Litomysl Zprávy z města záložky a sdílení

Bělidla dalším "centrem" Litomyšle?

O dostavbě v lokalitě Bělidla, kde se dnes nachází autobusové nádraží, hovoří představitelé města již několik let. Není žádnou novinkou, že autobusové nádraží v Litomyšli je pro desetitisícové město naddimenzované a většinu dne zeje prázdnotou. Takto cenné místo v centru města si však zaslouží větší pozornost a do budoucna má ambice stát se vedle Smetanova náměstí a zámeckého návrší dalším důležitým "centrem" ve městě. Význam této lokality je i v tom, že spojuje dvě části Litomyšle, které násilně odděluje silnice R35.

 

Studie dostavby lokality Bělidla

Město Litomyšl má k dispozici Studii rehabilitace a dostavby lokality Bělidla, kterou zpracovala architektonická kancelář RAW z Brna (Tomáš Rusín, Ivan Wahla). Studie vychází z urbanistického návrhu městské architektky Zdenky Vydrové a v dané lokalitě řeší umístění plochy autobusového nádraží, plochy parkoviště a třech nově navržených, samostatně stojících budov (výpravní budova ČAD včetně zastřešení nástupiště, prodejna potravin a objekt veřejného charakteru). "Nejdůležitější zásadou řešení areálu lokality Bělidla je jeho jednotný charakter," vysvětlují architekti Rusín a Wahla a pokračují: "Vztah budov autobusového nádraží a obchodu je vyjádřen podobnou výškou, použitím vysazených betonových říms a jednotným materiálovým zpracováním." Projekt respektuje hlavní pěší tahy a to z podchodu směrem od města a z obou přechodů z ulice T. G. Masaryka. Celý areál je odcloněn od frekventované komunikace R35 liniovou zelení. Otázku zeleně v celém areálu řeší zahradní architekt Zdeněk Sendler, který je podepsán např. pod rekonstrukcí Klášterních zahrad. Cílem této studie je zvážit, co lze ze současné zeleně zakomponovat do nového prostoru, v maximální míře využít potenciál stávající zeleně a tuto doplnit. Výsledkem bude více zeleně v této lokalitě nejen co do kvantity, ale i do kvality.    

 

Rekonstrukce autobusového nádraží

Nová výpravní budova vyroste rovnoběžně k ulici T. G. Masaryka. Navržena je jako jednopodlažní a kromě odbavovací haly s předprodejem jízdenek, veřejného WC a zázemí řidičů obsahuje několik obchodních jednotek k pronajmutí. Věříme, že zajímavá nabídka v těchto komerčních prostorech zpříjemní cestujícím čekání na jejich spoj. Na výpravní budovu a obchodní jednotky navazuje systém zastřešení nástupiště pomocí lehkých ocelových střech s prosvětlením. Jako optimální jak z hlediska kapacity, tak z hlediska orientace cestujících se ukazuje řešení se dvěma řadami odjezdových stání s osmi zastávkami.   

 

Prodejna potravin

Dalším objektem v této lokalitě bude jednopodlažní prodejna potravin. Zastupitelstvo města Litomyšle schválilo na svém prosincovém zasedání partnera pro realizaci této stavby, kterým je společnost BILLA. Zastupitelstvo souhlasilo s tím, aby si investor zajistil projektovou dokumentaci pro územní řízení na tuto lokalitu v souladu se studií s tím, že pozemky města pod stavbou nové výpravní budovy, zastřešeného prvního nástupiště a supermarketu budou prodány po kolaudaci těchto staveb. Kupní cena za zastavěné pozemky bude činit cca 12 mil. Kč. "Není mnoho firem, které by byly ochotny zaplatit takto radikální přestavbu," říká místostarosta Radomil Kašpar a dodává: "rozhodně nejde o malé sousto, navíc si musíme uvědomit, že firma investuje i do věcí, které přímo nesouvisí s její činností."

Nástup do objektu s prodejní plochou asi 940 m2 je z prostoru autobusového nádraží. Zásobování objektu je navrženo z boku a zásobovací dvůr je umístěn za posuvnou krycí stěnou. Studie řeší i barvu obchodního domu - červená a bílá a nezapomíná ani na omezení reklamy (nelze např. plošně polepovat výlohy a umísťovat libovolně billboardy na fasádu). "Naše architektonické požadavky jsou vysoké, nemíníme z nich ustoupit, odmítáme sebeméně slevit," říká starosta Jan Janeček. Možná také proto patří Litomyšl mezi města s nejmenším počtem supermarketů. Pokud srovnáme m2 prodejní plochy na jednoho obyvatele jsou před námi nejen Svitavy, Česká Třebová, Chrudim, ale i například Vysoké Mýto a Lanškroun.     

 

Objekt s veřejnoprávním významem

Třetí objekt, který by měl být v delším časovém horizontu nejvýznamnějším a nosným, je navržen uvnitř půlkruhového parkoviště s kapacitou 117 parkovacích stání. Jde o vícepodlažní objekt, kde by do budoucna mohla sídlit významná instituce. "Může to být nová radnice, objekt státní instituce či jiná budova s veřejnoprávním významem," vysvětluje starosta Janeček. V tuto chvíli však bude uprostřed půlkruhového parkoviště zrealizována odpočinková plocha podle návrhu architekta Sendlera. S ohledem na možnou budoucí zástavbu se zde sice nepočítá s vysazováním cenných dřevin, ale rozhodně zde vznikne plocha s množstvím zeleně, kde bude možné příjemně strávit nejen čekání na odjezd autobusu.

Bělidla jsou jedinou takto exponovanou lokalitou na průtahu, kde má Město Litomyšl své pozemky. Představitelé města si dostatečně uvědomují význam tohoto místa a proto při dostavbě dbají nejen na architektonické řešení jednotlivých budova, ale řeší danou lokalitu jako celek.

Ing. Michaela Severová
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu, tisková mluvčí

datum uložení: 23. 1. 2006


© 2011 - 2019 Město Litomyšl | struktura webu | městské kontakty