací dokumentace obce Litomyšl

Město Litomyšl má platný územní plán vydaný formou opatření obecné povahy č. 1/2011, které nabylo účinnosti 29.12.2011, jeho změnu č. 1 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2012, která nabyla účinnosti 27.12.2012 a jeho změnu č. 2 vydanou formou opatření obecné povahy č. 1/2017, která nabyla účinnosti 10.10.2017 - níže je k nahlédnutí právní stav po změně č. 2 územního plánu Litomyšl.

Město Litomyšl má také regulační plán "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl vydaný formou opatření obecné povahy č. 2/2008, který je níže k nahlédnutí.

Dále je zde k nahlédnutí schválená územní studie "Na Lánech" a "Na Prokopu" Litomyšl.

Možnost k nahlédnutí do územně plánovací dokumentace a do územní studie máte také na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

 

územní plán - právní stav po změně č. 2

 Textová část (formát pdf, velikost 1,17 MB)

 Grafická část - výkres základního členění území (formát pdf, velikost 5,17 MB)

 Grafická část - hlavní výkes (formát pdf, velikost 7,29 MB)

 Grafická část - výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací (formát pdf, velikost 3,89 MB)

 Grafická část - výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 13,37 MB)

 Grafická část - koordinační výkres (formát pdf, velikost 7,71 MB)

 Grafická část - výkres předpokládaných záborů půdního fondu (formát pdf, velikost 7,3 MB)

zpráva o uplatňování územního plánu

 Zpráva o uplatňování ÚP Litomyšl (formát pdf, velikost 427,97 KB)

Dopravní studie 07_2010 pro ÚP města Litomyšl

 Textová část (formát pdf, velikost 141,85 KB)

 1 Výkres Litomyšl 2020 A 24h (formát pdf, velikost 34,83 KB)

 2 Výkres Litomyšl 2020 B 24h (formát pdf, velikost 34,85 KB)

 3 Výkres Litomyšl 2020 C 24h (formát pdf, velikost 33,27 KB)

 4 Výkres Litomyšl R35 2030 A 24h (formát pdf, velikost 35,8 KB)

 5 Výkres Litomyšl R35 2030 B 24h (formát pdf, velikost 35,29 KB)

 6 Výkres Litomyšl R35 2030 C 24h (formát pdf, velikost 34,05 KB)

Regulační plán "Mariánská ulice a ulice Na Máchadle" Litomyšl

 opatření obecné povahy (formát pdf, velikost 777,53 KB)

 výkres širších vztahů (formát pdf, velikost 279,9 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 289,18 KB)

 koordinční výkres (formát pdf, velikost 399,41 KB)

 analýza (formát pdf, velikost 262,4 KB)

územní studie "Na Lánech" Litomyšl

 textová část (formát pdf, velikost 209,3 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 670,89 KB)

 koordinační výkres (formát pdf, velikost 766,89 KB)

 schéma profilů veřejných prostranství - a (formát pdf, velikost 1,73 MB)

 schéma profilů veřejných prostranství - b (formát pdf, velikost 943,37 KB)

 hlavní výkres - schéma prostorového řešení (formát pdf, velikost 1,52 MB)

 širší vztahy (formát pdf, velikost 1,56 MB)

 výkres VPS a VPO (formát pdf, velikost 435,78 KB)

 vizualizace - východní axonometrie (formát pdf, velikost 557,48 KB)

 vizualizace - západní axonometrie (formát pdf, velikost 516,15 KB)

 vizualizace - horizonta (formát pdf, velikost 162,09 KB)

 vizualizace - pohled ze severu (formát pdf, velikost 199,34 KB)

 vizualizace - náměstí (formát pdf, velikost 151,99 KB)

 vizualizace - středová alej (formát pdf, velikost 210,55 KB)

 vizualizace - obytná ulice (formát pdf, velikost 212,61 KB)

 vizualizace - náměstí s obchodním parterem (formát pdf, velikost 182,34 KB)

 vizualizace - promenáda (formát pdf, velikost 192,41 KB)

územní studie "Na Prokopu" Litomyšl

 textová část včetně vizualizací (formát pdf, velikost 12,66 MB)

 urbanistické řešení (formát pdf, velikost 533,33 KB)

 hlavní výkres (formát pdf, velikost 415,53 KB)

 schéma inženýrských sítí (formát pdf, velikost 369,36 KB)

 majetkové vztahy (formát pdf, velikost 339,54 KB)

Územní studie R35xLitomyšl

 Textová část (formát pdf, velikost 3,18 MB)

 Grafická část - II.1.HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A GEOLOGIE (formát pdf, velikost 576,26 KB)

 Grafická část - II.2. VODNÍ ŘEŽIM (formát pdf, velikost 3,38 MB)

 Grafická část - II.3.HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (formát pdf, velikost 2,81 MB)

 Grafická část - II.4. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY (formát pdf, velikost 3,14 MB)

 Grafická část - II.5. ZPF A PUPFL (formát pdf, velikost 4,43 MB)

 Grafická část - II.6.a.DOPRAVA (formát pdf, velikost 3,03 MB)

 Grafická část - II.6.b.TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA (formát pdf, velikost 3,74 MB)

 Grafická část - II.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY (formát pdf, velikost 2,94 MB)

 Grafická část - II.8. BYDLENÍ (formát pdf, velikost 3,05 MB)

 Grafická část - II.9.REKREACE (formát pdf, velikost 3,21 MB)

 Grafická část - II.10.HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY (formát pdf, velikost 3,02 MB)

 Grafická část - II.11.KOORDINAČNÍ VÝKRES (formát pdf, velikost 10,31 MB)

 Grafická část - II.12. HLAVNÍ VÝKRES (formát pdf, velikost 5,67 MB)

Územní studie - Veřejná prostranství - Litomyšl a Janov

 Zadání územní studie (formát pdf, velikost 559,68 KB)


© 2011 - 2018 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty